Friday, 14 December 2012

Cultural dispossession, 1920s style


Tha e mar fhasan do 'illeasbuig seann phàipearan-naidheachd a rannsachadh bho àm gu àm; bidh e cur iongantas air, na cuspairean a bhios a' tighinn an-àrd. A' dol an-dè tron Oban Times, 11 Dùbhlachd 1926, an tòir air cuspair eile, bhuail an litir seo e:

GAELIC FOR SKYE

 Sir,
This seems to be generally put “An t-Eilean Sgiathaineach” or “An t-Eilean Sgiathanach”.What is the authority for this? It is utterly inconsistent with the name as spoken by the people. The first syllable is distinctly nasal,
and the vowel sound ranges in the various districts from i to i-o; and the nearest spellings would be Sgimheanach, Sgiamhaineach, and Sgiomhaineach; the mh being silent, and being used by me solely to represent the nasal sound. The word has nothing to do with “sgiath”, for besides the pronunciation, there is the fact that the adjective would be “sgiathach” – from the singular – and not “sgiathanach” from the plural. I am, etc,
Malcolm MacInnes, Drumfearn, Skye 15th Nov 1926

Nise, 's fhada bho bha Gilleasbuig anfhoiseil mun litricheadh "Sgiathanach", oir chan ann mar sin a tha na Sgiathanaich fhèin ga channail idir, agus 's ann acasan as fhèarr fios! Chanadh Gilleasbuig gur h-e "Sgiamhaineach" as fhaisg, ach dè math dha-san a bhith gearain? Tha an cultural colonialism air a bhith dol a-nis airson còrr is 80 bliadhna.


1 comment:

  1. Bhiodh e inntinneach barrachd fhaighinn a-mach mu dheidhinn sin gun teagamh. Shaoileadh tu gum biodh an gearain e na bu nochdte a-measg Sgi... muinntir an eilean eadar A' Chaol, Mallaig agus Innse Gall, mura h-eil e a-reir na dualchainntean eadar-dhealaichte ac'?

    ReplyDelete