Monday, 14 January 2013

Celtic Connections - "Sreath Òraidean Poblach UHI Ar n-Aoigh" (no, I don't know what it means either)

UHI guest lectures at Celtic Connections: another great leap for personkind Nithean bho phrògram Celtic Connections, le taing don chorrespondent againn Màiri Seimpleir:

"Is e fòcas òraidean Ar n-Aoigh na bliadhna-sa àite na Gàidhlig ann am beatha an latha an-diugh. Tha an t-Oilthigh ag aithneachadh gur e nì deatamach a th' anns a' Ghàidhlig agus anns a' chultar a tha co-cheangailte rithe ann an saoghal cultarail, dualchas is fèin-aithne nàiseanta na h-Alba".
Aidh, nae doot, nae doot; joost da wye o't (Gilleasbuig a' dèanamh Shetlandic).
"Trofhoghlam, na meadhanan agus na h-ealain, thathas a' faicinn barrachd is barrachd gur ann mar phàirt de dh'fhèin-aithne Albannach an latha an-diugh a tha a' chànan". 
'S fhìor thoil le Gilleasbuig am facal seo, "trofhoghlam". Fìor bhlas na Gàidhlig.


"A' tòiseachadh le Gàidhlig sna Meadhanan ..."
Bidh Gilleasbuig a' faireachadh an tìde fada gus an-sin.

No comments:

Post a Comment