Sunday, 27 January 2013

Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

Bha Gilleasbuig shìos an Earra-Ghàidheal airson treiseag, air ceann a chosnaidh.


Bha e air a bheò-ghlacadh leis na chunnaic e dh' ainmean Gàidhlig sa h-uile sgìre dhan rachadh e:


'S ann mar sin a bhitheas an t-Eilean Sgitheanach an ceann fichead bliadhna; na h-ainmean Gàidhlig, ach "Gaelic was never really spoken here, of course".


Nach math gu bheil obair an ath-bheòthachaidh a' dol air adhart cho math, a rèir nam bileagan.


Gilleasbuig Aotrom is proud to be banned from Iomairtean Gàidhlig, "open" facebook group for "naidheachdan agus beachdan mu iomairt na Gàidhlig" (as long as the beachdan are not critical of the Gaelic establishment)

No comments:

Post a Comment