Thursday, 17 January 2013

High praise heaped on Gilleasbuig

Tha moladh mòr aig a h-uile duine air blog 'illeasbuig :


 s e duine searbh gun smuain bhrosnachail na cheann a tha seo.  
- Eoghan Stewart  @eoghanofficial


  clamhan loch treig more like
& cha chordadh e ri comhachag bhochd na sroine a h-oran a mhi-chleachdadh mar seo
- Wilson McLeod  @WilsonMcLeod

claman (am facal Sgiathanach air a shon): eun air leth what a misanthropic grouse, what if anything positive does this man have to contribute?

- Eoghan Stewart  @eoghanofficial


coileach dubh agus liath-chearc; misanthropic?'S e ur beatha fhearaibh, tadhailibh a-staigh uair sam bith!

Gilleasbuig Aotrom is proud to be banned from Iomairtean Gàidhlig, "open" facebook group for "naidheachdan agus beachdan mu iomairt na Gàidhlig" (as long as the beachdan are not critical of the Gaelic establishment)

No comments:

Post a Comment