Sunday, 17 February 2013

Gilleasbuig agus na cuspairean ro-innleachdail

Whatever happened to ... the first National Plan for Gaelic?


Tha e gu bhith bliadhna an amas bho chaidh an darna Plàna Gàidhlig Nàiseanta chur air bhog le moladh mòr:

Tha am Plana ùr seo a' moladh cheumannan bunasach ach comasach an coileanadh gus cuideachadh leis a' Ghàidhlig a chumail suas sna bliadhnaichean a tha romhainn ...
Tha amasan Bòrd na Gàidhlig  a-nis soilleir airson na bliadhnaichean romhainn  agus tha mi misneachail tron phlana seo gun urrainn dhaibh gluasad gu seasmhachd don chànan an Alba.
- Dr Alasdair Allan,  Ministear airson Ionnsachadh, Saidheans agus Cànanan AlbaTha Bòrd na Gàidhlig dealasach a thaobh làn-aire a thoirt do thrusadh, gleidheadh,
foghlam, taic agus leasachadh air luchd-teagaisg foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus foghlam luchd-ionnsachaidh.
Chan urrainnear a dhol às àicheadh gu bheil sinn ag amas àrd ach tha sinn a' cur fàilte air an dùbhlan ...
- Ealasaid Nic an t-Saoir,  Cathraiche Eadar-amail a' Bhùird


Gu dè dh'èirich dhan a' chiad phlana agaibh?
- Gilleasbuig Aotrom, Amadan Glic an Eilein Sgitheanaich


Gilleasbuig Aotrom is proud to be banned from Iomairtean Gàidhlig, "open" facebook group for "naidheachdan agus beachdan mu iomairt na Gàidhlig" (as long as the beachdan are not critical of the Gaelic establishment). "Mòran ga ràdh is beagan ga dhèanamh'


No comments:

Post a Comment