Friday, 15 March 2013

Isn't Gaelic signage simply wonderful? - revisited

Bha Gilleasbuig còir a-mach air chuairt bho chionn ghoirid:


Glè mhath - ach am faodadh e bhith gu bheil iad a' ciallachadh Àrd Mhàsair?

Cha chan Gilleasbuig càil ...Cha leag soidhnichean Gàidhlig a leas a bhith 
grod; tha feadhainn math, coimhead an te-sa:

Co-dhùnadh 'illeasbuig: Ma's ceòl feadaireachd, tha gu leòr 
dheth nur soidhnichean, an fheadhainn dhiubh (agus sin a' chuid as mò) 
nach eil a' tighinn bho na daoine. Crioch an t-searmoin.Coming soon: Fèisism!

@GilleAotrom


No comments:

Post a Comment