Sunday, 14 April 2013

Gilleasbuig salutes the achievements of Soillse

Neach-rannsachaidh Gilleasbuig a' rannsachadh na tha de rannsachadh a rannsaich a-mach Soillse gu ruige seo

Chaidh pròiseact Soillse a chur air bhog ann an 2009.

Stiùiriche a' phròiseact Rob Dunbar:
"Bha dà rud mòr san amharc an toiseach: a' togail comasan-rannsachaidh Oilthigh na Gàidhealtachd gu h-àraid, agus lìonra luchd-rannsachaidh a chur air chois a' gabhail a-steach luchd-rannsachaidh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus oilthighean eile ... a bharrachd air an rannsachadh fhèin, bhathas an dùil gum bithear a' togail comasan rannsachaidh cuideachd. Ged a tha rannsachadh air a bhith againn thairis air na bliadhnaichean a thaobh phoileasaidhean Gàidhlig agus rudan ceangailte ri sòisio-chànanachas, bhathas dhen bheachd nach robh lìonraidhean gu leòr ann de luchd-rannsachaidh, agus nach robh luchd-rannsachaidh gu leòr ann ..."

Toraidhean rannsachadh luchd-rannsachaidh Shoillse bhon uair sin, a rèir an làraich aca fhèin:

2010: Er, moving right along ...2011:


2012:Soillse - 
"Lìonradh chumhachdach a chruthachadh ann an Alba a tha a' ceangal luchd-rannsachaidh is eòlaichean le comasan sònraichte ann an cuspairean Gàidhlig an latha an-diugh ri luchd-eòlais a tha a' rannsachadh mhion-chànanan aig ìre eadar-nàiseanta".

Thuirt an t-eòlaiche-tadhail air mhuinntireas airson blogadh, tar-sheallaidhean agus togail-mhothachaidhean, G. Aotrom:

"Tha e toirt mòr-thoileachas orm fàilteachas a chur air euchdan-rannsachaidh cudromach na buidhne iomraiteach seo, a chuireas cho mòr ri ar stòras fiosrachaidh mun ath-bheothachadh bhàighbrant, coimhead-air-adhart a tha gabhail àite ann an saoghal na Gàidhlig. Tha e cho cudromach sa ghabhas a thaobh cudromachd gun can mi "cudromach" a-rithist cuideachd. Note to Gaelic establishment - Will this do?"

@GilleAotrom 

No comments:

Post a Comment