Sunday, 22 September 2013

Gilleasbuig còir a' sìneadh a-mach làimh-cuideachaidh do mhuinntir Shoillse


 • Rannsaich seo! Soillse/UHI advertise for something-or-other, but don't bother to proofread their ad


  Bha e na thlachd do 'Illeasbuig an sanas-obrach seo fhaicinn air-loidhne, agus shaoil leis gum biodh e cho math beagan cuideachadh a thoirt dhaibh a thaobh na Gàidhlig, nuair a cheadaicheadh an tìde dha:

  "Tha pròiseact Shoillse a’ cur air adhart goireas susbainteach rannsachaidh gus poileasaidh poblach fhiosrachadh a thaobh Gàidhlig na h-Alba. Tha an iomairt
  a’ tachairt taobh a-staigh sgeama Maoin Fàire Taic-airgid Leasachadh Rannsachadh Ro-innleachdail (TLRR) Comhairle Mhaoineachaidh na h-Alba. [I defy anyone to read that last sentence aloud - Gilleasbuig]. Tha gnìomhan is toraidhean a’ togail air, a’ co-obrachadh le is a’ sgaoileadh eòlais do dh’oidhirpean a tha am bith(?) mar-thà gus cànain is cultair na Gàidhlig a ghlèidheadh is ath-bheothachadh".

  Cò iad na dleasdanasan a bhios aig an neach-obrach àrd-ìre seo, ma-tha? 

  "Ceannas a thoirt dha luchd-obrach rannsachaidh an oilthigh air fad a tha ag obair air glèidheadh is ath-bheothachadh na Gàidhlig, a’ cuideachadh ri cultar làidir dèanadach rannsachaidh a leasachadh, a' cuideachadh le oileanaich rannsachaidh fhastadh is sùil a chumail orra, tagraidhean làidir a leasachadh airson maoin rannsachaidh fhaighinn, agus a' cuideachadh le rannsachadh co-cheangailte ris a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh air stèidh nàiseanta, Eòrpach is an t-saoghail" Eh?!  Ach thoiribh an aire! Feumaidh 'cliù dhearbhte' bhith agad ann an:


  • "Molaidhean soirbheachail airson maoineachadh susbainteach rannsachaidh bhon taobh a-muigh, agus mar thoradh orra, stiùradh [sic] soirbheachail de phròiseactan rannsachaidh, aig a’ char as fheàrr [sic] pròiseactan rannsachaidh thar-nàiseanta agus /no thar-ionadan"

  Agus feumaidh sibh a bhith:
  "Comasach air eòlas fiosrachaichte [sic] is sgil a shealltainn ..." 

  Agus tha fhios gu feum seo bhith aig an tagraiche soirbheachail:

  "Sgil chonaltaidh [sic] dha caochladh sheòrsaichean luchd-èisteachd".

  Shaoileadh sibh gun robh sin dona gu leòr, ged-tà chan fhaca sinn heut fhathast:

  "Nuair a tha tagraichean a’ crìochnachadh na geàrr-aithris air eòlais bhitheadh sinn bhiomaid nar(?) comain [obliged to ourselves?] nan toireadh sibh iomradh air ciamar a tha sibh a' coileanadh nan comasan deatamach agus miannaichte a tha air an ainmeachadh anns an t-sònrachadh pearsa [sic] agus cuideachd nan toireadh sibh mion-fhiosrachadh a thoirt air na comasan agus an t-eòlas a thoireadh sibh dhen dhan dreuchd còmhla ri beachd air ciamar a thigibh agaibh amasan a’ phròiseict a choileanadh".
      


  • Seinneamaid a-nise, air fonn "Ally's Tartan Army":


   Tha sinne a’ caismeachd leis a’ Ghàidhlig
   Tha sinne a’ leasachadh ’s a fàs,
   Oir tha an Sgrùdadh ùr
   O Shoillse às an Tùr
   A’ dearbhadh dhuinn nach d’fhuair a’ Ghàidhlig bàs!

   (Le taing do APC)   Sin sibh fhèin, a mhuinntir Shoillse! Tadhailibh a-staigh uair sam bith a bhios ceist oirbh!
   @GilleAotrom3 comments:

 1. Tha 'cànain' ann is stèidhichte: http://www.faclair.com/ViewDictionaryEntry.aspx?ID=90C32369E79D3796222A2D3646A22640
  (Is e a bh' aig Uillie MacMhàthain, agus i boireannach).

  Fheàrr - sin mar a chaidh ionnsachadh dhomh - cuin a chaidh sràc a thoirt farr an 'a'?! Is e 'fheàrr' a bhitheas LibreOffice fhathast a' cleachdadh.

  Ach, àidh, dh'aontaichinn leibh a-thaobh fheumalachdan luchd-deasachaidh!

  ReplyDelete
 2. 'fhèarr' a th'ann, ann an Gàidhlig bhàighbrant 'Illeasbuig!

  ReplyDelete
 3. Doirbh creidsinn gu bheil an leithid a' tachairt....

  ReplyDelete