Sunday, 20 October 2013

Bonn òir airson 'Illeasbuig!

One of our finest bards blogs on the "Mòd for the Twitter generation"


Most preposterous "Gaelic" press release at this year's Mòd: step forward Alasdair Allan!

“Tha àireamhan luchd-labhairt ann an coimhearsnachdan Gàidhealach agus Gallda air a bhith fàs gu cunbhallach agus tha seo na dheagh chomharra air an ùidh a th’aig daoine anns a’ chànan ..."
Beul na Fìrinne - Allan's Ministry of Truth

Gilleasbuig:
''S e co-fharpais air leth fharpaiseach a bha seo. Mo mheal-a-naidheachd air an Dotair Allan, a bha os cionn chàich".


And the Rampant Quangocracy Award for the English-language press-release displaying most bare-faced nerve goes to: Robert Quinn of the Scottish Qualifications Authority!
“SQA’s Gaelic provision continues to attract wide interest due to the flexibility and breadth of choice available for learners and more fluent speakers of the language ...
“Learners, parents and teachers should be aware that SQA is working closely with key partners to ensure that Gaelic Medium candidates are supported at every stage in their educational development and achievement.”
Gilleasbuig:
!!!!!


Cuideachd air fhaicinn aig a' Mhòd:
The Gaelic Showcase exhibition was a big hit with the Paisley multitudes


Ach fuirich oirbh! Bha annas-làimhe 'Illeasbuig ri chluinntinn aig a' Mhòd, èistibh an seo (agus thalla gu 32.25), taing mhòr dhuibh a Chòisir Gàidhlig Ìle!


Fear a' Choire le G. Aotrom, an t-Eilean Sgitheanach 
(Mòd 2013 version, subtly modified)

Tha Fear a’ Choire fiadhaich,
Tha Fear a’ Choire danarra,
Tha Fear a’ Choire fiadhaich
’S bu riamh dha bhith ann an sin a thaobh ro-innleachdan togail-mothachaidh.


U bhìl, Fear a’ Choire,
U bhìl, coma leam dheth;
U bhìl, Fear a’ Choire –
Bidh na coin an comaidh ris.


’S e Fear a’ Choire dh’fhaodadh,
’S e Fear a’ Choire b’urrainn sin;
’S e Fear a’ Choire dh’fhaodadh
Bhith ’n gaol ris a h-uile àrd-eòlaiche-tadhail urramach na tionnsgalachd air mhuinntireas.

 Gilleasbuig:
Mo mheal a naidheachd air a' Mhòd! An ceòl a bu bhreagha a chualas riamh!


@GilleAotrom 

No comments:

Post a Comment