Friday, 11 October 2013

"an saoghal a rannsachadh gus am blàthaich ..." lèirsinn agus amasan Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Flagship Gaelic school's thought-provoking mission statement


Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan mu na tha de lèirsinn a' nochdadh sa document seo, a fhuaradh an seo air 11 an Dàmhair:


"Ann an co-chomhairle le pàrantan, sgoilearan agus luchd-obrach, tha sinn air Leirsinn agus Amasan a chruthachadh airson an sgoil againn. Faodaidh sibh sùil a thoirt orra ..."


They want to what? Research the world to their buttermilk? - Gilleasbuig


Gilleasbuig:
Na biodh dragh sam bith oirnn, oir tha e ri aithneachadh a-nis gum bi na dòighean ionnsachaidh aca aig fìor `ård ìre! Gum (meal) sibh iad! 
 


Coming soon - 

Duaisean 'Illeasbuig!

No comments:

Post a Comment