Saturday, 5 October 2013

LearnGaelic.net? Learn some punctuation, 's e bu chòir!LearnGaelic, SMO and their innovative new approach to  punctuation in press releases


'S fhìor thoil le Gilleasbuig na dòighean ùr-nòsach seo, oir tha beàrnan eadar facail a' coimhead cho sean-fhasanta, nach eil? Air a thogail bhon duilleag LearnGaelic aig FacebookIs math an obair a rinn Sabhal Mòr (neo "ant-Sabhail" mar a th' aig a' bhrath-naidheachd) agus LearnGaelic an seo.

Gilleasbuig:
"Thae na thoileachas dhomh meal anaidheachd achur air an tsàr-obaira rinn LearnGaelic agus Ant-Sabhail, a chuireas cho mòrriar storas fhacal agus athogas ar mothachaidheana thaobh etc etc"

@GilleAotrom

1 comment:

  1. An e Gilleasbuig geur a bheir sinn ort bho seo a-mach? Abair sùil bhiorach....

    ReplyDelete