Wednesday, 27 November 2013

It's criminal! Police Scotland's Annual Plan now available in baffling "Gaelic"

Police promise to "unleash drug provision in communities"


An t-seachdain-sa fhuair Gilleasbuig lorg air "Poileas na h-Alba: Plana Bliadhnail a' Phoileis", faicibh an seo agus 's e chòrd ris, buileach glan; bu thoil leis tarraing a thoirt air le'r cead, a luchd-leughaidh chòir.

Feuch dè tha sibh a' dèanamh dheth and no peeking at the Beurla!

Not a good start


"Obraichidh sinn gus ar coileanadh adhartachadh agus gus an ìre ìseal 37 bliadhna de dh’eucoir a chumail ìseal agus aig an aon àm a bhith a’ stiùireadh atharrachaidhean a bheir cumadh don bhuidhinn ùr". (p3)
Gilleasbuig: Absolutely. You nailed it.

"Is e ar toraidhean co-ionannachd is iomadachd:
People better recognise hate crimes and incidents and feel confident in reporting them" (p7) 
Gilleasbuig: Interesting approach to translation! You missed a bit!"Anns na h-amasan againn tha gealladh airson:
Solarachadh dhrugaichean anns a’ choimhearsnachd a chur ma sgaoil" (p14) 
Gilleasbuig: Think we need to know more about this radical change of emphasis!
"Prìomh thachartasan is Ath-leumachd
Bidh trì Compàirtichean Athleumachd Sgiobaidhean Coòrdanachaidh Roinnleachdail (SCR) a’ riochdachadh nan raointean stiùiridh ùra tuath, ear is iar. Bheir an atharrachadh seo cothrom do Phoileas na hAlba a bhith ag obair gu hèifeachdach le prìomh bhuidhnean freagairt, agus aig an aon àm a’ cumail suas is ag adhartachadh lìbhrigeadh gnàthaichte ionadail". (p15)

Gilleasbuig: Coma leat tuath, ear is iar, tha seo gam chur tuathal!"Prìomhachas Ro-innleachdail Ùghdarras Poileis na h-Alba 3.1

Lìbhrig buannachdan ath-leasachaidh gu h-èifeachdach is gu tarbhach (a’ cur taic ri toraidhean nàiseanta 14 is 16).
Leasaichidh is coileanaidh an t-Ùghdarras frèam-obrach coileanaidh gus leigeil le dearcnachadh is lìbhrigeadh Planaichean Poileis Bliadhnail is Ro-innleachdail, agus Plana Gnìomhachais an Ùghdarrais leis an Àrd Chonstabal. Bheir seo a-steach gabhail ri dòighean-obrach àbhaisteach le fianais, a thaobh lìbhrigeadh sheirbheis is roinneadh nan cleachdaidhean as fheàrr". (p23)
 Gilleasbuig: Gàidhlig dhen ìre as àirde a tha seo, a bhios a' còrdadh ri muinntir Iomairtean Gàidhlig, buidheann dùinte "fosgailte" far am faighear poileataigs, connspaid agus strì.Beachd 'Illeasbuig: 
I notice a slight similarity between this annual plan and the Gaelic language. I wonder if they are by any chance related? I think we should be told!


@GilleAotrom

2 comments:

  1. An dùil cò tha dèanamh eadar-theangachadh dhaibh? Dhèanainnn fhìn e air leth na prìse - can an-dràsd', pacaid crisps, botal pepsi agus dà Mhars bar. Shàbhaileadh iad fortan.

    ReplyDelete