Sunday, 8 December 2013

Gilleasbuig: 50 glorious blogs - the critics rave

Tha bliadhna an amas bhon chiad uair a-riamh a chaidh sàr-bhlogadaireachd 'Illeasbuig a chur air bhog.

We've all passed a lot of water under the bridge bhon uair sin, mar a chanas iad. 

Nach math gu bheil piseach air tighinn air cor na Gàidhlig bhon uair sin. Cha leag sinn a leas ach coimhead air an lùghdachadh de 2.2% airson fianais air mar a tha a' chànan a' fàs. Nise coma leat fèisism, coma leat planaichean còig-bliadhna. Tha fhios gum biodh cùisean gu math eadar-dhealaichte mura robh Gilleasbuig còir air na sgilean-blogaidh aige fhèin a ghleusadh.


Nach gabh sibh fhèin gloinne dhen Dram Bhuidheach còmhla ris, fhad's a tha sinn a' studaigeadh feadhainn dhe na molaidhean a fhuair annas-làimhe 'Illeasbuig thairis air a' bhliadhna, sa bhlog ionmhalta seo agus ann am bùird-brath eile:"At first I thought….” This guy is a internet troll out for an argument don’t bother to give him any time” Then I thought about it and…..I still pretty much think the same thing …" Jim Sutherland 

"The language is NOT dying … and I will look forward to a time in the future when I can shove your statement up your arse." Trish MacNeil 

 "But let’s have some optimism (which is different to self-congratulation) rather than the “nothing’s working – let’s consign Gaelic to the grave” attitude peddled by the likes of Neil." Arthur Cormack

"To put it bluntly, Neil is a pain in the fkn arse. Mention his name to many Gaelic activists – academics, learners, teachers and parents – then eyebrows are raised …" Iain Mac/ Tocasaid/ Mac an t-Srònaich etc etc


"Neil – think carefully about why you were threatened with legal action and who could be described as having bullied whom. In the end, I couldn’t be bothered. Life’s too short and I’m not going to debate further with you." Arthur Cormack 

"Leis an fhìrinn innse, saoilidh mi gur e mac dìolta Joan Burnie is Richad Deveria a th’annad."

"I think shite professional vets should be rooted out. My grandpa dealt with dying and sick animals in the auld way - the kind of 'bottom up' approach without any state help." Anon 

"A chàirdean, an robh fhios agaibh a-riamh gun robh a leithid seo de bhuidheann ann?" Gilleasbuig, a-mach air sàr-obair a rinn The Gaelic Excellence Group
"F - Bha. Ach tuigidh mi gu bheil fada fada cus ùine aig cuid air an làmhan. Nisd, nam biodh obair aig Gilleasbuig.... is teaghlach " Anon


'S e ur beatha chàirdean! Agus ceud mìle taing dhan a h-uile duine a thadhail a-staigh. Nise òlamaid deoch-slàinte an ath lethcheud! 


@GilleAotrom

2 comments:

  1. Co thuirt mu Joan Burnie agus Richard Deveria?

    ReplyDelete
  2. Thuirt, ar deagh charaid "Pseud O'Nym"

    ReplyDelete