Friday, 20 December 2013

Gaelic establishment's dynamic response to census findings

 Na press-releases a b' fhèarr le Gilleasbuig ann an 2013 - Part I


Nach tig sibh co'ri Gilleasbuig còir, gus sùil a thoirt air feadhainn dhe na brathan-naidheachd a bu mhò chòrd ris thairis air a' bhliadhna?


The census results were worrying.  First off the mark, the Bòrd's press release shared our pain - er ...
“Toraidhean dòchasach don Ghàidhlig sa Chunntas-sluaigh 
Tha Bòrd na Gàidhlig toilichte fhaicinn gu bheil Sgaoileadh 2 de thoraidhean Cunntas-sluaigh 2011 a’ sealltainn gu bheil an àireamh de luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba - 58,000* - cha mhòr air fuireach aig an aon ìre agus a bha i ann an Cunntas-sluaigh 2001. ’S e clach-mhìle chudromach a tha seo don Ghàidhlig ann an Alba, agus e a’ sealltainn nach bu chòir gabhail ris a’ bheachd gun tig crìonadh gun abhsadh air a’ chànan, agus tha e a’ sealltainn cuideachd gun gabh a’ chuibhle tionndadh ’s dòcha …”
"Tha iad [na toraidhean] a’ sealltainn gur math as fhiach e amasan a’ [sic] Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig a chur an gnìomh". 
 - Bod na Gàidhlig press release, 26/9/13

* 57,375, sìos bho 58,652 ann an 2001 (Gilleasbuig fact)Er … yes. Not to be outdone was Alasdair Allan MSP, with an authoritative take on the situation:
“Tha àireamhan luchd-labhairt ann an coimhearsnachdan Gàidhealach agus Gallda air a bhith fàs [Gilleasbuig: Eh?!] gu cunbhallach [sic] agus tha seo na dheagh chomharra air an ùidh a th’aig daoine anns a’ chànan agus tha sin fiuth [sic] mus do dhearbh figearan an [sic] cunntas sluaigh gu bheil lùghdachadh air tighinn air mar a tha àireamhan luchd-cleachdaidh na Gàidhlig a’ dol sìos.”
Alasdair Allan aig a’ Mhòd, Scottish Government press release, 16/10/2013

 The newly-appointed, and obviously very well-briefed, Scottish Secretary got in on the act:
“Gaelic remains an enormously important part of Scottish cultural life which requires to be nurtured and cherished.  It’s pleasing to see its growth, especially through Gaelic-medium education”.  
- Alistair Carmichael MP, presenting medals at Mòd Phàislig And our media moguls were heard from too:
“Recently, the knives have been sharpened for Gaelic in general and BBC Alba in particular, no doubt as a result of the Royal National Mod appearing on the critics’ radar and census figures that identified the number of Gaelic speakers in Scotland.  The figures contained few surprises and underlined the fact that there is a stable base* of Gaelic speakers. What was very encouraging was the rise*in the number of young people speaking the language.” 
Donald Campbell, CEO MG Alba, “BBC Alba is a success story to celebrate", anns an Albannach 31.10.2013


* aka 2.2% fall in numbers (Gilleasbuig fact)
*0.1% (Gilleasbuig fact)Gilleasbuig:
Nach math gu bheil corrag aig  
na daoine seo air a' chuisle, cho
math ri làimh air an stiùir!

No comments:

Post a Comment