Thursday, 6 March 2014

Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite

A' phrìomh mhinistear agus obair iongantach an t-Sabhail Mhòir 


'S e Gilleasbuig a bh' air a dhòigh an t-seachdain-sa nuair a leugh e mu leasachadh bail' ùr na Cille Bige agus na thuirt Mghr Salmond fhèin, a rèir coltais, mu dheidhinn:

“Mar a tha fhios aig iomadh Gàidheal, chan e dìreach cànan a th’ anns a’ Ghàidhlig. Tha i na pàirt ro chudromach de dh’fhèin-aithne is dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus
[a rèir am brath-naidheachd seo a rinneadh le muinntir an t-Sabhail - Gilleasbuig] air sgàth obair an t-Sabhail, tha a’ Ghàidhlig a’ buntainn ri ar beatha an-diugh a cheart uiread agus a bha i o chionn 40 bliadhna, no fiù ’s 400 bliadhna.”
- Alig Salmond, Prìomh MinistearBeachd 'illeasbuig:
Beul na fìrinne! Agus seo na naidheachdan eile:


  • World peace declared!  • Scotland win World Cup!  • Knighthood for Gilleasbuig Aotrom!


No comments:

Post a Comment