Monday, 17 March 2014

How the Gaelic 'revival' works vol. II - UHI's core commitment to the language

Highland university drops Gaelic team, publishes self-congratulatory draft Gaelic plan  

A chàirdean, tha Gilleasbuig deimhinne às gum bi cuimhn' agaibh mar a nochd Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean an deep committment aca dhan a' Ghàidhlig ann an 2011.

Gaelic team? What Gaelic team?
Fast forward to 2014, agus an Dreachd Plana Gàidhlig ùr aig an oilthigh:
"Tha mi pròiseil às na rinn sinn gu ruige seo, agus sinn air an ìre a chithear agus a chluinnear a’ Ghàidhlig san t-seirbheis a bhios sinn a’ toirt seachad do dh’oileanaich, do luchd-obrach agus don mhòr-shluagh a leudachadh …"
- an t-Oll. Crichton Lang, Prionnsabal, san fhacal-toisich aige

"Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean ag aithneachadh gur e nì deatamach a th’ anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ chultar a tha co-cheangailte rithe " 
"Tha dealas aig an oilthigh ri amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig …"Beachd 'Illeasbuig:
"It's been a long day and to be honest, words fail me here"@GilleAotrom 

No comments:

Post a Comment