Friday, 18 April 2014

Gaelic signage: when will this nightmare end?

Just when you thought it was safe to go back to Armadal …

Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh gu bheil an soidhne seo a-nise nas ciallaiche … (faisg air Sàr-ionad na Gàidhlig)


An Samhainn 2012


Am Màrt 2014 - abair fhèin an diofar a nì blogadaireachd!
Ach an uair sin …


Loma-làn howlers agus fear de na
neologisms as lugh' air Gilleasbuig!!Beachd ionnsaichte, urramaichte 'Illeasbuig:

Make it stop! Make it stop!
Coming soon:

Plana Gàidhlig 'Illeasbuig Aotroim! Dealas, dearcnachadh agus do-thuigsinneachd! Oh yes!@GilleAotrom

No comments:

Post a Comment