Thursday, 22 May 2014

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

A new series in which Scotland's acclaimed satirical Gaelic blog takes a look at shining examples of corporate Gaelic at its most outstanding.


An t-seachdain-sa:

Plana Gàidhlig Siorrachd Lannraig a Deas!


"Tha Goireasan Ionmhais is Corporra an urra ri raon sheirbheisean, nam measg an t-seirbheis-phearsanra [sic] chorporra a threòraicheas obair-leasachaidh
luchd-obrach na Comhairle ann an seagh ro-innleachdail, an t-seirbheis-lagha a thoirt seachad, na cùirtean-sgìre, seirbheisean-ceadachaidh-is-clàraidh, conaltradh is dealbhadh corporra, rianachd air fiosrachadh, ceannsachadh is co-òrdanachadh ullachaidhean mu chomhairleachadh is ghearanan corporra  "  [td7]


Beachd 'Illeasbuig:


Bithidh muinntir Iomairtean Gàidhlig air an dòigh ghlan le seo!Coming soon on Scotland's favourite Gaelic anti-establishment blog: "Lan dhen a' Chalque" 
in which our resident linguistic expert will select his favourite examples of delivery of 
English idiom through the medium of the finest pseudo-Gaelic.

No comments:

Post a Comment