Tuesday, 17 June 2014

Grammarian's corner: latest SMO press release

Sàr-ionad struggles with inverted nominal phrases, and loses  


Chaidh aire 'Illeasbuig a ghlacadh an t-seachdain-sa le brath-naidheachd mu Bhail' Ùr na Cille Bige, ga thogail shìos ann an Slèibhte

And there's more …Bail' Ùr na Cille Bige: deforestation, but only for the trees' own good


Beachd 'Illeasbuig:

Cha bu d' iochd cur às do na craobhan, tha iad ag amas air gramar na Gàidhlig cuideachd!

Tha Gilleasbuig dhen a' bheachd gum bu chòir do Shabhal Mòr Ostaig fear dhiubh seo cheannach:


- na bhroinn, gheibh an sàr-ionad na dh'fhòghnas dhaibh dhen fhiosrachadh as fhèarr mu na h-inverted nominals ud.

@GilleAotrom 

No comments:

Post a Comment