Saturday, 19 July 2014

How the Gaelic Revival Works IV: Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr bho Bhòrd na Gàidhlig

"Great strides made in recent years" claims annual report despite absence of great strides 


Chaidh aithisg bhliadhnail fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig, anns a bheil Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr.

"Tha bliadhna air leth soirbheachail air a bhith aig Bòrd na Gàidhlig", tha cathraiche Bòrd na Gàidhlig (tuarastal: £12,483 airson seachd coinneamhan) ag ràdh rinn."Tha mise làn de dhochas gun tig tuilleadh fàis agus feabhais air staid na Gàidhlig" tha e cuideachd ag ràdh rinn, ged nach fhacas fàs no feabhas sam bith fhathast.

"Chunnaic sinn gu leòr ann an 2013/14 a thug dòchas agus misneachd dhuinn a thaobh na Gàidhlig agus gu dearbh a thaobh obair Bòrd na Gàidhlig", tha ceannard Bòrd na Gàidhlig (tuarastal: £65-70,000*) an uair sin ag ràdh rinn.

"Bha sinn air ar misneachadh leis an fhianais bhon Chunntas-shluaigh airson 2011 a sheall dhuinn gu bheil àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Alba - 58,000 - air fuireach cha mhòr aig an aon ìre agus a bha i aig àm a' Chunntais-shluaigh ann an 2001", tha e ag innse dhuinn mun tuilleadh crìonaidh a chunnacas.

"Bha na h-àireamhan cuideachd a' sealltainn dhuinn gun tàinig beagan àrdachaidh sna h-àireamhan de dhaoine fo aois 20 a tha comasach air Gàidhlig a bhruidhinn" tha cathraiche a' Bhùird ag aithris, gun tarraing a thoirt idir gur h-e "àrdachadh" 0.1% de luchd-labhairt darna-cànain a bh' ann.

"Chaidh 486 de chloinn a chlàradh ann am P1 ann an 2013/14. 'S e àrdachadh de 13% a tha sin bhon bhliadhn' an-uiridh. Uile-gu-lèir, chaidh an àireamh de chloinn ann am Foghlam tron Ghàidhlig suas 6.1% gu 2,652" tha aithisg Bòrd na Gàidhlig a' cumail a-mach, gun guth idir nach eil na h-àireamhan seo faisg air na targaidean a sheatadh le … Bòrd na Gàidhlig.


Self-validating developement culture gone mad?

Facal mu dheireadh aig Gerry Hassan còir an seachdain-sa, agus e a-mach air Scotland's quangocracy airson National Collective:"These networks of secret and hidden Scotland do not want time called on their activities of mutual support, validation and wider entitlement culture, which in many cases seem to show little self-reflection or self-awareness". 

- Gerry Hassan, The Art of Living Together and the Art of Dying, Faoilteach 2014 
Cha chanadh Gilleasbuig na b'fhèarr e.

*Gun guth air peinnsein


@GilleAotrom

5 comments:

 1. I'm a Gaelic speaker. I speak Gaelic to my family. I've never spoken anything else to them. I'm a native speaker. I don't want anything to do with Bord na Gaidhlig. Or hype. But why do you continue to rubbish my language? You keep saying it is dying. You are kicking me when I'm down. Why don't you help? Instead, all you seem to say is its a 'dying language'. Why do you say this in public forums without qualifying what you say? You just give fuel to the racists and bigots. We know its weak. You see someone lying in the road - your attitude would be to scoff and let them die. You are callous. You may think your 'debunking myths' but all you are doing is hurting the likes of me. Please reserve your anger for something else, and don't label everyone with the same brush.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi again Seonaidh! Looks like you forgot to attach your name to your post again. Gilleasbuig admires your commitment, and thanks you for your continued patronage

   Delete
 2. See you for a Caol Ile at the BLAS new commission? https://www.youtube.com/watch?v=6BdQHuP0-zA

  ReplyDelete
  Replies
  1. Chì gu dearbh. Pretty pictures, jaunty tunes, some Gaelic (but not too much) - fèisism has done so much to reverse language shift, all right.

   Delete
  2. OUTLANDER! Premiering 2014 on American TV but coming to ALBA soon (deal to be announced) - a significant moment. Gaelic will return to Scotland. Argyll dialects rule!

   Delete