Thursday, 4 December 2014

Fàidheadaireachd 'Illeasbuig - beul na fìrinne!

Gilleasbuig and his uncannily accurate predictions  


A luchd-leughaidh chòir, saoil a bheil cuimhn' aig feadhainn nur measg air an fhàisneachd iomraiteach seo a rinneadh le Gilleasbuig tràth sa bhliadhn' ùr?

Tha leisg air Gilleasbuig inneal-ciùil fhèin a shèideadh, mar gum biodh, ach thoireamaid sùil a-rithist air na manaidhean aige:

"A man in a smart suit will present an award to another man in a smart suit, saying 'This has been a landmark year for Gaelic' " - Gilleasbuig 2.1.2014


Faodaidh sibhse coimeas a dhèanamh eadar sin agus 

"… bu toil [sic] leam cuideachd taing a thoirt do dh’Iain Aonghas MacAoidh agus moladh a dhèanamh air na rinn e mar Cheannard Bhòrd na Gàidhlig ... 
Faodaidh Iain Aonghas a dhreuchd a leigeil dheth sa Mhàrt agus fios aige gum facas adhartas mòr agus piseach nach beag fhad ’s a bha e air an stiùir. "               Alasdair Allan 2.12.2014

It's uncanny! 'S gann gu bheil diofar eadarra! Agus chan fhoghainn sin, oir rinn Gilleasbuig roimh-innis air na leanas cuideachd:

"Celtic Connections/ BBC Alba's new soap/ the Blas Festival [add to list as necessary] will be declared a resounding success, demonstrating that Gaelic is a vibrant and contemporary part of our culture and communities"

Gilleasbuig: Mar a thuirt, b' fhìor! Cha chan mi 'n còrr! 


"Gilleasbuig Aotrom will be nominated for a Gaelic Award"

G: Och well, two out of three ain't bad! 
Coming soon on Gilleasbuig Aotrom: Gaelic programme spotted on BBC Alba - how could this happen?

No comments:

Post a Comment