Wednesday, 3 June 2015

Bòrd abolish punctuation - "Ceum mòrair adhart airson naGàidhlig"?

An-diùgh, a chàirdean, tha Gilleasbuig còir air a bheò-ghlacadh leis a' phost iongantach seo a chuir Bòrd na Gàidhlig suas air Facebook:  


"eaig a' BhBC" - 's toil leis Gilleasbuig an abairt ùr seo, agus cleachdaidh e e.




A-mach às an aon phost - beagan fiosrachaidh mun duine seo, "AileanDòmhnallach", agus feuch am faigh sibh a-mach am mearachd a rinneadh a dh'aona-ghnothach:

Did you spot the deliberate mistake? That's right, the whole press release!


Fìor treasure-trove a th'anns a' phost seo, abair fhèin e! Tha fiù's beagan ann mu dhleasdanasan Bòrd na Gàidhlig, anns a' Ghàidhlig shònraichte aca fhèin:



Gillesbui gaotrom:

Chachan micàil muscan micus!


@GilleAotrom

No comments:

Post a Comment