Friday, 10 July 2015

Aren't corporate Gaelic tweets wonderful?

Sreath ùr, anns a bheil Gilleasbuig còir a' toirt sùil gheur air sàr-Ghàidhlig nam buidhnean chorporra 

(just for a change)


(Gilleasbuig's 100th blog - definitely not cynically knocked together in five minutes)

Thoiribh an aire gu bheil a' blog seo, a chaidh a chur air dòigh san iuchar, 'ongoing" agus Gilleasbuig a' sìor chur na tweets chorparra as fhèarr leis ris. Ma thogras sibh, gheibhear an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn ...


Taghadh bho twitterfeed 'Illeasbuig an-diugh [10mh an t-iuchar] fhèin:

Woo-hoo! Clì Gàidhlig an toiseach:Hmmm ...


Next up: madaidhean-naidheachd BBC Naidheachdan:

Comhairle an Gàidhealtachd, tha sibh ag ràdh?
Really?And finally:

Thèid ... eh?! SMO definitely not to be outdone!
Bu thoil le Gilleasbuig Aotrom mìle taing a thoirt dhan a h-uile tweet, blog, brath-naidheachd is aithisg bhliadhnail bho shaoghal na Gàidhlig oifigeil, a thug a bhlogadaireachd beò. 


Chun an ath-cheud ma tha, a chàirdean!


@GilleAotrom
Agus tha Gilleasbuig a' sìor-chruinneachadh tweets fhathast, 'on uair sin!


Facebook post a tha seo
Tha an fheadhainn Beurla cheart cho math!


Aire air a thoirt do na sràcan mar bu chòir!
Sorry - the literary sex of which Island?


Er … tweet a-rithist e?
(Dr Alasdair Allan, Ministear na Gàidhlig)

That be an Theatre Royal, that be - glè iomchaidh airson #SpeakLikeAPirateDay!
Those pesky sràcan - who can be bothered?


Ministear airson Gàidhlig, Alasdair Allan a-rithist,
anns a' Ghàidhlig shònraichte aige fhèin


Not just "cudromach" - fìor chudromach!


"Facal fàilte", eh??Tweets from the Bòrd: so many howlers, so little time!
LearnGaelic? Ionnsaich an diofar eadar
lùghdachadh is luchdachadh!
Deasbad nan sràcan: enter Wilson Mcleod, with his helpful list of vowels … whoops!

The Mòd! A feast of Gaelic howlers tweets:


A rare "Gaelic" tweet from muinntir a' Mhòid
Agus am pòst fb ceangailte rithe … oo-er!
I'd stick to Beurla if I were you, a mhuinntir a' Mhòid!


Tweet le Ministear na Gàidhlig, Riaghaltas na h-Alba.
Cha chan Gilleasbuig càil!

Hmmm … lets move on
Bha SMO a-riamh air thoiseach air chàich!
Reluctantly taking our leave of those corporately tweeting at the Mòd, we find that Ainmean-Àite na h-Alba have taken up the baton:Cumaibh a' tighinn iad, a mhuinntir SMO!

Tha e coltach gun robh co-labhairt air choireigin aig a' Bhòrd - cue na howlers ...

And introducing new kid on the block Midas Media ...


MG Alba always good for a howler or two:
5 comments:

 1. Bu mhath leam aideachadh gur i mearachd spell-check a bh' anns an Tweet aig Clì agus gun deach a ceartachadh cho luath 's gun do mhothaich sinn gun robh i ceàrr - mionaid neo dhà as dèidh dhi nochdadh. Seall: https://twitter.com/CliGaidhlig/status/619539351886798848

  ReplyDelete
 2. Feasgar math. Brath gu Niall MacRath. Tha seo air cuspair eile - gabh mo leisgeul thaobh sin. Cò an admin 'Iomairtean Gàidhlig' air 'Iomairtean Gàidhlig'? Conveniently hiding? Agus cò tha'nn an 'Fearghas Feargach' - an 'Admin' eile air Iomairtean Gàidhlig? A-reist, lack of transparency. Dè an agenda a th' aig na guys sin aig Iomairtean Gaidhlig, an dùil? Anti-Western Isles, tha mi a' creids'? C'on a chuireadh iad bacadh air leithid Niall MacRath, nuair a bha buill eile gu math mi-mhodhail, leithid Rhoda Meek a bha ag radh rudan gu math mi-mhodhail. Ma tha e ceart gu leor dhi-se agus co tha ag radh nach bi, an duil ca'on nach eil Neil MacRae a' faighinn air Iomairtean Gaidhlig? De an 'explanation' oifigeil a fhuair e? Tha mi air sgur a' faighneachd dhaibh aig Iomairtean Gàidhlig - chan eil iad a' freagairt), agus mar sin tha mi a' faighneachd dhut fhein, ma tha fiosrachadh ann? Co th' anns na h-Admins? Agus ma tha "Alison Lang" na h-admin, nach eil coir aice-se a bhith 'objective'? Bha i a' dion Ulpan tha mi a' faicinn.

  Am biodh sibh deonach 'blog post' ceart a sgriobhadh mun a h-uile càil a tha seo, nabaidh?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Gu dearbh bhiodh Gilleasbuig deiseil is deònach, Fhionnlaigh chòir.
   A thaobh Fhearghais, cha chreid Gilleasbuig gu facas a-riamh Fearghas còir agus Wilson MacLeod ann an seòmar còmhla àm sam bith?

   Delete
 3. Archibaldina Chaimbeul1 September 2015 at 12:17

  'S fheairrde duine gaire.

  1. http://gaeliclanguageplansscotland.org.uk/en/tools-resources/development/plan-portfolio - "Portfolio of Gaelic Plans".
  2. Clig air "Gaelic".
  3. Hey Presto - "Curam-roinne Phlanaichean Gaidhlig".

  - "Tha mi a' dol a cheannach curam-roinne ur airson na paipearan agam a chumail na bhroinn."

  - "'S caomh leam an curam-roinne ur agad, Archibaldina."

  ReplyDelete
 4. My photo has been published in this post, and I would appreciate if you could remove the image and respect that I don't wish to have a photo of me published without permission. The photo of the SMO students with the Nicola Sturgeon. Thanks

  ReplyDelete