Friday, 16 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig agus "Mòd an t-Òbain"

Gilleasbuig, never one to miss cynical cheap shots at easy targets, is back!


Tha Gilleasbuig air a bhith traing ag obair air magnum opus glè subtle & nuanced, tuigidh sibh. Ach coma leibh sin, seo highlights bho dhuilleagan a' Mhòid ann am Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich!
Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig - chaidh peann dearg 'Illeasbuig a chur gu feum
ga chomharrachadh dhuibh, mus do chaill e mhiann a bhi beò (às dèidh dà pharagraf)


Bannan, am prògram TV as fhèarr a chaidh a dhèanamh a-riamh, agus
dùrachdan do gach duine bhois a' gabhas pàirt anns a' Mhòd … Whoah!
Tha Gilleasbuig, mar a bha e riamh, air a bheò-ghlacadh leis na sanasan a thugadh seachad leis a' Phàipear Bheag:Well, tha na fir-lagha seo air buaidh nach beag a thoirt air
Gilleasbuig … agus anns a' Ghàidhlig aca fhèin "cuideadhd"!

Och, who needs those pesky sracan anyway?? Certainly not Acair Books!

Gilleasbuig:
A wonderful and fitting pull-out tribute to the Mòd from the newspaper of AN TIR, AN CANAN 'SNA DAOINE (sic)@GilleAotrom 
1 comment:

  1. Dè an duais a gheibh mi ma thèid agam air sanas WJM a thuigsinn?

    ReplyDelete