Monday, 14 March 2016

Yes, Gaelic died out. But MNE TV made lots of money

MNE TV - in a league of their ownGreat to see MNE TV, owned and run by the chair of Bòrd na Gàidhlig, doing so well out of MG Alba's programming budget.That's 21.6% of a programming budget of £11.6 million.
(Source: MG Alba Annual Report 2014-15, p74)

Gilleasbuig:
Guess the Bòrd won't be pushing for a change to programming any time soon!Gu math thèid leis an fheadhainn a sheasas coirichean na Gàidhlig aig a' cho-labhairt an-diugh (15mh), cha bhi e idir furasda dhaibh bruidhinn an-àrd. Tha na fiosan-naidheachd sgrìobhte mar-thà - "Fhuair prògraman BBC Alba moladh mòr ..." - tha fhios agaibh air an t-seòrsa rud. @GilleAotrom

1 comment:

  1. Dòmhnall a' Phutain11 April 2016 at 11:30

    Nach iongantach cho beag 's a tha STV a' faighinn às an sporan. An dùil a bheil iad fhathast beò air an fhortan a rinn iad à Machair o chionn fhada nan cian?

    ReplyDelete