Saturday, 3 September 2016

Nach ann air na corporate Gaelic tweets a thàinig an dà latha!

Good to see that corporate Gaelic tweets have cleaned up their act ... erm!


Bidh cuimhn' agaibh, a chàirdean chòire, gun robh Gilleasbuig rud beag diombach dhe na tweets corporra Gàidhlig bho chionn bliadhna neo timcheall, agus gun deach am meas ann an dòigh reusanta, glè constructive leis an amadan as fhèarr leis an Eilean Sgitheanach.

Tha Gilleasbuig air a dhòigh, ma thà, gu bheil na buidhnean corporra air an duslach a chrathadh dheth an cuid Gàidhlig, agus air sùim as ùr a chur anns a' chànan. Ged as e fear umhail a th' ann an Gilleasbuig, am faodadh e beagan dhen a' chreideas a mhealtainn?? Cho math ri sgioblachadh uighean Fabergé an aon-adharcaich aige, tha fhios!

Oilthigh Dhùn Èideann a' seatadh ìrean àrda, mar a bha riamh


Bha aig Gilleasbuig ri seo a sgrùdadh 'son
ùineachan mus do thuig e a bhrìgh!That old chuir v. chur dilemma - major fail for MG Alba
Gilleasbuig:
Tha mi dèanamh dheth nach fhaigh mi duais Gàidhlig am-bliadhna!


@GilleAotrom 

No comments:

Post a Comment