Wednesday, 21 September 2016

The genitive case - jewel in the crown of our ancient celtic tongue

An tuiseil ginideach - uaill is moit ar cànain


A chàirdean, dh' fhaodamaid a bhith moiteil às ar cànan agus an tuiseal ginideach aice, rud a tha ga sònrachadh agus ga comharrachadh air leth bho chàich!
Gilleasbuig:
Nach math an obair a nì na daoine seo, a' taisbeanadh ar cànain ann am facebook, twitter is eile!
@GilleAotrom

No comments:

Post a Comment