Thursday, 1 December 2016

Gilleasbuig: B' àbhaist do Là Naoimh Anndra bhith còrdadh rium

Another St Andrew's Day is graced by corporate Gaelic tweets  
Well a chàirdean chòire, an robh Latha Naoimh Anndra sona agaibh?

Bha agus aig Gilleasbuig cuideachd, agus abair fhèin gun do chuir na tweets chorparra Gàidhlig ris an latha aige!

Tha sibh làn dì-beathte, a mhuinntir na Pàrlaidh!
Is sibhse a dh'fhàg Gilleasbuig ann an sunnd!
Bha Gilleasbuig an dòchas gum faigheadh e dùrachdan bhon 
a' chuango as fhèarr leis, Bòrd na Gàidhlig!Fìor tweetichean tlachdmhor! Agus cha robh stad orra:
Sin sibh fhèin @UofGlasgow! Càite robh sibh,
a mhuinntir Oilthigh Dhùn Èideann??
Bha cupa 'Illeasbuig a' cur thairis buileach glan!Gilleasbuig:
Taing don fhortain gu bheil na daoine chòire seo cho traing a' tweetadh nan dùrachdan! Oir cha ghabhadh ar latha nàiseanta a mhealtainn às aonais tuil-ruadh smuaintean Beurla ann an riochd "Gàidhlig" ... an gabh sibh mo leisgeul ... a' coiseachd air taobh ... (fuaim dìobhairt)

@GilleAotrom 

1 comment:

  1. Gaiseag na Gaoithe12 December 2016 at 11:04

    Dè tha dol aig Bord na Gaidhlig na laithean sa? H-uile duine air an doigh glan?

    ReplyDelete