Sunday, 24 September 2017

Cur/cuir confusion na seachdaineach

A chàirdean, a bheil an iomcheist mu chur/chuir 'gur "cuir" [sitrich gàire] droll, mar a tha e Gilleasbuig??

Nach buidhe dhan a' Ghàidhlig gu bheil na buidhnean a leanas air an achd aca sgioblachadh suas!!

@GilleAotrom

3 comments:

 1. Gruagach Òg an Fhuilt Bhàin2 October 2017 at 15:02

  À propos la Tweet mu dheireadh...

  Madiann - Tha Gruagach Òg an Fhuilt Bhàin air bliadhna a chuir seachad a' coimhead air an telebhisean. Chunnaic i Celebrity Tipping Point agus Masterchef.

  ReplyDelete
 2. Archibaldina a' Bhùird10 October 2017 at 14:45

  Tha mi dol a chuir litir chun a' Sunday Post mus cur na tweetichean a tha seo as mo rian mi.

  ReplyDelete
 3. Bha mi dol a chuir seachad seachduin aig a'Mhod Naiseanta Rioghail agus chur mi litir chun a' Chomunn Ghaidhealach mu dheidhinn. Bha mi son farpais ur a chuir air chois - bramadaich anns an t-seann nos - ach cha do chur iad freagairt thugam air ais. Ochoin, a righ!

  ReplyDelete