Saturday, 28 October 2017

Ceum-mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a' dol bho neart gu neart

Bòrd soar to new depths
A chàirdean, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a thog planaichean-cànain a' Bhùird ceann anns na naidheachdan Gàidhlig an t-seachdain seo chaidh. Oir is math a tha iad sin àraidh air àrd-mholadh, mar a tha fios againn uile.

'S iad na planaichean a dh' fhàg ath-bheòthachadh na Gàidhlig cho soirbheachail agus a tha e. Cha leig sinn a leas ach coimhead ceithir-thimcheall oirnn fhìn ann an Alba, gus buil nam planaichean a thuigsinn.