Friday, 30 November 2018

Dè a' Ghàidhlig air Latha Naoimh Anndrais, anyway?

Let me count the ways ... A chàirdean chòire, 

Mun àm seo dhen a' bhliadhna bidh ceist oirbh, tha Gilleasbuig deimhinne às, mu ciamar a chanas neach 'sa Ghàidhlig "Happy Saint Andrew's day to you!" - nì nach tuirt neach sam bith a bha beò a-riamh air uachdar na talmhainn.

Well, na biomaid fo iomcheist tuilleadh, a chàirdean, oir tha na tweets corparra Gàidhlig ga dhèanamh glè shoilleir dhuinn, erm ... 's iad a tha.

 

Gilleasbuig
Well, fàgaidh mi agaibh e a chàirdean agus bidh ur n-inntinn aig fois a-nise. Tha ceithir diofar dòighean ann air "Happy Saint a.m.s.a.a." a channail 'sa Ghàidhlig chaomh. An dòchas gun robh latha Naoimh Anndrais math agaibh - OMG THA CÒIG DÒIGHEAN ANN!
@GilleAotrom

No comments:

Post a Comment