Sunday, 9 December 2018

Foghlam meadhain-Gàidhlig: amazing growth despite static numbers


- Tè de na "builean" (outcomes) air a gealltainn le Bòrd na Gàidhlig ann an 2012:


"Àrdachadh gach bliadhna san àireamh
a’ dol gu foghlam tro mheadhan
na Gàidhlig (FTG), a’ dùblachadh
na h-àireimh bhliadhnail a tha a’ tòiseachadh an-dràsta gu 800 ann an 2017".
Fàgaidh Gilleasbuig seo agaibh a chàirdean ... 


Sgoilearan Gàidhlig a' dol a-steach gu Primary 1 gach bliadhna bhon uair sin
(tha Gilleasbuig fada an comain Achd Saorsa an Fhiosrachaidh):2012-13: 428 

2013-14: 486 

2014-15:  556  

2015-16:  548  

2016-17:  558  

2017-18:  559  

Chan eil Gilleasbuig a' dol a channail càil sam bith a chàirdean! Chan eil e ach ga fhàgail agaibh.


A' tighinn 'san aithghearrachd air Gilleasbuig Aotrom - 

mar a shaoileadh sibh: corporate Gaelic tweets!!


@GilleAotrom


No comments:

Post a Comment