Sunday, 23 December 2018

Na tweetichean corporra - sin agaibh an gibht Nollaige a tha sìor thoirt seachad!

Or, how Gilleasbuig learned to stop worrying and love corporate #Gàidhlig tweets! 
Oh 's fhada, cus ro fhada a chàirdean, bho nach tug sinn sùil aotrom còmhla ri chèile air na tweetichean as fhèarr leinn uile!

Tha Gilleasbuig às dèidh ùineachan is ùineachan a *chuir* seachad às ur leth, tuigidh sibh, na leanas a thoirt ri chèile. Bidh fàilte ron a h-uile duine ann! - mar a thweetas iad 'sa chànan aca fhèin. 

Thug e fada an fheadhainn aig fìor àrd ìre a chriathradh dhuibh. Ach co-dhiùbh, nach dèanamaid catch-up; seo iad an guaillibh a chèile, ann an òrdugh mar a nochd iad ... in case you missed it!Chan eil sinn idir gann de 
chur/chuir charnage!

'S toil le Gilleasbuig na pronunciation tips aig 
Nemeton TV, 's iad a tha gu math handy


'S
'S iad na tweetichean tlachdmhor as 
fhèarr le Gilleasbuig Aotrom!

Gilleasbuig: Faic, oh ... erm, faic!


Tha Gilleasbuig air a dhòigh gu bheil iad beachdail -
ach b' fhèarr leis gun robh beagan gràmair aca!An ath thuras: corporate Gaelic tweets! (An luchd-amhairc uile: "Osna" ...)@GilleAotrom

No comments:

Post a Comment