Sunday, 10 February 2019

Nicola Sturgeon - Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Well a chàirdean!

'S e mìos glè glè thraing a bh' anns an Fhaoilleach do Bhòrd na Gàidhlig. Rinneadh tòrr mòr obrach air sàillibh na h-iomairt as ùire aca, agus gu dearbha fhèin bha a buil ri faicinn ann an sreath de dhealbhan snoga air twitter.


Shìos mun a' Phàrlaidh ...
Turning-point 'son na Gàidhlig a tha seoIs Esan Gàidhlig cuideachd!


Murdo còirGilleasbuig:
Abair sibhse iomairt air leth! Seo an seòrsa rud a tha dhìth air a' Ghàidhlig. Hashtag tha m' inntinn aig fois a-nise!
Mus dìochuimhnich Gilleasbuig ...Tweet corparra na mìos


Meal a naidheachd a mhuinntir @LeughLeabhar! File under 'Soraidh slàn leis an tuiseil ginideach', mholadh Gilleasbuig!@GilleAotrom 

No comments:

Post a comment