Sunday, 28 April 2019

Am Bòrd: "àm dùbhlanach" - airson ciall?


Am Bòrd a' coinneachadh ann an Inbhir Nis.
Bha e 'na dhùbhlan dhan a' Bhòrd, bho riamh, gu bheil adan pith a' fàs gann


Hiya, chàirdean chòire, 's fhada bhon uair sin! Ach tuigidh sibh gur àm traing agus [osna] "dùbhlanach" dhen a' bhliadhna a th' ann do 'Illeasbuig.

Nise bha an t-amadan glic as fhèarr leibh air a dhòigh ghlan a' cluinntinn gu bheil Bòrd na Gàidhlig air aithisg bhliadhnail eile thoirt a-mach, aithisg a tha moladh BnaG chun na smior.

Air bhioran, agus le anail ’na uchd, chaidh e a-steach na broinn airson beagan bhàighbreansaidh agus gu dearbh fhèin cha robh briseadh-dùil aige.