Tuesday, 7 January 2020

Bliadhna mhath eile 'son na Gàidhlig. Well done everybody!

Well a chàirdean, b' e bliadhna mhath a bh' ann an 2019 airson na Gàidhlig, cha ghabh sin  bhreugnachadh air dòigh sam bith.

Bidh an roghainn agaibh fhèin, tha Gilleasbuig deimhinne às, ach seo feadhainn dhe na fìor lowlights a bu mhò chòrd ri Gilleasbuig chòir 'sa bhliadhna a chaidh seachad ...Latha Chànain Eòrpach Sona Dhuibh!
Tha Riaghaltas na h-Alba a chur fàilte
Plana cudromach, le ainm caran ... erm ...
Gilleasbuig:
Is it just me??


Latha ionnsachaidh na Gàidhlig,
'san Caol'@ScotStoryCentre a' comharrachadh, erm, a' GhàidhligRudeigin air an robh 'Tional Ealain na Gàidhlig'(Ri leantainn, chan eil an annas-laimhe seo deiseil fhathast a chàirdean, chuireadh sibh geall)@GilleAotrom

No comments:

Post a Comment