Monday, 24 December 2012

Aithisg Bhliadhnail - Gilleasbuig agus na KPIs


Is e bliadhna dhùbhlanach ach aig an aon àm torrach a tha air a bhith ann do Ghilleasbuig agus a chuid ro-innleachdan  blogach.

Tha ath-sgrùdadh a chuireadh an gnìomh le in-sgrùdair nam blogaichean mu choileanadh liubhairt Plana Chorporra Ghilleasbuig air daingneachadh gu bheil 94% de na prìomh Chomharran Coileanaidh aige (KPIs) (29/31) air an rangachadh uaine (air an liubhairt), 97% air an rangachadh òmar (air an liubhairt no air an liubhairt ann am pàirt).


Rinn am Blog adhartas cudromach a dh’ionnsaigh structar ùghdarrasail a stèidheachadh gus stiùireadh ro-innleachdail a sholarachadh airson leasachaidhean blogadh Gàidhlig. Aig toiseach

Thursday, 20 December 2012

Mo thruaigh Gàidhlig an Oilthigh Dhùn Èideann

Tha am blog seo toirt an aire gu bheil plana "Gàidhlig" aig alma mater Ghilleasbuig fhèin a-nise.

"Colaiste Leigheas Ainmhidhean" airson Colaist' a' Bheataireachd, anyone?

Summerhall, Dùn Èideann - seann làrach airson "Leigheas Ainmhidhean"

Monday, 17 December 2012

Tuilleadh mu shàr-obair a' Bhùird


Och nan och, tha Gilleasbuig fo lèireadh, fhuair Aonghas Phàdraig a chàineadh bho mhuinntir Iomairtean Gàidhlig air facebook - far am faigh neach "poileataigs, connspaid agus strì!" (it says here) - airson leudachadh a rinn e sa Phàipear Bheag air blog 'illeasbuig "And these folk want to give us a Gaelic Language Academy" .

Nise, dh'fhaodadh e bhith gu bheil muinntir Iomairtean dha-rìribh a' strì airson na Gàidhlig ach cha bhiodh fios aig Gilleasbuig ged a bhiodh, oir tha e "blocked" a-mach mar a chanas iad. Am faodadh e bhith nach eil a' bhuidheann cho "open" sin?

Friday, 14 December 2012

Cultural dispossession, 1920s style


Tha e mar fhasan do 'illeasbuig seann phàipearan-naidheachd a rannsachadh bho àm gu àm; bidh e cur iongantas air, na cuspairean a bhios a' tighinn an-àrd. A' dol an-dè tron Oban Times, 11 Dùbhlachd 1926, an tòir air cuspair eile, bhuail an litir seo e:

GAELIC FOR SKYE

 Sir,
This seems to be generally put “An t-Eilean Sgiathaineach” or “An t-Eilean Sgiathanach”.What is the authority for this? It is utterly inconsistent with the name as spoken by the people. The first syllable is distinctly nasal,

Wednesday, 12 December 2012

It's Gaelic, but not as we know it

Mhill an soidhne seo cuairt Ghilleasbuig leis a' chuilean an-dè:

Tarrag eile sa ciste-laighe

"Saoil" ars esan "am faodadh e bhith gu bheil iad a' ciallachadh Cùl-cinn Bhreacais Àird?"

Cò iad na quangoteers a tha cur nan soidhnichean ùra seo air dòigh? 'S iad:

Sunday, 9 December 2012

Gilleasbuig agus na creative industries

'S toil le Gilleasbuig na creative industries, nuair a cheadaicheas an tìde dha:

Crannghal an t-Sabhail Mhòir: cnàmhan lom na Gàidhlig?

Mo shàth-ghal goirt
Mar tha mi a-nochd
Mu Chrannghail bhochd mo sgeòil;

Saturday, 8 December 2012

Clasaichean Ùlpan and their fan; agus mìle pageviews airson 'illeasbuig

Aig a' Mhòd am-bliadhna.
"'S fhèarr caraid sa chùirt na £700,000 san sporan"
- seanfhacal

Fhuair Gilleasbuig Aotrom còrr is 1,000 pageviews gu ruige seo. Mòran taing dhuibh uile a thadhail a-staigh.

Friday, 7 December 2012

This is how a language dies

Blog anabarrach smuaineachdail le Andy Wightman a fhuair Gilleasbuig, le tuiteamas, air Bella Caledonia mun tè mu dheireadh aig an robh Gàidhlig Deeside:  http://www.andywightman.com/?p=763#comment-28172

Cha do shaoil e riamh gun robh a' chànan beò an Siorrachd Obar-dheathainn suas gu 1984, shuas an sin os cionn Balmoral! Nach  eagallach an smuain gun deach i às cho aithghearr.

Ach feumaidh sinn uile bhith 'positive', bhon a tha obair an ath-bheòthachaidh a' dol cho math an-diugh a rèir nam press releases.

Monday, 3 December 2012

Dramatic growth in Bòrd na Gàidhlig’s social media outlets (it says here)

Mar a shoirbhich cho math le mygaelic.com 


Feb 2009 - mygaelic.com air a chur air bhòg, gus "ìomhaigh agus tuigse dheimhinneach den Gàidhlig adhartachadh agus cleachdadh is sgaoileadh na Gàidhlig a bhrosnachadh" (Bòrd na Gàidhlig, Aithisg Bhliadhnail, 2009-10)

March 2011 - "A review of mygaelic.com is ongoing" (BnaG Aithisg Bhliadhnail 2010-11)

An Iuchar 2011 - còrr is leth-mhillean not ga chosg air mygaelic.com gu ruige seo (fhuaradh am fiosrachadh seo a-mach às a' Bhòrd le cuideachadh Achd Saorsa an Fhiosrachaidh)

Friday, 30 November 2012

Fòghnaidh na dh'fhòghnas (grammarian's corner)

'S fhada bho bha Gilleasbuig a' toirt an aire gu bheil seo air a snàigheadh air balla taobh a-muigh dhan a' Phàrlamaid:

Thursday, 29 November 2012

Litrichean Artair: "little relation to reality"


IT IS very encouraging to see a well-written letter in English from Arthur Cormack (Letters, 24 November) defending the simple right to appoint Gaelic-speaking staff to teaching posts where Gaelic skills are a basic ­requirement for the job.
However, his assertions that spending on Gaelic attracts “disproportionate scrutiny” and anyone can “skill up” their Gaelic bear little relation to reality.

Wednesday, 28 November 2012

And these folk want to give us a Gaelic Language Academy

Sàr eisimpleirean dhen a' chànan mhilis mhàthaireil a nochd ann an Aithisg Bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig 2011-12:  • "Is e bliadhna dhùbhlanach ach torrach aig a’ cheann thall a tha air a bhith ann do Bhòrd na Gàidhlig, mu choinneach  [sic] cùl-raoin de chrìonadh eaconamach agus goireasan cuibhrichte mar bhuil air an sin." 
- Iain Aonghas MacAoidh san ro-fhacal aige. Aidh a chàirdean, chan eil beutadh air Gàidhlig Eilean Leòdhais ... 


  • "Thadhail Oifigear Trusaidh Luchd-teagaisg Gàidhlig air sgoiltean, oilthighean agus tachartasan dhreuchdan-beatha ann an àiteachan air feadh Alba, gus teagasg Gàidhlig adhartachadh mar dhreuchd-beatha". 
Wow! That's almost as impressive as Eòlaiche-tadhail Urramach na Tionnsgalachd of fond memory (©SMO).


Agus, bho na cunntasan:

  • "Tha ìsleachadh air a sholarachadh air so-mhaoin susbainteach neo-làithreach uile air bunait loidhne dhìreach. Chaidh beatha so-mhaoin ath-bhreithneachadh rè na bliadhna, a' dèanamh cinnteach gu bheil iad a' leantainn air adhart a' riochdachadh tuairmse reusanta air beatha fheumail eaconamach. 
Cha chan mi càil mus can mi cus!


Tha am meisterwerk air fad ri fhaighinn aig:Monday, 26 November 2012

Isn't Gaelic signage wonderful?

Air fhaicinn faisg air Sàr-ionad na Gàidhlig
Contributions welcome! All rubbish gratefully received.


@GilleAotrom

Sunday, 25 November 2012

Banned from the Tufty Club

Halò a chlann-nighean agus a bhalaichibh

Uair dha robh an t-saoghal, bha buidheann de dhaoine shona ann thall an-siud, air an robh iomairtean_gaidhlig, a bhiodh a' tighinn beò taing do mhuinntir Yahoo snog agus iad a' cumail traing a' postadh brath e-mail eadar iad fhèin agus iad a' càineadh urracha mòra na Gàidhlig mar bu chòir.

Co-dhiù latha dhe na làithean chaidh am bòrd-bratha aca dhùnadh sìos, leis an fheadhainn a chur 'cac' ann an 'èifeachdachd' ... Cha speculate mi an deach seo dhèanamh gus na h-urracha mòra thoileachadh, cha speculate. Co-dhiù chaidh an fheadhainn, a dh'fhàg Yahoo agus a chaidh a-null thairis gu tìrean cèin Chlàr an Aodainn, a chur fo gheasaibh is fo sheuntan gus nach b'urrainn dhaibh ach na h-urracha mòra mholadh anns na brathan a bhiodh iad a' toirt seachad bho sin air adhart.

Agus an fheadhainn a bu mhiosa buileach, cha robh fàilte romhpasan ann an tìr Clàr an Aodainn idir agus cha robh dad aca ri dhèanamh ach blogaichean a chur air dòigh dhaibh fhèin.


Thursday, 22 November 2012

Tha seo dol a' chrìochnachadh ann an deòir

An-fhoiseil mun dol-a-mach aig Artair? Leugh seo, gu seachd àraid na postaichean le John/Seonaidh:

http://bellacaledonia.org.uk/2012/11/08/dangermouse-and-the-edinburgh-evening-news/

Tuesday, 20 November 2012

SPL keen to promote Gaelic (who writes this rubbish?)

Another great day for the vibrant, forward-looking, clear-eyed, clean-limbed Gaelic language on Friday when Scotland's far-famed and endlessly-admired Scottish Premier League graciously allowed  thrusting, young, going-places channel BBC Alba to televise three live matches:

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/spl-games-to-be-live-on-bbc-alba-for-first-time.19440249

"We look forward to growing our relationship with BBC Alba to promote Clydesdale Bank Premier League football, and the Gaelic language, even further over the next two seasons." - Neil Doncaster.


Impressed by this ridiculous cant? Me neither. Hear Stuart and Tam give the preposterous idea, that the SPL signed the deal in order to promote Gaelic, a right good kicking at:

http://www.bbc.co.uk/programmes/b0079mccOnly 5 days left to listen!


Gilleasbuig Aotrom is proud to be banned from Iomairtean Gàidhlig, "open" facebook group for "naidheachdan agus beachdan mu iomairt na Gàidhlig" (as long as the beachdan are not critical of the Gaelic establishment)

@GilleAotrom

Friday, 16 November 2012

Edinburgh Evening News: dòigh nas fhèarr air bruidhinn riutha

Nochd an litir seo san Edinburgh Evening News air 14 Samhainn 2012:


to Edinburgh Evening News


No Respect Shown to Gaelic Tongue

 It is disappointing to note that your columnist John Gibson, (News October 10 th), offers yet another unreasoned attack on Gaelic.
Spending on Gaelic is modest. Gibson might reasonably ask if it delivers value for the language. Instead he chooses to denigrate its speakers.

The Gaelic Language Act 2005 attempts to achieve some parity of esteem between Gaelic and English. We might wonder, though, what kind of respect Gaelic speakers can have for Gibson's language, English, if he has none for theirs?

English, the cant of corrupt politicians who conduct illegal wars and claim illegal expenses; the jargon of spaced out pilots who bomb innocents at worship and massacre wedding parties.

English, the unfathomable babble of perverts, pederasts and popular entertainment; of cover-ups, show trials and the sleekit subversion of standards in public life.

English, a stagnant culture of recycled radio drivel and rubbish TV, that parades skeletal models clothed in unaffordable fripperies while other women watch their children starve. A language that describes genocide as 'famine'. The language of big business, bankers bonuses and, on Gibson's example, bad journalism.

John Campbell
Oak Cottage
Lynwilg
Aviemore


@GilleAotrom