Sunday, 20 December 2015

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean!

Le'r cead, nì sinn turas còmhla 'son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire 'Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse ...'San Fhaoilleach ...

Ann an ringing endorsement (abair fhèin e) airson roimh-innleachd Bòrd na Gàidhlig, nochd muinntir Dhùn Dè am meas mòr a th' aca do phlana cànain a' bhaile, nuair a thionndaich na h-uibhir dhiubh a-mach 'son coinneamh phoblach ... erm ...

Friday, 4 December 2015

Gilleasbuig salutes the return of the V-word

Thoiribh an aire agus bithibh air ur dòigh: coltach ri sàr-obair 'Illeasbuig a thaobh corporate tweets, 's e saothair sìor-leantainneach a th' anns a' bhlog seo agus mar as mò a nochdas am facal-V, 's ann as mò thèid e a-steach ... an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn.Cor math, a chàirdean?

Nach math gu bheil a' V-word sin a' dèanamh comeback nach beag! Tha Gilleasbuig, a bhios a' cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid, air a dhòigh buileach ghlan leis. 
"Calum MacDonald, Runrig founder and drummer said: “The Blas Festival is without doubt one of the most iconic events in the traditional music success story of recent times.  Exciting, varied, vibrant, international, yet completely rooted in the Highland, Gaelic psyche.  It is therefore a huge honour for the band to have our music performed at the finale of the 2015 Festival, and particularly gratifying for us to see some of our songs slip back into that tradition - a tradition to which we owe so much.”
- "Blas 2015 flying high over milestones", air a phòstadh air facebook

Thursday, 29 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig - fhathast a' dol bho neart gu neart

(Thèid sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig a chur ris a' bhlog seo mar a nochdas i)

Bha Gilleasbuig (agus am peann dearg aige) air a bheò-ghlacadh leis an
aithisg naidheachd seo a nochd 'sa Phàipear Bheag 5.8.2016
Ooooh la la! Erm ...
Previously ...

The Mòd: so many press releases, so little time!


Tha Gilleasbuig an dòchas gun còrd an naidheachd iongantach seo ribh cho math agus a chòrd e ris-san!


Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 23mh an Dàmhair;
air ais "aig am Mòd" far a bheil ùghdarran a' aighinn urram

"Bu mhath leum" - manaidsear Acair. Ach saoil dè cho àrd?12mh an Gearran: fiosrachadh mun "chruim" aig FilmG!

Friday, 23 October 2015

SMO agus a' Chill Bheag a' leasachadh na cànain agus na sgìre, a rèir SMO

A great stride for self-congratulatory press releases


Tha e coltach gun do thadhail chiad mhinistear air choireigin a-staigh air Ionad Nàiseanta na Gàidhlig an t-seachdain-sa. 


Predictably …

Friday, 16 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig agus "Mòd an t-Òbain"

Gilleasbuig, never one to miss cynical cheap shots at easy targets, is back!


Tha Gilleasbuig air a bhith traing ag obair air magnum opus glè subtle & nuanced, tuigidh sibh. Ach coma leibh sin, seo highlights bho dhuilleagan a' Mhòid ann am Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich!

Sunday, 6 September 2015

"Highest-ever satisfaction levels" with BBC Alba, tha ceannard prògraman BBC Alba ag ràdh

Esslemont: I've only had about twenty complaints, all from extremist ghetto-dwellers  


Hi a chàirdean chòire, 's fhad' on uair sin!

An t-seachdain-sa, tuigidh sibh, bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an agallamh seo a rinneadh cò' ri Alan Esslemont còir, ceannard prògraman BBC Alba, air Aithris na Maidne 2 Sultain (a' tòiseachadh aig 39.50). Chaidh a bheò-ghlacadh chun na h-ìre 's gun d' rinn e tràs-sgrìobhadh dheth, tràs-sgrìobhadh a tha e nis a' toirt seachad thugaibh, le'r cead.

Friday, 10 July 2015

Aren't corporate Gaelic tweets wonderful?

Sreath ùr, anns a bheil Gilleasbuig còir a' toirt sùil gheur air sàr-Ghàidhlig nam buidhnean chorporra 

(just for a change)


(Gilleasbuig's 100th blog - definitely not cynically knocked together in five minutes)

Thoiribh an aire gu bheil a' blog seo, a chaidh a chur air dòigh san iuchar, 'ongoing" agus Gilleasbuig a' sìor chur na tweets chorparra as fhèarr leis ris. Ma thogras sibh, gheibhear an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn ...


Taghadh bho twitterfeed 'Illeasbuig an-diugh [10mh an t-iuchar] fhèin:

Woo-hoo! Clì Gàidhlig an toiseach:Hmmm ...Friday, 3 July 2015

Plana Gàidhlig CMAL - just insert "sic" anywhere, really

Gilleasbuig hails the much-loved quango and its triumphant Bòrd-approved language plan  A chàirdean, bidh fios agaibh gu bheil CMAL, no Caledonian Maritime Assets Ltd, air a bhith 'sna naidheachdan bho chionn ghoirid oir 's ann an urra riuthasan a tha am bàt-aiseig ùr, an Loch Seaforth, a dh'fheumas Calmac a chleachdadh a-mach às Ulapul, bat-aiseig a th'air na h-uibhir de mholadh fhaotainn … ahem …

Ach cò iad, CMAL? Chanadh cuid gur h-iad cuango a chaidh a chur air dòigh leis an Riaghaltas, gus privatisation Aiseagan Chalmac a dhèanamh na b'fhasa dhaibh. Ach saoilidh Gilleasbuig gur h-e am plana Gàidhlig aca as fhèarr a dh' innseas …

Tuesday, 23 June 2015

Fury as BBC Naidheachdan plagiarise one of Gilleasbuig's most acclaimed blogs

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil madaidhean-naidheachd "BBC An Là" a-nis a' toirt urram dhan dòigh-obrach aige, dòigh-obrach a bhuinnig iomadach duais. 

Nach feuch sibhse an duilleag-lìn seo a chuireadh air dòigh leotha an-diugh:

 


Wednesday, 10 June 2015

Parliament celebrates 10 years of Achd na Gàidhlig in customary style

Abair fhèin gun robh deasbad bhàibrant a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba Oidhche Mairt, agus na buill a' comharrachadh deich bliadhna de Achd na Gàidhlig!


S
Dave Thompson addresses the packed chamberCò shaoil, a chàirdean, air ais ann an 2005, gum biodh na buill-phàrlamaid againn air an beò-ghlacadh leis a' chànan, chun na h-ìre seo?

Wednesday, 3 June 2015

Bòrd abolish punctuation - "Ceum mòrair adhart airson naGàidhlig"?

An-diùgh, a chàirdean, tha Gilleasbuig còir air a bheò-ghlacadh leis a' phost iongantach seo a chuir Bòrd na Gàidhlig suas air Facebook:  


"eaig a' BhBC" - 's toil leis Gilleasbuig an abairt ùr seo, agus cleachdaidh e e.

Tuesday, 19 May 2015

Gilleasbuig and the difference that satire makes

A' comharrachadh ceud blog 'Illeasbuig Aotruim 


A chàirdean, bidh ceud blog aig Gilleasbuig còir san aithghearrachd, agus nach e bhiodh math sùil aithghearr a thoirt air ais air an iomadach buaidh a thug guth sgaiteach, geur-chùiseach 'Illeasbuig air dol a-mach saoghal 'oifigeil' na Gàidhlig?

Smaoinich sibhse air ais gu 2013 agus mar a bha Soillse, an lìonradh nàiseanta rannsachaidh airson ath-bheòthachadh na Gàidhlig, a' foillseachadh nithean air-loidhne sa Ghàidhlig aca fhèin nach gabhadh a thuigsinn gu furasda le càich -


Gilleasbuig còir a' sineadh làimh cuideachaidh
do mhuinntir Shoillse, air ais ann an 2013

Dèanamaid flash forward a-nise gu co-labhairt Shoillse anns a' Chèitean 2015, agus abair fhèin gu bheil buaidh 'Illeasbuig ri faicinn. Nach ann air Gàidhlig Shoillse a thàinig an dà latha … erm …

Sunday, 19 April 2015

Cho soilleir ri gathan na grèine vol. III: Gilleasbuig hails outstanding additions to the pseudo-Gaelic canon

Google translate: who needs it anyway?


Well a chàirdean, dè an saoghal a th'agaibh?

Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan gu bheil an t-earrach air tighinn agus gu bheil saoghal na Gàidhlig oifigeil a' cur thairis le brathan-naidheachd dhen a h-uile seòrsa. Mar a shaoileadh sibh, tha ar laochan às dèidh feadhainn dhe na h-eisimpleirean as outstanding a ghlaic a shùil-san a thoirt còmhla dhuibh anns a' bhlog aige fhèin, blog a bhuinnig iomadach duais.


Tòisicheamaid leis an aithisg iongantach seo, Inbhean airson clàradh: riatasan èigneachail airson Clàradh agus tha sinn fada an comain Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba air a son:

The search for the most unreadable Gaelic document is over!
Nise, saoilidh Gilleasbuig gur h-e General Teaching Council of Scotland a th' anns na daoine seo, ged a dh'fhaodadh e bhith cèarr! Co-dhiù, 's iad a tha toirt seachad comhairle do thidsearan, ged nach canadh Gilleasbuig le cinnt cò mu dhèidhinn a bhiodh a' chomhairle sin:

'S e clàr-innse na h-aithisg as fhèarr a chanas cò mu dhèidhinn a tha i ... erm ...


A' tionndadh chun a' rò-ràdh a-nise, tha a' Chomhairle Choitcheann ag ràdh, 'sa Ghàidhlig aca fhèin:

"Ro-ràdh 
"Tha An Inbhe airson Clàradh fo Chùmhnant (SPR) agus An Inbhe airson Làn Chlàradh (SFR) mar phàirt den phasgan de dh’Inbhean Proifeiseanta GTC Alba a tha cuideachd a’ gabhail a-steach An Inbhe airson Ionnsachadh Phroifeiseanta Fad-dhreuchd agus Na h-Inbhean airson Ceannardas agus Rianachd. Tha na h-inbhean sin air an daingneachadh leis na cuspairean luachan, seasmhachd agus ceannardas. Tha Luachan Proifeiseanta aig cridhe nan Inbhean airson Clàradh. Tha iad mar phàirt deatamach de, agus air an taisbeanadh tro, ar càirdeasan agus ar cleachdaidhean proifeiseanta. 
"Is e dealas làn-sgoile a tha ann an “Ionnsachadh airson Seasmhachd” a tha a’ cuideachadh na sgoile agus a coimhearsnachd san fharsaingeachd a bhith a’ leasachadh an eòlais, sgilean, beachdan, luachan agus cleachdaidhean a dh’fheumar gus a thighinn gu co-dhùnaidhean a tha a rèir seasmhachd san àm ri teachd ann an saoghal a tha ceart agus cothromach. Tha ionnsachadh airson seasmhachd air a bhith air fhighe a-steach sna h-Inbhean airson Clàradh gus taic a thoirt do thidsearan ann a bhith a’ gabhail thuca fhèin ..." OK, OK! Sin gu leòr a cheana! - Gilleasbuig.

Beachd 'Illeasbuig:
A bheil seo na h-aithisg ùghdarrasail dha-rìribh a tha cur ris a' Ghàidhlig agus ri beatha is foghlam muinntir na h-Alba, mar a shaoileadh neach bhon a' bhuidheann iomraiteach seo? Carson a tha am mathan sin a' dèanamh air a' choille na dheann? 


Not to be outdone, mar a chanas iad, tweetig Pàrlamaid na h-Alba seo:Gilleasbuig:
Tha fios le cinnt agam gum bi muinntir na coimhearsnachd autistic air an dòigh ghlan leis an fhacal seo, oir is toil leotha facail glè choltach ri "fuath" is "uabhas" gan sparradh orra bhon taobh a-muigh le cuangocrat, gun cho-chomhairleachadh sam bith.


Shaoil, a chàirdean, Gilleasbuig nach gabhadh iad sin a bheatadh ach, aig a' mhionaid mu dheireadh nochd a' bhileag seo, "Dè th'ann an diosleacsia?" and yes, they really do spell it like that:

"Le taic iomchaidh, faodaidh òigridh agus inbhich le diosleacsia a’ cheart uimhir a choileanadh ri neach sam bith. Tha piseach ri bhuinnig do dhaoine a tha ag ionnsachadh fo bhuaidh diosleacsia le bhith ga aithneachadh tràth, a’ faighinn cobhair fhreagarrach agus teagasg le amasan èifeachdach, a’ fuasgladh cothroman ..." You get the gist.

Gilleasbuig:
< stunned silence >Cuimhnichibh, a chàirdean:@GilleAotrom 

Thursday, 2 April 2015

How the Gaelic "revival" works Vol. VI: The Things They Say

A chàirdean,

An t-seachdain-sa, fàgaidh Gilleasbuig sibh ann an cuideachd Magaidh Choineagan, cathraiche air "Gaelic" broadcaster MG Alba, is i gabhail òraid-chuimhneachaidh Aonghais "Ease" MhicLeòid san Dàmhair seo chaidh. Chan chan e 'n còrr.Source: Members' Newsletter, the Islands Book TrustAg iarraidh tuilleadh fiosrachaidh air mar a chaidh do dh'fheallsanachd Magaidh san t-sianal TV aice, BBC Alba? Feuch thusa http://www.gaidhlig.tv.


@GilleAotrom

Sunday, 22 March 2015

Fèill mhòr ga dhèanamh air ro-innleachd ùr Bòrd na Gàidhlig, a rèir Bòrd na Gàidhlig

What a difference a ro-innleachd makes! Er, fuirich thusa mionaid ...


Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil ceannard, air no an e cathraiche a th' ann?, ùr aig Bòrd na Gàidhlig agus gu bheil ro-innleachd ùr aige, ris an canar "Organisation with no oversight is completely unable to police itself".

Thuirt neach-labhairt a' Bhùird:
"Bidh sinn ag amas air obrachadh nas dlùithe air a' choimhearsnachd, mar a thuirt sinn 'san t-seann ro-innleachd a bh' againn roimhe agus an ro-innleachd ron a-sin cuideachd. An ceann dà bhliadhna, tha sinn a' dèanamh dheth nach bi cuimhne aig neach sam bith gun tuirt sinn sin, agus canaidh sinn e a-rithist.
"Ann a bhith cur an ro-innleachd ùr againn air bhog, bheir sinn prìomhachas do obrachadh nas dlùithe air a' choimhearsnachd, agus chithear am prìomhachas seo air a thoirt gu buil san ath ro-innleachd againn an ceann dà bhliadhna, nuair a chanas sinn a-rithist gum bi sinn ag obair nas dlùithe air a' choimhearsnachd". 

Beachd Gilleasbuig: Abair fhèin gur h-e refreshing change a th'anns an ro-innleachd seo. Cha leag sinn a leas ach sùil aithghearr a thoirt air ais air an ro-innleachd a bh' ann roimhe, air an robh "Obscene amounts of money get trousered by Deiseal/Ùlpan",  airson an diofar eadarra fhaicinn:

(note: what follows is, sadly, non-satirical)


Chleachd Gilleasbuig Achd Saorsa an Fhiosrachaidh gus grèim fhaighinn air na leanas (freagairtean neach-labhairt a' Bhùird ann an dubh-ghorm):

4 Dùbhlachd 2014 
A mhuinntir a' Bhùird

Tha ceist orm mun chàirdeas eadar am Bòrd agus Deiseal, luchd-lìbhrigidh Ùlpan.

Tha fhios agam gun d' rinneadh aonta eadar am Bòrd agus Deiseal ann am 2010, gum faigheadh Deiseal còrr is £700,000 bhuaibh thairis air ceithir bliadhnaichean.

 Thigeadh na ceithir gu crìch aig deireadh 2013-14, agus bu thoil leam faighneachd:

  •  a bheil sibh an dùil an còrr taic-airgid a thoirt dhan a' bhuidheann seo, am-bliadhna-sa? Tha sin ri ràdh, a bheil aonta ùr eadar am Bòrd agus Deiseal?
  • Freagairt: Chan eil 
  • tha mi tuigsinn gun robh an t-airgead, anns gach aon dhe na ceithir bliadhnaichean, an urra ri "successful completion" anns a' bhliadhna roimhe sin. Mar sin, bidh na figearan agaibh ri làimh mun àireamh de luchd-teagaisg a chaidh a thrèanadh?
  •  Freagairt: 195 suas gu 31/03/2014
  • agus an t-àireamh de oileanaich a chuir crìoch air a' chùrsa a-riamh? An innis sibh dhomh na figearan sin?
  • Freagairt: Chan eil na h-àireamhan sin againn ach bha 252 oileanach clàraichte le Deiseal airson na h-ìre as àirde (ìre 6) aig 31/03/2014
  • dè an taic-airgid uile-gu-lèir a tha Deiseal air fhaotainn bhuaibh thairis air na ceithir bliadhnaichean? Nas motha na £700,000 's dòcha. 
  • Freagairt:
Taic Bòrd na Gàidhlig airson Deiseal

2010-11    £202,000 (£90,000 a bh’ann roimhe agus £112,000 ùr)
2011-12    £250,000
2012-13    £250,000
2013-14    £90,000

Iomlan      £792,000 (£702,000 airson am pròiseact ùr [sic])                                   

  • Tha fhios 'am gun d'fhuair sibh £88,000 ann an 2013 bho Skills Development Scotland, airson "maoineachadh Ùlpan". An robh an t-airgead sin a bharrachd air an £700,000? 
  • Bha, mar a leanas:-

          Taic SDS

2010-11    £35,000
2011-12    £52,000
2012-13    £52,000
2013-14    £35,000
Iomlan      £176,000


Is gann gu bheil guth air Deiseal/Ùlpan sna t-aithisgean bliadhnail agaibh, 's ann air sgàth sin a tha mi sgrìobhadh thugaibh.

Le meas

Gilleasbuig Aotrom


Gilleasbuig:
Cha chan mi 'n còrr, mus can mi "Fhuair iad £160,000 bho HIE cuideachd"


@GilleAotrom