Sunday, 20 December 2015

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean! 

Le'r cead, nì sinn turas còmhla 'son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire 'Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse ...'San Fhaoilleach ...

Ann an ringing endorsement (abair fhèin e) airson roimh-innleachd Bòrd na Gàidhlig, nochd muinntir Dhùn Dè am meas mòr a th' aca do phlana cànain a' bhaile, nuair a thionndaich na h-uibhir dhiubh a-mach 'son coinneamh phoblach ... erm ...

'Sa Ghearran ...

Bha an sgeulachd soirbheachais a th' ann am foghlam meadhan Gàidhlig a' sìor dhol bho neart gu neart, gu seachd àraid ann an Tunga. Ceum mòr eile air thoiseach 'son Gàidhlig ann an Cataibh a bha seo ... whoops!'Sa Mhàrt ... 

Thàinig Iain "Ceumanan Mòra" Caimbeul. Agus chuir MG Alba "co-chomhairle" air dòigh, a' cur nan ceist sa chànan aca fhèin, m.e.1. Gu dè an ìre 's gu bheil sibh ag aontachadh gu bheil an t-amas "Lìbhrig seirbheisean co-bhanntachd PSB coileanta airson luchd-cleachdaidh na Gàidhlig" iomchaidh na amas ro-innleachdail do MG ALBA?

To what extent do you agree that the objective "Deliver PSB partnership services for Gaelic users" is an appropriate strategic objective for MG ALBA?
Chan eil idir/Completely disagree
Chan eil/Disagree
Tha/Agree
Tha, gu mòr/Agree strongly
Tha, gu h-iomlan/Completely agree

Ceistean ciallach dha-rìribh,bidh sibh ag aontachadh, leis an robh Gilleasbuig air a dhòigh ghlan!
'Sa Ghiblean ...

Chunnaic sinn BBC Alba a' faighinn moladh mòr, mar a bha riamh ...

"It was hard, however, to escape the conclusion that BBC Alba was not a key player in the referendum, or indeed before or since. In fact, the focus of the channel, remaining as it does on music and sport for much of the time, seems deliberately to avoid the more engaged and the more radical.
"I think it is time for Gaelic broadcasting to wake up to the country in which it is now set. Perhaps too content simply to exist, those who run the channel seem reluctant to set a new course that reflects current and future reality and which would give them a better opportunity for the language, culture and place to thrive".
Mike Russell MSP, keynote address, Fèis nam Meadhanan Ceilteach


Gilleasbuig: Mo chreach 'sa thàinig! Neach deach innse ro-làimh dhan duine-sa gu bheil MG Alba an dùil ri cruth-atharrachadh a thoirt air buaidh nam meadhanan Gàidhlig ??'Sa Chèitein ...

Ann an agallamh rèidio, chaidh neach-labhairt Bòrd na Gàidhlig às àicheadh gun robh Ùlpan na chùis-nàire, ann an dòigh ciallach, ùghdarasail:

Eileen NicDhòmhnaill:  Well, ann an dà mhìle ’sa trì deug cha do chuir ach lethcheud crìoch air a’ chùrsa [pregnant pause].

Neach-labhairt a' Bhùird: Tha mi smaoineachadh well tha – a thaobh na h-àireamhan, erm rannsachaidh seo bha sin gu – deireadh a’ Mhàirt an-uiridh. Agus tha mi smaoineachadh – eh – bidh barrachd fios aig Deiseal air cia mheud daoine cur crìoch air a’ chùrsa latha an-diugh mar gum biodh. Em – ach tha mi smaoineachadh - cha bi leisgeul sam bith – agamsa cantainn gun do chosg sinn – you know – erm – trì mìle not - gu robh trì mìle faighinn taic em, – iomchaidh bhon a’ sporan phoblach airson a’ bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig.

CRÌOCH AGALLAIMH
Aithris na Maidne, 27mh Ceitean'San Ògmhios ...

Dh' fhalbh Iain "Ceumanan Mòra" Caimbeul. Agus bha aire 'Illeasbuig air Aithisg Bhliadhnail MG Alba:

"Tha sinne mar Bhòrd a’ leantainn oirnn a’ toirt dlùth aire gu bheil prìomhachas air a thoirt dhan Ghàidhlig anns gach prògram. Tha sinn air an aon ràmh ris an luchd-amhairc air a’ chuspair seo agus tha sinn an dòchas gu faic sinn piseach mòr air an t-suidheachadh sin anns a’ bhliadhna a tha romhainn. Tha e riatanach gu bheil na riochdairean a’ faighinn an taic a tha a dhìth orra airson a bhith mothachail air cho cudromach is a tha e an t-urram air a bheil i airidh a thoirt dhan chànan – ’s e sin fìor bhunait ar stèidh".
Magaidh Phangloss, Cathraiche Bòrd MG Alba 
  


More lowlights bhon a' chòrr dhen a' bhliadhna 
ri tighinn fhathast a chàirdean!@GilleAotrom

 

Thursday, 29 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig - a' dol bho neart gu neart fhathast

The Mòd: so many press releases, so little time!Tha Gilleasbuig an dòchas gun còrd an naidheachd iongantach seo a leanas ribh cho math agus a chòrd e ris-san!


"Bu mhath leum" - manaidsear Acair. Ach saoil dè cho àrd??Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 23mh an Dàmhair:
air ais "aig am Mòd" far a bheil ùghdarran a' aighinn urram
12mh an Gearran: fiosrachadh mun "chruim" aig FilmG!
@GilleAotrom
Sunday, 6 September 2015

"Highest-ever satisfaction levels" with BBC Alba, tha ceannard prògraman BBC Alba ag ràdh

Esslemont: I've only had about twenty complaints, all from extremist ghetto-dwellers  Hi a chàirdean chòire, 's fhad' on uair sin!

An t-seachdain-sa, tuigidh sibh, bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an agallamh seo a rinneadh cò' ri Alan Esslemont còir, ceannard prògraman BBC Alba, air Aithris na Maidne 2 Sultain (a' tòiseachadh aig 39.50). Chaidh a bheò-ghlacadh chun na h-ìre 's gun d' rinn e tràs-sgrìobhadh dheth, tràs-sgrìobhadh a tha e nis a' toirt seachad thugaibh, le'r cead.

Tha e coltach gu bheil plan ùr aig RTE, sianal TV Èireannach, son beagan - beagan, cuimhnich! - dhen a' Ghaeilge thoirt a-steach dha na prògraman mainstream Beurla aca mar "brand asset" agus tha Esslemont air a dhòigh ghlan mu dheidhinn seo oir - you've guessed it - 's e rud cudromach a th'ann gun tèid rud beag Gàidhlig faisg air a' mhainstream, agus gu ìre tha BBC Alba an sàs ann an awareness-raising san aon dòigh, thuirt e (clò Eadailteach aig Gilleasbuig).

Ach seo a chàirdean far a bheil cùisean a' fàs nas inntinniche buileach:

MacIllethain 43.18 Nise tha … ’s e rud a tha 'ad ag ràdh san aithisg aca gu bheil ’ad ag amas air barrachd Ghaeilge a bhith an lùib seirbhisean RTE; dè chanadh tu fhèin, mar cheannard phrògraman BBC Alba mu na draghan a th’aig gu leòr mun ìre de Ghàidhlig ’s mu na tha de Ghàidhlig ri cluinntinn air BBC Alba?

Esslemont 43.31 ’S e rud ma dheòghainn BBC Alba, tha sin soilleir, tha mi air a ràdh airson [tha mi?] air fichead bliadhna a chur seachad, a’ coimhead air ciamar a tha daoine a’ dèiligeadh ri mion-chànain, ’s tha mi ’g ràdh, a thaobh prògraman telebhisein, tha ceithir luchd-coimhid ann, ’s e na faclan a th’ agam air seo, ’s e … an ceann. So tha daoine … far a bheil awareness. ’S e luchd-coimhid a tha cudromach a tha sin. Às a dheòigh sin, tha beul. So daoine a tha bruidhinn beagan Gàidhlig. Agus tha ’n luchd-coimhid sin, tha iad cudromach cuideachd. Às a dheòigh sin tha cridhe, tha daoine coltach rium fhìn, a chuir tòrr strì ann a bhith ag ionnsachadh beagan Gàidhlig ’s tha – gu ìre fileanta agus às a dheòigh sin tha anam, tha core audience na Gàidhlig.
So tha ceann, beul, cridhe agus anam sin ceithir luchd-coimhid eadar-dhealaichte agus mura h-eil BBC a’ frithealadh air ceithir luchd-coimhid a tha sin, tha sinn a’ dèanamh rud a tha cèarr, tha e cèarr dhan a’ Ghàidhlig agus cèarr dhan a’ luchd-coimhid gu lèir. Ceannard prògraman BBC Alba - chan fhada gus nach bi ach ceithir
luchd-coimhid aige ann an dà-rìribh, mura h-eil G. air a mhealladh


Mac’Illeathain, 44.35 Tha gu leòr ann, ged-tà, a tha faireachdainn gu bheil fada cus prògraman air an t-sianal far nach eil gu leòr Gàidhlig ri cluinntinn, gu bheil fada cus Beurla nochdadh air na programan sin agus gu bheil sin gan gluasad air falbh bho na Gàidheil. 

Esslemont Tha mi cluinntinn sin bho mu fhichead neach tha ga ràdh sin ach, em, tha sinn air a bhith dèanamh tòrr rannsachadh air luchd-coimhid BBC Alba agus a thaobh luchd-bruidhinn na Gàidhlig, cha robh ìre toileachais riamh cho àrd sa tha e an-dràsta, so tha e sealltainn gu bheil Gàidheil a tha bruidhinn a’ chànain, a’ mhòr-chuid aca, well a h-uile duine aca tha dà chànan aca, tha iad a’ tuigsinn rò-innleachd BBC Alba agus tha iad taiceil, tha daoine air an iomall a tha ag ràdh chan eil seo math gu leòr, ach air an iomall eile, luchd-bruidhinn na Beurla, tha daoine ag ràdh well carson a tha sinn a’ cosg airgead idir air a’ Ghàidhlig so feumaidh sin frithealadh air a’ chuid as mò de dhaoine is feumaidh sinn rò-innleachd a bhith againn a tha fallainn airson a’ chànain agus a bhith dèanamh ghetto a-mach à BBC Alba chan e rud a tha sin a tha fallainn airson na cànain.


Neach-naidheachd air choireigin 45.40: Alan Esslemont, ceannard prògraman BBC Alba ann a sin. 

(Pedant's corner: tha e coltach gun do dh'atharraich am facal 'cànan' a ghnè eadar toiseach is deireadh an agallaimh) 

Gilleasbuig:


Cha chan mi càil mus can mi rudeigin leithid: transparent attempt to smuggle in, under a veneer of Gaelic, a fifth-rate "pan-Scottish" TV channel. Cha chan! 

@GilleAotrom 

Friday, 10 July 2015

Aren't corporate Gaelic tweets wonderful?

Sreath ùr, anns a bheil Gilleasbuig còir a' toirt sùil gheur air sàr-Ghàidhlig nam buidhnean chorporra 

(just for a change)


(Gilleasbuig's 100th blog - definitely not cynically knocked together in five minutes)

Thoiribh an aire gu bheil a' blog seo, a chaidh a chur air dòigh san iuchar, 'ongoing" agus Gilleasbuig a' sìor chur na tweets chorparra as fhèarr leis ris. Ma thogras sibh, gheibhear an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn ...


Taghadh bho twitterfeed 'Illeasbuig an-diugh [10mh an t-iuchar] fhèin:

Woo-hoo! Clì Gàidhlig an toiseach:Hmmm ...Friday, 3 July 2015

Plana Gàidhlig CMAL - just insert "sic" anywhere, really

Gilleasbuig hails the much-loved quango and its triumphant Bòrd-approved language plan  A chàirdean, bidh fios agaibh gu bheil CMAL, no Caledonian Maritime Assets Ltd, air a bhith 'sna naidheachdan bho chionn ghoirid oir 's ann an urra riuthasan a tha am bàt-aiseig ùr, an Loch Seaforth, a dh'fheumas Calmac a chleachdadh a-mach às Ulapul, bat-aiseig a th'air na h-uibhir de mholadh fhaotainn … ahem …

Ach cò iad, CMAL? Chanadh cuid gur h-iad cuango a chaidh a chur air dòigh leis an Riaghaltas, gus privatisation Aiseagan Chalmac a dhèanamh na b'fhasa dhaibh. Ach saoilidh Gilleasbuig gur h-e am plana Gàidhlig aca as fhèarr a dh' innseas …

Tuesday, 23 June 2015

Fury as BBC Naidheachdan plagiarise one of Gilleasbuig's most acclaimed blogs

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil madaidhean-naidheachd "BBC An Là" a-nis a' toirt urram dhan dòigh-obrach aige, dòigh-obrach a bhuinnig iomadach duais. 

Nach feuch sibhse an duilleag-lìn seo a chuireadh air dòigh leotha an-diugh:

 


Wednesday, 10 June 2015

Parliament celebrates 10 years of Achd na Gàidhlig in customary style

Abair fhèin gun robh deasbad bhàibrant a' dol ann am Pàrlamaid na h-Alba Oidhche Mairt, agus na buill a' comharrachadh deich bliadhna de Achd na Gàidhlig!


S
Dave Thompson addresses the packed chamberCò shaoil, a chàirdean, air ais ann an 2005, gum biodh na buill-phàrlamaid againn air an beò-ghlacadh leis a' chànan, chun na h-ìre seo?

Wednesday, 3 June 2015

Bòrd abolish punctuation - "Ceum mòrair adhart airson naGàidhlig"?

An-diùgh, a chàirdean, tha Gilleasbuig còir air a bheò-ghlacadh leis a' phost iongantach seo a chuir Bòrd na Gàidhlig suas air Facebook:  


"eaig a' BhBC" - 's toil leis Gilleasbuig an abairt ùr seo, agus cleachdaidh e e.

Tuesday, 19 May 2015

Gilleasbuig and the difference that satire makes

A' comharrachadh ceud blog 'Illeasbuig Aotruim 


A chàirdean, bidh ceud blog aig Gilleasbuig còir san aithghearrachd, agus nach e bhiodh math sùil aithghearr a thoirt air ais air an iomadach buaidh a thug guth sgaiteach, geur-chùiseach 'Illeasbuig air dol a-mach saoghal 'oifigeil' na Gàidhlig?

Smaoinich sibhse air ais gu 2013 agus mar a bha Soillse, an lìonradh nàiseanta rannsachaidh airson ath-bheòthachadh na Gàidhlig, a' foillseachadh nithean air-loidhne sa Ghàidhlig aca fhèin nach gabhadh a thuigsinn gu furasda le càich -


Gilleasbuig còir a' sineadh làimh cuideachaidh
do mhuinntir Shoillse, air ais ann an 2013

Dèanamaid flash forward a-nise gu co-labhairt Shoillse anns a' Chèitean 2015, agus abair fhèin gu bheil buaidh 'Illeasbuig ri faicinn. Nach ann air Gàidhlig Shoillse a thàinig an dà latha … erm …

Sunday, 19 April 2015

Cho soilleir ri gathan na grèine vol. III: Gilleasbuig hails outstanding additions to the pseudo-Gaelic canon

Google translate: who needs it anyway?


Well a chàirdean, dè an saoghal a th'agaibh?

Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan gu bheil an t-earrach air tighinn agus gu bheil saoghal na Gàidhlig oifigeil a' cur thairis le brathan-naidheachd dhen a h-uile seòrsa. Mar a shaoileadh sibh, tha ar laochan às dèidh feadhainn dhe na h-eisimpleirean as outstanding a ghlaic a shùil-san a thoirt còmhla dhuibh anns a' bhlog aige fhèin, blog a bhuinnig iomadach duais.


Tòisicheamaid leis an aithisg iongantach seo, Inbhean airson clàradh: riatasan èigneachail airson Clàradh agus tha sinn fada an comain Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba air a son:

The search for the most unreadable Gaelic document is over!
Nise, saoilidh Gilleasbuig gur h-e General Teaching Council of Scotland a th' anns na daoine seo, ged a dh'fhaodadh e bhith cèarr! Co-dhiù, 's iad a tha toirt seachad comhairle do thidsearan, ged nach canadh Gilleasbuig le cinnt cò mu dhèidhinn a bhiodh a' chomhairle sin:

'S e clàr-innse na h-aithisg as fhèarr a chanas cò mu dhèidhinn a tha i ... erm ...


A' tionndadh chun a' rò-ràdh a-nise, tha a' Chomhairle Choitcheann ag ràdh, 'sa Ghàidhlig aca fhèin:

"Ro-ràdh 
"Tha An Inbhe airson Clàradh fo Chùmhnant (SPR) agus An Inbhe airson Làn Chlàradh (SFR) mar phàirt den phasgan de dh’Inbhean Proifeiseanta GTC Alba a tha cuideachd a’ gabhail a-steach An Inbhe airson Ionnsachadh Phroifeiseanta Fad-dhreuchd agus Na h-Inbhean airson Ceannardas agus Rianachd. Tha na h-inbhean sin air an daingneachadh leis na cuspairean luachan, seasmhachd agus ceannardas. Tha Luachan Proifeiseanta aig cridhe nan Inbhean airson Clàradh. Tha iad mar phàirt deatamach de, agus air an taisbeanadh tro, ar càirdeasan agus ar cleachdaidhean proifeiseanta. 
"Is e dealas làn-sgoile a tha ann an “Ionnsachadh airson Seasmhachd” a tha a’ cuideachadh na sgoile agus a coimhearsnachd san fharsaingeachd a bhith a’ leasachadh an eòlais, sgilean, beachdan, luachan agus cleachdaidhean a dh’fheumar gus a thighinn gu co-dhùnaidhean a tha a rèir seasmhachd san àm ri teachd ann an saoghal a tha ceart agus cothromach. Tha ionnsachadh airson seasmhachd air a bhith air fhighe a-steach sna h-Inbhean airson Clàradh gus taic a thoirt do thidsearan ann a bhith a’ gabhail thuca fhèin ..." OK, OK! Sin gu leòr a cheana! - Gilleasbuig.

Beachd 'Illeasbuig:
A bheil seo na h-aithisg ùghdarrasail dha-rìribh a tha cur ris a' Ghàidhlig agus ri beatha is foghlam muinntir na h-Alba, mar a shaoileadh neach bhon a' bhuidheann iomraiteach seo? Carson a tha am mathan sin a' dèanamh air a' choille na dheann? 


Not to be outdone, mar a chanas iad, tweetig Pàrlamaid na h-Alba seo:Gilleasbuig:
Tha fios le cinnt agam gum bi muinntir na coimhearsnachd autistic air an dòigh ghlan leis an fhacal seo, oir is toil leotha facail glè choltach ri "fuath" is "uabhas" gan sparradh orra bhon taobh a-muigh le cuangocrat, gun cho-chomhairleachadh sam bith.


Shaoil, a chàirdean, Gilleasbuig nach gabhadh iad sin a bheatadh ach, aig a' mhionaid mu dheireadh nochd a' bhileag seo, "Dè th'ann an diosleacsia?" and yes, they really do spell it like that:

"Le taic iomchaidh, faodaidh òigridh agus inbhich le diosleacsia a’ cheart uimhir a choileanadh ri neach sam bith. Tha piseach ri bhuinnig do dhaoine a tha ag ionnsachadh fo bhuaidh diosleacsia le bhith ga aithneachadh tràth, a’ faighinn cobhair fhreagarrach agus teagasg le amasan èifeachdach, a’ fuasgladh cothroman ..." You get the gist.

Gilleasbuig:
< stunned silence >Cuimhnichibh, a chàirdean:@GilleAotrom 

Thursday, 2 April 2015

How the Gaelic "revival" works Vol. VI: The Things They Say

A chàirdean,

An t-seachdain-sa, fàgaidh Gilleasbuig sibh ann an cuideachd Magaidh Choineagan, cathraiche air "Gaelic" broadcaster MG Alba, is i gabhail òraid-chuimhneachaidh Aonghais "Ease" MhicLeòid san Dàmhair seo chaidh. Chan chan e 'n còrr.Source: Members' Newsletter, the Islands Book TrustAg iarraidh tuilleadh fiosrachaidh air mar a chaidh do dh'fheallsanachd Magaidh san t-sianal TV aice, BBC Alba? Feuch thusa http://www.gaidhlig.tv.


@GilleAotrom

Sunday, 22 March 2015

Fèill mhòr ga dhèanamh air ro-innleachd ùr Bòrd na Gàidhlig, a rèir Bòrd na Gàidhlig

What a difference a ro-innleachd makes! Er, fuirich thusa mionaid ...


Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil ceannard, air no an e cathraiche a th' ann?, ùr aig Bòrd na Gàidhlig agus gu bheil ro-innleachd ùr aige, ris an canar "Organisation with no oversight is completely unable to police itself".

Thuirt neach-labhairt a' Bhùird:
"Bidh sinn ag amas air obrachadh nas dlùithe air a' choimhearsnachd, mar a thuirt sinn 'san t-seann ro-innleachd a bh' againn roimhe agus an ro-innleachd ron a-sin cuideachd. An ceann dà bhliadhna, tha sinn a' dèanamh dheth nach bi cuimhne aig neach sam bith gun tuirt sinn sin, agus canaidh sinn e a-rithist.
"Ann a bhith cur an ro-innleachd ùr againn air bhog, bheir sinn prìomhachas do obrachadh nas dlùithe air a' choimhearsnachd, agus chithear am prìomhachas seo air a thoirt gu buil san ath ro-innleachd againn an ceann dà bhliadhna, nuair a chanas sinn a-rithist gum bi sinn ag obair nas dlùithe air a' choimhearsnachd". 

Beachd Gilleasbuig: Abair fhèin gur h-e refreshing change a th'anns an ro-innleachd seo. Cha leag sinn a leas ach sùil aithghearr a thoirt air ais air an ro-innleachd a bh' ann roimhe, air an robh "Obscene amounts of money get trousered by Deiseal/Ùlpan",  airson an diofar eadarra fhaicinn:

(note: what follows is, sadly, non-satirical)


Chleachd Gilleasbuig Achd Saorsa an Fhiosrachaidh gus grèim fhaighinn air na leanas (freagairtean neach-labhairt a' Bhùird ann an dubh-ghorm):

4 Dùbhlachd 2014 
A mhuinntir a' Bhùird

Tha ceist orm mun chàirdeas eadar am Bòrd agus Deiseal, luchd-lìbhrigidh Ùlpan.

Tha fhios agam gun d' rinneadh aonta eadar am Bòrd agus Deiseal ann am 2010, gum faigheadh Deiseal còrr is £700,000 bhuaibh thairis air ceithir bliadhnaichean.

 Thigeadh na ceithir gu crìch aig deireadh 2013-14, agus bu thoil leam faighneachd:

  •  a bheil sibh an dùil an còrr taic-airgid a thoirt dhan a' bhuidheann seo, am-bliadhna-sa? Tha sin ri ràdh, a bheil aonta ùr eadar am Bòrd agus Deiseal?
  • Freagairt: Chan eil 
  • tha mi tuigsinn gun robh an t-airgead, anns gach aon dhe na ceithir bliadhnaichean, an urra ri "successful completion" anns a' bhliadhna roimhe sin. Mar sin, bidh na figearan agaibh ri làimh mun àireamh de luchd-teagaisg a chaidh a thrèanadh?
  •  Freagairt: 195 suas gu 31/03/2014
  • agus an t-àireamh de oileanaich a chuir crìoch air a' chùrsa a-riamh? An innis sibh dhomh na figearan sin?
  • Freagairt: Chan eil na h-àireamhan sin againn ach bha 252 oileanach clàraichte le Deiseal airson na h-ìre as àirde (ìre 6) aig 31/03/2014
  • dè an taic-airgid uile-gu-lèir a tha Deiseal air fhaotainn bhuaibh thairis air na ceithir bliadhnaichean? Nas motha na £700,000 's dòcha. 
  • Freagairt:
Taic Bòrd na Gàidhlig airson Deiseal

2010-11    £202,000 (£90,000 a bh’ann roimhe agus £112,000 ùr)
2011-12    £250,000
2012-13    £250,000
2013-14    £90,000

Iomlan      £792,000 (£702,000 airson am pròiseact ùr [sic])                                   

  • Tha fhios 'am gun d'fhuair sibh £88,000 ann an 2013 bho Skills Development Scotland, airson "maoineachadh Ùlpan". An robh an t-airgead sin a bharrachd air an £700,000? 
  • Bha, mar a leanas:-

          Taic SDS

2010-11    £35,000
2011-12    £52,000
2012-13    £52,000
2013-14    £35,000
Iomlan      £176,000


Is gann gu bheil guth air Deiseal/Ùlpan sna t-aithisgean bliadhnail agaibh, 's ann air sgàth sin a tha mi sgrìobhadh thugaibh.

Le meas

Gilleasbuig Aotrom


Gilleasbuig:
Cha chan mi 'n còrr, mus can mi "Fhuair iad £160,000 bho HIE cuideachd"


@GilleAotrom