Wednesday, 31 December 2014

How the Gaelic Revival works vol V - breugan MG Alba


An t-seachdain-sa tha Gilleasbuig còir air bhioran mun televisual feast seo “Tartan Pride” a thèid a-mach air oidhche Diardaoin, air a dhèanamh le Purple TV.

Tha e coltach nach e prògram mu dhèidhinn còirichean LGBT a th’ann idir, mar a shaoil Gilleasbuig an toiseach, ach mun iomadh buaidh a thug na seòid air sgioba ball-coise Shasainn, or something [Gilleasbuig: surely some mistake?]

Tuesday, 16 December 2014

TurasG - exploring and enjoying the culture of Scotland’s “Gàidhealtacdh” (it says here)


How Gaelic churnalism works


Thug Gilleasbuig an aire an t-seachdain sa chaidh gun deach an làrach-lìn ùr TurasG a chur air bhòg le othail mòr, "your essential guide to cultural tourism in the greater Gàidhealtacht". It seems that:

  • TurasG will encourage real and virtual visits to our rich and varied cultural landscape through the Gaelic language and culture (but only through the medium of English).

Thursday, 4 December 2014

Fàidheadaireachd 'Illeasbuig - beul na fìrinne!

Gilleasbuig and his uncannily accurate predictions  


A luchd-leughaidh chòir, saoil a bheil cuimhn' aig feadhainn nur measg air an fhàisneachd iomraiteach seo a rinneadh le Gilleasbuig tràth sa bhliadhn' ùr?

Tha leisg air Gilleasbuig inneal-ciùil fhèin a shèideadh, mar gum biodh, ach thoireamaid sùil a-rithist air na manaidhean aige:

"A man in a smart suit will present an award to another man in a smart suit, saying 'This has been a landmark year for Gaelic' " - Gilleasbuig 2.1.2014

Sunday, 16 November 2014

Gaelic worth £81.6M, predictably says report spelling "Gàidhlig" wrongly throughout


Aithisg "chudromach" eile a bheir gàire air gamhainn (agus Gilleasbuig)  


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh na h-aithisg iongantach seo, Gàidhlig mar so-mhaoin Eaconomach is Shòisealta, a thàinig an rathad an t-seachdain-sa. Cha do sguir e ghaireachdainn fhathast.

Tuesday, 11 November 2014

Gilleasbuig salutes the inspiring Mòd supplement from the West Highland Free Press

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, Vol III

Gilleasbuig was proud to see the Royal National Mòd back in Inverness, for it is an imaginative, inspiring and innovative festival which has done so much to make the Gaelic language what it is today. Debate and discussions flourish, and bàrdachd and literature fully capture the pulse of the event as the Mòd organisers' own press releases, reported unchallenged in all newspapers, helpfully explain.


How satisfying it was, therefore, to study the fine bilingual Mòd supplement supplied on the 10th October within the pages of the West Highland Free Press to all readers of that fine newspaper - a.k.a. Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, the newspaper of "AN TIR, AN CANAN, 'SNA DAOINE [sic]".

Monday, 27 October 2014

Brath-naidheachd eile a chuireas ri cliù is inbhe na Gàidhlig

Unforgettable press release whets appetite for new Gaelic Thesaurus  


Bha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan nuair a leugh e am brath-naidheachd seo aig Alba Aosmhor mun cho-fhaclair Gàidhlig ùr aca, anns am faighear briathrachas co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil.


Tha e air na nithean a bu mhò chòrd ris a shònrachadh dhuibh, ann an dearg.

Tuesday, 21 October 2014

Head of Gaelic broadcasting to reflect on effectiveness of Gaelic broadcasting

Saoil dè na co-dhùnaidhean a bhios aice?


Thèid òraid-cuimhneachail Aonghais "Ease" MhicLeòid a chumail Diardaoin le cathraiche MG Alba, Magaidh Cunningham. Beachdaichidh i air mar a tha an luchd-amharc aig BBC Alba a' sìor dhol am meud (it says here).
"This year the lecture will be given in Gaelic (with simultaneous translation into English)".
Gilleasbuig:
Saoil an atharraich i gu Beurla a-mhàin, ma phutas an luchd-èisteachd putan dearg? 

Sunday, 12 October 2014

Cànan is Cultar na Gàidhlig beò an làmhan Coimisean na Croitearachd

Comission's Annual Report showcases vibrant, thriving Gaelic  


Well, tha sin seachad a chàirdean. Buill-ùird a bh' anns a' bhòt do 'Illeasbuig, ach a bheil fhios agaibh, tha e nas deimhinne às gun tig i fhathast, latha breagha air choireigin.

San dol seachad ghlaic Aithisg Bliadhnail Coimisean na Croitearachd aire 'Illeasbuig an t-seachdain-sa, agus bha e air a dhòigh ghlan ga leughadh. Seo agaibh, a luchd-leughaidh chòir, feadhainn dhe na lowlights as fhèarr a-mach aiste:

Friday, 19 September 2014

What can you say?

Tha Gilleasbuig gun bhruidhinn airson treiseag.

Thèid tòiseachadh as ùr air càineadh is mi-mhòdh cho luath sa ghabhas.

Tuesday, 16 September 2014

Cho soilleir ri gathan na grèine Vol. II: broadcast le Nas Fhèarr Còmhla

Another wonderful Better Together broadcast wins hearts & minds … er …


Bha Gilleasbuig air a dhol na thosd airson a' referendum, ach an uair sin - nochd seo air BBC Alba an-raoir, le fò-thiotalan sàr-mhath air an cur ris a' Bheurla.

OK, so far so good


Sunday, 14 September 2014

Am bu chòir Alba bhith na dùthaich neo-eisimeileach?

Dhomhsa is do mòran eile, chan ann mu dhèidhinn nàiseantachas a tha freagairt na cèist. ’S ann mu dhèidhinn dè seòrsa comann-sòisealta bu mhiann leinn a tha e, agus ciamar a ruigeas sinn ann?

Coimhead an Alba sa bheil sinn beò, dùthaich a tha cur thairis le iomadachd is misneachd. Am measg nan iomadach sgeulachd a tha rin cluinntinn tha an sgeul bheag agam fhìn, gall chun na smior ach fear a ghràdhaicheas Gàidhlig is a’ Ghàidhealtachd. Nuair a rugadh is thogadh mise ann an Ceann a Deas Alba, bha e soilleir gu leòr gun robh an Rìoghachd Aonaichte a’ riochdachadh adhartas agus an àm ri teachd, fhad’s a bha neo-eisimeileachd airson Alba a’ coimhead sean-fhasanta agus na cheum air ais.

Thursday, 11 September 2014

BBC Alba - a' toirt Gàidhlig thugainn tro mheadhan na Beurla

Channel continues to impose English on Gaelic speakers

Well a chàirdean, bha moladh mòr aig a h-uile duine air BBC Alba an t-seachdain-sa.

Chaidh an làrach-lìn math sa chur air dòigh gus na th'ann dhen a' Bheurla air Banalba a shònrachadh, agus am milleadh a tha sin a' dèanamh.

An uair sin chaidh na leanas fhoillseachadh ann an colbh Aonghas Phàdraig Chaimbeul sa Phàipear Bheag.

Sunday, 7 September 2014

Packed programme in store for Gilleasbuig's autumn season

(Gilleasbuig has been reading too many Gaelic establishment press releases again)  

The programme for award-winning satirical Gaelic blogger Gilleasbuig Aotrom's autumn programme is soon to be announced.

As well as what is being described as a packed programme of traditional music and cèilidhs, the autumn season will build on previous successes while making great strides … blah … inspired by the wealth of creative talent in the Gaelic Arts … (continues in same vein)

Sunday, 31 August 2014

Dear Clì Gàidhlig, "21st century voice of adult Gaelic learners"

"Dear Clì Member" replies to that circular 


Dear Clì Gàidhlig Person

Gilleasbuig thanks you for your recent letter addressing him as Dear Clì Member. Since your letter is solely in English he assumes this is your preferred means of communication.

Monday, 25 August 2014

Cò shaoileadh e - tha deò ann an litreachas Gàidhlig fhathast


Bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a fhuair e copaidh dhen a’ leabhar bhàrdachd “Deò”, le Marcas Mac an Tuairneir. ’S fhada bho sguir Gilleasbuig a leughadh bàrdachd ùr Gàidhlig, oir cha robh e faighinn tlachd sam bith aiste. Ach ’s e ceòl de sheòrs’ ùr a tha seo.Sunday, 10 August 2014

Isn't the University of Edinburgh's Gaelic language plan wonderful?

Impertinent Gaelic blogger firmly put in place by august institution  


As is well known, Gaelic language plans can claim so much of the credit for the great strides recently made by our ancient Celtic tongue.

This is especially true of those prepared by our great seats of learning.

It was with some puzzlement, therefore, that the University of Edinburgh recently was the recipient of the following criticism of its language plan:


Dear Professor O'Shea
The Gaelic version of the Language Plan contains a very large number of incongruous and unidiomatic words and phrases, many of them calqued straight from English, 
and some apparently completely made up. This includes the foreword ascribed to yourself! I would be pleased to try and detail some of these for you if that would be helpful.

Saturday, 19 July 2014

How the Gaelic Revival Works IV: Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr bho Bhòrd na Gàidhlig

"Great strides made in recent years" claims annual report despite absence of great strides 


Chaidh aithisg bhliadhnail fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig, anns a bheil Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr.

"Tha bliadhna air leth soirbheachail air a bhith aig Bòrd na Gàidhlig", tha cathraiche Bòrd na Gàidhlig (tuarastal: £12,483 airson seachd coinneamhan) ag ràdh rinn.

Thursday, 3 July 2014

A' Ghàidhlig: awareness-raising soars to new depths

In this very special blog, one of the finest exponents of Gaelic satirical blogging in the world shares with you his vision regarding minority-language status (how not to enhance it)  

Cha chan Gilleasbuig càil mus can e cus!

Monday, 23 June 2014

How the Gaelic Revival works vol III: Gaelic language plans (only available in English)

Aren't statutory Gaelic language plans wonderful? They have done so much to enhance the status of our language.

"The Gaelic Language Plans of the Public Bodies are crucial to our work, and it is through these plans that progress has been made with regard to language learning and in encouraging Gaelic speakers to use the language in more and more situations …"Mind you, Gilleasbuig thinks the following GLPs, all approved by Bòrd na Gàidhlig, really should be available online (or anywhere) in Gaelic as well as English:

Tuesday, 17 June 2014

Grammarian's corner: latest SMO press release

Sàr-ionad struggles with inverted nominal phrases, and loses  


Chaidh aire 'Illeasbuig a ghlacadh an t-seachdain-sa le brath-naidheachd mu Bhail' Ùr na Cille Bige, ga thogail shìos ann an Slèibhte

And there's more …

Thursday, 5 June 2014

Rannsachadh na Gàidhlig 8 a' toirt àrd-urram do annas-làimhe 'Illeasbuig

Gilleasbuig to set the tone at this year's glittering Rannsachadh na Gàidhlig conference  

Chuir Gilleasbuig bochd tagradh a-steach airson Rannsachadh na Gàidhlig, co-labhairt àrd-urramach cho cliùiteach 's a th' ann an saoghal na Gàidhlig high-register.

Thursday, 22 May 2014

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

A new series in which Scotland's acclaimed satirical Gaelic blog takes a look at shining examples of corporate Gaelic at its most outstanding.


An t-seachdain-sa:

Plana Gàidhlig Siorrachd Lannraig a Deas!


"Tha Goireasan Ionmhais is Corporra an urra ri raon sheirbheisean, nam measg an t-seirbheis-phearsanra [sic] chorporra a threòraicheas obair-leasachaidh

Saturday, 17 May 2014

Fèisism - 25 glorious years

"A success story to be told and celebrated"  


An seachdain-sa bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an aithisg iongantach 25 bliadhna de na Fèisean, agus bu thoil leis mòran taing a channail ri Bòrd na Gàidhlig airson fios a sgaoileadh ann an twitter mun aithisg (ged is ann an 2006 a chaidh a foillseachadh).


Na broinn: "The astonishing effects of fèis participation" (td 56)

Nise, seo agaibh feadhainn dhe na h-àrd-mholaidhean a nochd san aithisg-sa:

Thursday, 24 April 2014

Làrach-lìn na seachdaineach: CeangalG

CeangalG - all about improving the effectiveness of public agency support of Gaelic, or something  


A luchd-leughaidh chòire, saoil am faca neach sam bith nur measg an làrach-lìn seo? Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis.Friday, 18 April 2014

Gaelic signage: when will this nightmare end?

Just when you thought it was safe to go back to Armadal …

Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh gu bheil an soidhne seo a-nise nas ciallaiche … (faisg air Sàr-ionad na Gàidhlig)


An Samhainn 2012

Thursday, 27 March 2014

'Draft Guidance on Language Plans' - another great leap backward

Tuilleadh phlanaichean Gàidhlig còig-bhliadhna, sin a tha dhìth oirnn gun teagamh  


Tha e coltach gu bheil e na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig an dreachd seo dhen "Stiùireadh airson a bhith [sic] dealbh phlanaichean Gàidhlig" a chur air ar beulaibh.

"Chuireamaid fàilte air ur beachdan", tha iad ag ràdh rinn.


Gilleasbuig:
Gu sealladh Sealbh orm, càit' an tòisich mi? 

Monday, 17 March 2014

How the Gaelic 'revival' works vol. II - UHI's core commitment to the language

Highland university drops Gaelic team, publishes self-congratulatory draft Gaelic plan  

A chàirdean, tha Gilleasbuig deimhinne às gum bi cuimhn' agaibh mar a nochd Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean an deep committment aca dhan a' Ghàidhlig ann an 2011.

Gaelic team? What Gaelic team?

Tuesday, 11 March 2014

Gilleasbuig salutes - cearcaill na gàidhlig

The initiative which has done so much to make Gaelic tourism what it is today  Scene: a certain taigh-òsda in deepest Kintail

Gilleasbuig: (a’ mothachadh do logo cearcaill na gàidhlig an-àrd aig doras a’ bhàir)


I see you’re part of the cearcaill na gàidhlig scheme?

Ban-òsdair:
The what?

Thursday, 6 March 2014

Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite

A' phrìomh mhinistear agus obair iongantach an t-Sabhail Mhòir 


'S e Gilleasbuig a bh' air a dhòigh an t-seachdain-sa nuair a leugh e mu leasachadh bail' ùr na Cille Bige agus na thuirt Mghr Salmond fhèin, a rèir coltais, mu dheidhinn:

“Mar a tha fhios aig iomadh Gàidheal, chan e dìreach cànan a th’ anns a’ Ghàidhlig. Tha i na pàirt ro chudromach de dh’fhèin-aithne is dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus

Friday, 28 February 2014

Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

(Ach an uair sin, laigh a shùil air Plana Chorparra Hysterical Scotland …)

Mar a bhios fios ro-mhath agaibh, a luchd-leughaidh chòir, tha e mar fhasan do 'illeasbuig tadhail a-staigh air na làraich quango-tastic Gàidhlig as ùire a tha ri'm faotainn air an interweb thingy, agus is iomadach lachan gàire a thug iad air (agus oirbh-se) thairis air na

Thursday, 13 February 2014

Làraichean-lìn Gàidhlig - bheireadh iad gàire air gamhainn!

An t-seachdain-sa: Gabh an cothrom … agus cleachd spellchecker!    


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh an làraich ùir aig a' Bhòrd, Gabh an Cothrom, a bha buileach os cionn chàich:


Mar a bha amharas againn uile ...


Thursday, 6 February 2014

Skills Development Scotland - their Gaelic skills need developing

'S e na their a' bhuidheann SDS as fhèarr a dh' innseas cò iad:
"Is sinne buidheann sgilean na h-Alba, a’ dìreadh air cur ri fàs seasmhach eaconamaidh na h-Alba tro bhith a’ cur ri lìbhrigeadh Ro-innleachdan Eaconamach is Sgilean na h-Alba".

Agus, nan robh an còrr fiosrachaidh a dhìth:
"Bidh sinn ag obair le com-pàirtichean air feadh na h-Alba gus na seirbheisean a leanas a lìbhrigeadh:

Saturday, 25 January 2014

How the Gaelic "revival" works vol. I: the Government

Dr Allan's Ministry of Misinformation


  • 26th Sept 2013: Scotland's Census results show that the number of Gaelic speakers has fallen from  58,700 in 2001 to 57,375 in 2011, a decline of 1,325.

  • The reduction between 1991 and 2001 was 7,300 speakers.

  • 11th Oct 2013: Alasdair Allan, Minister for Scotland's Languages, releases a widely-reported press release stating that 

"This year we have proof that our work is making a difference with the 2011 census showing the drop in the number of Gaelic speakers has gone from more than 16,000 between 1991 and 2001 to less than 900 between 2001 and 2011". 

Monday, 20 January 2014

Aren't Gaelic websites wonderful?

Celebrating làraichean-lìon Gàidhlig - oir 's fhèairrde duine gàire


An t-seachdain sa, chòrd a' website ùr aig Skills Development Scotland ri Gilleasbuig buileach glan. [Gu mi-fhortanach ged-tà chaidh na howlers a bu mhios' a chàradh bhon uair sin! - Gilleasbuig, 31/01/14]


Ahem … time to skill up, Skills Development Scotland!


And there was more!

Thursday, 2 January 2014

Gilleasbuig looks forward to 2014

Fàisneachd 'Illeasbuig, am fiosaiche, airson na bliadhna Gàidhlig a tha romhainn


Ann an 2014:  • A man in a smart suit will present an award to another man in a smart suit, saying "This has been a landmark year for Gaelic";