Sunday, 9 December 2018

Foghlam meadhain-Gàidhlig: amazing growth despite static numbers


- Tè de na "builean" (outcomes) air a gealltainn le Bòrd na Gàidhlig ann an 2012:


"Àrdachadh gach bliadhna san àireamh
a’ dol gu foghlam tro mheadhan
na Gàidhlig (FTG), a’ dùblachadh
na h-àireimh bhliadhnail a tha a’ tòiseachadh an-dràsta gu 800 ann an 2017".
Fàgaidh Gilleasbuig seo agaibh a chàirdean ... 


Sgoilearan Gàidhlig a' dol a-steach gu Primary 1 gach bliadhna bhon uair sin
(tha Gilleasbuig fada an comain Achd Saorsa an Fhiosrachaidh):2012-13: 428 

2013-14: 486 

2014-15:  556  

2015-16:  548  

2016-17:  558  

2017-18:  559  
A' tighinn 'san aithghearrachd air Gilleasbuig Aotrom - 
mar a shaoileadh sibh: corporate Gaelic tweets!!


@GilleAotrom


Friday, 30 November 2018

Dè a' Ghàidhlig air Latha Naoimh Anndrais, anyway?

Let me count the ways ... A chàirdean chòire, 

Mun àm seo dhen a' bhliadhna bidh ceist oirbh, tha Gilleasbuig deimhinne às, mu ciamar a chanas neach 'sa Ghàidhlig "Happy Saint Andrew's day to you!" - nì nach tuirt neach sam bith a bha beò a-riamh air uachdar na talmhainn.

Well, na biomaid fo iomcheist tuilleadh, a chàirdean, oir tha na tweets corparra Gàidhlig ga dhèanamh glè shoilleir dhuinn, erm ... 's iad a tha.

 

Gilleasbuig
Well, fàgaidh mi agaibh e a chàirdean agus bidh ur n-inntinn aig fois a-nise. Tha ceithir diofar dòighean ann air "Happy Saint a.m.s.a.a." a channail 'sa Ghàidhlig chaomh. An dòchas gun robh latha Naoimh Anndrais math agaibh - OMG THA CÒIG DÒIGHEAN ANN!
@GilleAotrom

Saturday, 3 November 2018

Tha sinn uile feumach air beagan misneachd aig amannan

Buidheann ùr a' togail ceann aig a' Mhòd  Chaidh dùbhlan a thoirt fa chomhair prìomh bhuidheann na Gàidhlig, Misneachd Alba, agus am Plana Radaigeach aca airson a' chànain

Tha buidheann ùr air nochdadh fon ainm "Bòrd na Gàidhlig" agus plana aca fhèin, Am Plana nach eil radaigeach idir airson na Gàidhlig, 2018-23.


Rinn a' bhuidheann ùr "Bòrd na Gàidhlig"
tòrr rannsachaidh a thaobh a' Phlana aca

Thuirt neach-labhairt às leth na buidhn' ùire: 
"Nar bharail-sa tha am Plana Radaigeach aig Misneachd a' dèanamh cus dheth Aithisg Shiaboist, aithisg a chaidh a sguabadh fon a' bhrat-ùrlar gu sgiobalta ann an 2011 agus cha robh còir a dùsgadh, oir chaidh na leasanan sin ionnsachadh agus tha an t-àm ann gluasad air adhart. Coimhead sibhse air na nithean posataibh, oir tha tòrr a' dol leithid ... thà ... (a' leughadh nan notaichean ann an cabhag) ... làrach-lìn glè shnog a chaidh a chur air dòigh ann an Siab ... thall an-sin, làrach a chaidh ùrachadh tric is minig - well, 2014 co-dhiù agus tha seo a' sealltainn, mar a thuirt mi gu bheil tòrr a' dol ann an sin".
Lean an neach-labhairt air: 
"Tha muinntir Misneachd air a bhith gu math dòigheil rinn agus easgaidh cluinntinn na th' againn ri ràdh. Tha nithean math anns a' Phlana Radaigeach aca, nithean a ghabhas a sguabadh air falbh gus nach atharraich heut ann an saoghal na Gàidhlig agus tha sinne aig "Bòrd na Gàidhlig" deimhinne às gun dèanar, le beagan conaltraidh eadarainn, brochan tana dhen Phlana Radaigeach aca".

Tha am Bòrd an dùil
lìonra sòisealta a chur air dòigh.Gilleasbuig:
Cha chan mi càil mus can mi "Aithisg Shiaboist" ... OMG DH'AINMICH MI AITHISG SHIABOIST !!! 
@GilleAotrom

Friday, 28 September 2018

Gilleasbuig air a neo-bhàighbreantadh le Plana Nàiseanta na Gàidhlig

Plana còig-bliadhna Soviet-style - sin a tha dhìth air a' Ghàidhlig! 


A chàirdean, dè an saoghal a th' agaibh?

An seachdain-sa, le 'r cead, bheireamaid sùil aithghearr air: am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig 2018-23 aig Bòrd na Gàidhlig, plana iongantach a rinn na h-uibhir mar-tha a dh' ionnsaigh leas na Gàidhlig, tha fhios.

Bidh cuimhne agaibh, tha Gilleasbuig deimhinne às a chàirdean, air an deasbad bhàighbreant a chaidh a chumail anns a' Pharlaidh o chionn corra mhìosan, agus am plana ga chur air bhog ann an seòmar-deasbaid loma-làn, mar bu chòir:

Deasbad a' Phlana Nàiseanta - the packed debating chamber!


Nise, tha Gilleasbuig còir às dèidh executive summary air a' Phlana a chur air dòigh dhuibh, a luchd-leughaigh choir.

"A' togail air na h-amasan a chaidh a sheatadh leis an dà phlana a bh' ann roimhe, nach deach a choileanadh a-riamh: Siuthad! Geallaidh sinn gun dèan sinn oidhirp mhòr an turas-sa. Thèid duaisean glitzy agus cèilidhean glè shnog a chur air dòigh!"
[end of executive summary]

Oh, agus dealbh snog de Nicola Sturgeon - Nicola Sturgeon?


Gilleasbuig:
Chaidh am plana seo a mholadh le John Swinney - Thighearna! What else is the Government getting wrong??

Ged-tà ...

Cha chreid Gilleasbuig nach eil an seòl-mara a' tionndachadh, a chàirdean.

Diombach dhen dol-a-mach quangotach agus planaichean gun dòigh? Coimheadaibh seo, ma-thà:


Misneachd aig a' MhòdFaic sibhse duilleag Misneachd aig a' Mhòd, oir tha Gilleasbuig ga moladh

@GilleAotrom


Saturday, 11 August 2018

Caismeachd AUOB 'son neo-eisimeileachd: cha robh 'cudromach' gu leòr 'son BBC Alba

BBC Naidheachdan Gàidhlig looked away  


Sin sibh fhèin a chàirden! Nach ann aig Gilleasbuig a' chorrag air a' bhuille-chuisle! Oir an-diugh tha e dol a chur às a chorp mu rud a' bh' ann o chionn cola-deug: caismeachd 'son neo-eisimeileachd ann an Inbhir Nis.

Chaidh Gilleasbuig agus an cuilean a-null, abair fhèin gu robh e aibhiseach.

Bha e mòr - 

Bha e "posataibh" mar a chanas iad 'sa Ghàighlig chorparra:

Ge-tà cha robh guth ma dhèidhinn air @bbcnaidheachdan An Là; ga choimhead, shaoileadh neach nach robh e ann a-riamh!

Nise, tha Gilleasbuig deimhinne às nach robh ann ach momentary lapse beag, oir tha fhios gur fìor luchd-naidheachd urramaichte a th' anns an sgioba-naidheachd, nach eil a' dol le taobh seach taobh.

Gilleasbuig:
An ath thuras, an innseadh cuideigineach dhaibh gu bheil a leithid a rud a' dol air an stairsneach aca fhèin??


Sgioba-naidheachd urramaichte "an Là"


Cuideachd an seachdain-sa:
Gilleasbuig:
Nach math gu bheil na daoine chòir seo a' riochdachadh na Gàidhlig a thaobh chùisean "litarary"! Mo mheal a naidheachd orra 'son 50 bliadhna dheth! Air mo dhòigh!@GilleAotrom 

Friday, 20 July 2018

Gilleasbuig salutes: aithisg bhliadhnail MG Alba


Well a chàirdean!   

Seachdain eile, aithisg bhliadhnail eile anns a bheil gliocas neo-chumanta! 

Anns a' chànan aca fhèin: "Geallaidh sinn spionnadh agus brosnachadh a thoirt tron Ghàidhlig agus tro na Meadhanan" "Tha MG Alba agus an luchd-obrach air fad air obrachadh gu cruaidh sa bhliadhna a dh' fhalbh gus dèanamh cinnteach gun tèid leantainn air adhart a' craoladh raon farsaing de ...

OO-er! Tha an sàr phost seo caran hors de combat an-drasta

Sunday, 29 April 2018

Gilleasbuig: cha chan mi càil mus can mi "I am outraged"


The real enemies of Gaelic 


Well a chàirdean, tha Gilleasbuig a' faireachdainn an tìde fada bhon turas mu dheireadh a choinnich sinn! 

Abair fhèin gu bheil an t-eadar-lìon air a bhith a' chuir [lachan gàire] thairis le connspaid bho chionn ghoirid; tha feadhainn agus cop m'am beul mun a' Ghàidhlig - gun ghuth a thoirt idir, a chàirdean, air luchd na Beurla!!! [Ducks hastily] 

Shaoil Gilleasbuig còir gum biodh e math mionaid fois a ghabhail dhen deasbad, ann an cuideachd nan Tweets corparra as fhèarr leinn uile. Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leotha! (‘S dòcha nach robh fhios agaibh air sin).


Seo, ma tha, Update a thaobh “cur, cuir air neo a’ chuir” – sin agaibh an gibht a tha sìor thoirt seachad!


Gilleasbuig: 
Ceud mìle taing don fheadhainn a chumas na Tweets corparra rinn! Tha Gilleasbuig fada nur comain! 
Agus 'san dealachadh, le 'r cead a chàirdean, coma leibh glaoic a’ mhì-rùin, oir am faodadh e bhith gu bheil am fìor luchd-millidh nas fhaisge air làimh? 


Hint ...


@GilleAotrom