Friday, 18 April 2014

Gaelic signage: when will this nightmare end?

Just when you thought it was safe to go back to Armadal …

Bha Gilleasbuig còir air a dhòigh gu bheil an soidhne seo a-nise nas ciallaiche ...


An Samhainn 2012

Am Màrt 2014 - abair fhèin an diofar a nì blogadaireachd!
Ach an uair sin …

Loma-làn howlers agus fear de na
neologisms as lugh' air Gilleasbuig!!Beachd ionnsaichte, urramaichte 'Illeasbuig:

Make it stop! Make it stop!Coming soon:

Plana Gàidhlig 'Illeasbuig Aotroim! Dealas, dearcnachadh agus do-thuigsinneachd! Oh yes!@GilleAotrom

Thursday, 27 March 2014

'Draft Guidance on Language Plans' - another great leap backward

Tuilleadh phlanaichean Gàidhlig còig-bhliadhna, sin a tha dhìth oirnn gun teagamh  


Tha e coltach gu bheil e na thoileachas do Bhòrd na Gàidhlig an dreachd seo dhen "Stiùireadh airson a bhith [sic] dealbh phlanaichean Gàidhlig" a chur air ar beulaibh.

"Chuireamaid fàilte air ur beachdan", tha iad ag ràdh rinn.


Gilleasbuig:
Gu sealladh Sealbh orm, càit' an tòisich mi? 

Monday, 17 March 2014

How the Gaelic 'revival' works vol. II - UHI's core commitment to the language

Highland university drops Gaelic team, publishes self-congratulatory draft Gaelic plan  

A chàirdean, tha Gilleasbuig deimhinne às gum bi cuimhn' agaibh mar a nochd Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean an deep committment aca dhan a' Ghàidhlig ann an 2011.

Gaelic team? What Gaelic team?

Tuesday, 11 March 2014

Gilleasbuig salutes - cearcaill na gàidhlig

The initiative which has done so much to make Gaelic tourism what it is today  Scene: a certain taigh-òsda in deepest Kintail

Gilleasbuig: (a’ mothachadh do logo cearcaill na gàidhlig an-àrd aig doras a’ bhàir)


I see you’re part of the cearcaill na gàidhlig scheme?

Ban-òsdair:
The what?

Thursday, 6 March 2014

Salmond reverses 400 years of language decline with mere soundbite

A' phrìomh mhinistear agus obair iongantach an t-Sabhail Mhòir 


'S e Gilleasbuig a bh' air a dhòigh an t-seachdain-sa nuair a leugh e mu leasachadh bail' ùr na Cille Bige agus na thuirt Mghr Salmond fhèin, a rèir coltais, mu dheidhinn:

“Mar a tha fhios aig iomadh Gàidheal, chan e dìreach cànan a th’ anns a’ Ghàidhlig. Tha i na pàirt ro chudromach de dh’fhèin-aithne is dualchas na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus

Friday, 28 February 2014

Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

(Ach an uair sin, laigh a shùil air Plana Chorparra Hysterical Scotland …)

Mar a bhios fios ro-mhath agaibh, a luchd-leughaidh chòir, tha e mar fhasan do 'illeasbuig tadhail a-staigh air na làraich quango-tastic Gàidhlig as ùire a tha ri'm faotainn air an interweb thingy, agus is iomadach lachan gàire a thug iad air (agus oirbh-se) thairis air na

Thursday, 13 February 2014

Làraichean-lìn Gàidhlig - bheireadh iad gàire air gamhainn!

An t-seachdain-sa: Gabh an cothrom … agus cleachd spellchecker!    


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh an làraich ùir aig a' Bhòrd, Gabh an Cothrom, a bha buileach os cionn chàich:


Mar a bha amharas againn uile ...