Thursday, 28 March 2019

Bliadhna mhath 'son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

A chàirdean, nach cuir sibh ur tòn fodhaibh agus dèan sibh sibh fhèin còsagach tac an teine, ‘s dòcha gum bi geansaidh Nollaige oirbh agus gloinne dhen dram bhuidheach nur dòrn. Slàinte mhòr, a h-uile latha a chì is nach fhaic!
Nise, mun àm seo dhen a’ bhliadhna, tha e mar fhasan do ‘Illeasbuig beagan, erm, Cnuasachaidh a dhèanamh air uaill is moit ar cànain, sin agaibh planaichean Gàidhlig na bliadhna. Aidh, A-rithist.
Tòisicheamaid a chàirdean, le’r cead, le Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba agus “Plana Gàidhlig 2017-2022”. Sibhse a chaidh a dh’ fhaicinn taisbeanadh nan Seumasach, feuch am faic sibh a’ mhearachd a rinneadh a dh’aona-ghnothaich * .

Thursday, 28 February 2019

Iomcheist mu chur/chuir - tha sin cho an-uirigh!

Gilleasbuig and the difference that satire makes. Erm!


Na tweets chorporra Gàidhlig a tha siud, Eh, a chàirdean!!
Nach ann orrasan a thàinig an dà latha o chionn ghoirid. ‘S gann gu bheil guth air Howlers, mo thogair Double genitives!
Tha sin a-rèir, tha Gilleasbuig deimhinne às, an sàr-obair a rinn e fhèin sìos tro na linntean, ag iomairt an aghaidh na tha siud dhen iomcheist mu, mar eisimpleir, Chur/chuir, gun luaidh air A’ chuir, a bhiodh bitheanta, aig aon àm, am measg na feadhna Quangocratic.
An tug sibh an aire a-riamh, a chàirdean, don diofar mhòr a rinn obair ‘Illeasbuig 'san raon seo??Meanwhile, a chàirdean, tha duais 'Illeasbuig 'son tweet na mìos a' dol gu - cò eile? Thanks!

@GilleAotrom

Sunday, 10 February 2019

Nicola Sturgeon - Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Well a chàirdean!

'S e mìos glè glè thraing a bh' anns an Fhaoilleach do Bhòrd na Gàidhlig. Rinneadh tòrr mòr obrach air sàillibh na h-iomairt as ùire aca, agus gu dearbha fhèin bha a buil ri faicinn ann an sreath de dhealbhan snoga air twitter.


Shìos mun a' Phàrlaidh ...Turning-point 'son na Gàidhlig a tha seoIs Esan Gàidhlig cuideachd!


Murdo còirGilleasbuig:
Abair sibhse iomairt air leth! Seo an seòrsa rud a tha dhìth air a' Ghàidhlig. Hashtag tha m' inntinn aig fois a-nise!
Mus dìochuimhnich Gilleasbuig ...Tweet corparra na mìos


Meal a naidheachd a mhuinntir @LeughLeabhar! File under 'Soraidh slàn leis an tuiseil ginideach', mholadh Gilleasbuig!@GilleAotrom 

Sunday, 27 January 2019

Gilleasbuig a' moladh bhàighbreansaidh twitterAn t-seachdain-sa, le 'r cead a chàirdean, sùil aithghearr aotrom air feadhainn de na seòid #Gàidhlig a tha cur ri iomadachd twitter, bho shealladh 'Illeasbuig ...


Gilleasbuig (ri bàrdachd a-rithist):


"Thoir mo shoraidh le fàilt'
 A thwitter #Gàidhlig nan iomadach beachd"Bhàighbreant!
@GilleAotrom 

Sunday, 23 December 2018

Na tweetichean corporra - sin agaibh an gibht Nollaige a tha sìor thoirt seachad!

Or, how Gilleasbuig learned to stop worrying and love corporate #Gàidhlig tweets! 
Oh 's fhada, cus ro fhada a chàirdean, bho nach tug sinn sùil aotrom còmhla ri chèile air na tweetichean as fhèarr leinn uile!

Tha Gilleasbuig às dèidh ùineachan is ùineachan a *chuir* seachad às ur leth, tuigidh sibh, na leanas a thoirt ri chèile. Bidh fàilte ron a h-uile duine ann! - mar a thweetas iad 'sa chànan aca fhèin. 

Thug e fada an fheadhainn aig fìor àrd ìre a chriathradh dhuibh. Ach co-dhiùbh, nach dèanamaid catch-up; seo iad an guaillibh a chèile, ann an òrdugh mar a nochd iad ... in case you missed it!

Sunday, 9 December 2018

Foghlam meadhain-Gàidhlig: amazing growth despite static numbers


- Tè de na "builean" (outcomes) air a gealltainn le Bòrd na Gàidhlig ann an 2012:


"Àrdachadh gach bliadhna san àireamh
a’ dol gu foghlam tro mheadhan
na Gàidhlig (FTG), a’ dùblachadh
na h-àireimh bhliadhnail a tha a’ tòiseachadh an-dràsta gu 800 ann an 2017".
Fàgaidh Gilleasbuig seo agaibh a chàirdean ... 


Sgoilearan Gàidhlig a' dol a-steach gu Primary 1 gach bliadhna bhon uair sin
(tha Gilleasbuig fada an comain Achd Saorsa an Fhiosrachaidh):2012-13: 428 

Friday, 30 November 2018

Dè a' Ghàidhlig air Latha Naoimh Anndrais, anyway?

Let me count the ways ... A chàirdean chòire, 

Mun àm seo dhen a' bhliadhna bidh ceist oirbh, tha Gilleasbuig deimhinne às, mu ciamar a chanas neach 'sa Ghàidhlig "Happy Saint Andrew's day to you!" - nì nach tuirt neach sam bith a bha beò a-riamh air uachdar na talmhainn.

Well, na biomaid fo iomcheist tuilleadh, a chàirdean, oir tha na tweets corparra Gàidhlig ga dhèanamh glè shoilleir dhuinn, erm ... 's iad a tha.