Friday, 30 January 2015

Ceist na Beurla air BBC Alba - even MG Alba sit up and take notice

bho Phàipear Beag an Eilein Sgitheanaich an-diugh (Dihaoine 30mh) ...


Chaidh seo sgrìobhadh le'r seann eòlach, "Neach gun urra"

Thagh Gilleasbuig na highlights a leanas a-mach às dhuibh:

" 'S e rud fallain a tha ann a bhith a' cur ro-innleachd agus obair bhuidhnean phoblach fo cheist."
Gilleasbuig:
Sin thu fhèin, nach sinne tha a' tarraing air an aon ràimh a-nise, neach gun urra!


"Ge-tà, 's e tàmailt a tha ann nuair a thathas ga fheuchainn tro ionnsaidhean pearsanta aig nach eil bunait".
Gilleasbuig:
Och a mhuinntir establishment na Gàidhlig, bha sibh a-riamh a' faicinn trod pearsanta far nach robh ach measadh cothromach! 


"Thog Urras a' BhBC a-mach às gach cead-craolaidh telebhisein an iomradh a bha annta air figearan ruigse ann an 2012 ach chan eil rùn na seanail air atharrachadh bho 2010. Tha a h-uile rannsachadh a tha sinne a' dèanamh a' sealltainn gu bheil BBC Alba air a bhith soirbheachail le Gàidheil agus le Goill, agus gun soirbheas cha bhiodh maireannach [sic] aig seanail telebhisein sam bith".
Gilleasbuig:
Well a chàirdean, cho soilleir ri gathan na grèine! 


@GilleAotrom Tuesday, 20 January 2015

Carson a thug am Bòrd a’ Bhròg Mhòr do Dheiseal is Ùlpan?

Bòrd na Gàidhlig must continue with astonishingly successful and self-sustaining teaching method, says Gilleasbuig


Ùlpan le Deiseal - we love it!
(Air a tharraing bho làrach-lìn Ùlpain)


A chàirdean, nach buidhe dhan a’ Ghàidhlig gun tug am Bòrd cothrom na fèinne do Dheiseal Earranta agus dhan dòigh-teagaisg cànain a bhios iad a' reic, Ùlpan, a th’ air a bhith cheart cho soirbheachail an Alba 's a tha e air a bhith le mion-chànan sam bith eile far an deach a chur an gnìomh, air feadh an t-saoghail,  agus a thug na mìltean mòra dh’ionnsaigh fileantachd ann an ùine nach robh fada, mar a tha fios againn uile.

Wednesday, 31 December 2014

How the Gaelic Revival works vol V - breugan MG Alba


An t-seachdain-sa tha Gilleasbuig còir air bhioran mun televisual feast seo “Tartan Pride” a thèid a-mach air oidhche Diardaoin, air a dhèanamh le Purple TV.

Tha e coltach nach e prògram mu dhèidhinn còirichean LGBT a th’ann idir, mar a shaoil Gilleasbuig an toiseach, ach mun iomadh buaidh a thug na seòid air sgioba ball-coise Shasainn, or something [Gilleasbuig: surely some mistake?]

Tuesday, 16 December 2014

TurasG - exploring and enjoying the culture of Scotland’s “Gàidhealtacdh” (it says here)


How Gaelic churnalism works


Thug Gilleasbuig an aire an t-seachdain sa chaidh gun deach an làrach-lìn ùr TurasG a chur air bhòg le othail mòr, "your essential guide to cultural tourism in the greater Gàidhealtacht". It seems that:

  • TurasG will encourage real and virtual visits to our rich and varied cultural landscape through the Gaelic language and culture (but only through the medium of English).

Thursday, 4 December 2014

Fàidheadaireachd 'Illeasbuig - beul na fìrinne!

Gilleasbuig and his uncannily accurate predictions  


A luchd-leughaidh chòir, saoil a bheil cuimhn' aig feadhainn nur measg air an fhàisneachd iomraiteach seo a rinneadh le Gilleasbuig tràth sa bhliadhn' ùr?

Tha leisg air Gilleasbuig inneal-ciùil fhèin a shèideadh, mar gum biodh, ach thoireamaid sùil a-rithist air na manaidhean aige:

"A man in a smart suit will present an award to another man in a smart suit, saying 'This has been a landmark year for Gaelic' " - Gilleasbuig 2.1.2014

Sunday, 16 November 2014

Gaelic worth £81.6M, predictably says report spelling "Gàidhlig" wrongly throughout


Aithisg "chudromach" eile a bheir gàire air gamhainn (agus Gilleasbuig)  


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh na h-aithisg iongantach seo, Gàidhlig mar so-mhaoin Eaconomach is Shòisealta, a thàinig an rathad an t-seachdain-sa. Cha do sguir e ghaireachdainn fhathast.

Tuesday, 11 November 2014

Gilleasbuig salutes the inspiring Mòd supplement from the West Highland Free Press

Tha sin cho soilleir ri gathan na grèine, Vol III

Gilleasbuig was proud to see the Royal National Mòd back in Inverness, for it is an imaginative, inspiring and innovative festival which has done so much to make the Gaelic language what it is today. Debate and discussions flourish, and bàrdachd and literature fully capture the pulse of the event as the Mòd organisers' own press releases, reported unchallenged in all newspapers, helpfully explain.


How satisfying it was, therefore, to study the fine bilingual Mòd supplement supplied on the 10th October within the pages of the West Highland Free Press to all readers of that fine newspaper - a.k.a. Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, the newspaper of "AN TIR, AN CANAN, 'SNA DAOINE [sic]".