Saturday, 19 July 2014

How the Gaelic Revival Works IV: Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr bho Bhòrd na Gàidhlig

"Great strides made in recent years" claims annual report despite absence of great strides 


Chaidh aithisg bhliadhnail fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig, anns a bheil Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr.

"Tha bliadhna air leth soirbheachail air a bhith aig Bòrd na Gàidhlig", tha cathraiche Bòrd na Gàidhlig (tuarastal: £12,483 airson seachd coinneamhan) ag ràdh rinn.

Thursday, 3 July 2014

A' Ghàidhlig: awareness-raising plumbs new depths

In this very special blog, one of the finest exponents of Gaelic satirical blogging in the world shares with you his vision regarding minority-language status (how not to enhance it)  

Cha chan Gilleasbuig càil mus can e cus!

Monday, 23 June 2014

How the Gaelic Revival works vol III: Gaelic language plans (only available in English)

Aren't statutory Gaelic language plans wonderful? They have done so much to enhance the status of our language.

"The Gaelic Language Plans of the Public Bodies are crucial to our work, and it is through these plans that progress has been made with regard to language learning and in encouraging Gaelic speakers to use the language in more and more situations …"Mind you, Gilleasbuig thinks the following GLPs, all approved by Bòrd na Gàidhlig, really should be available online (or anywhere) in Gaelic as well as English:

Tuesday, 17 June 2014

Grammarian's corner: latest SMO press release

Sàr-ionad struggles with inverted nominal phrases, and loses  


Chaidh aire 'Illeasbuig a ghlacadh an t-seachdain-sa le brath-naidheachd mu Bhail' Ùr na Cille Bige, ga thogail shìos ann an Slèibhte

And there's more …

Thursday, 5 June 2014

Rannsachadh na Gàidhlig 8 a' toirt àrd-urram do annas-làimhe 'Illeasbuig

Gilleasbuig to set the tone at this year's glittering Rannsachadh na Gàidhlig conference  

Chuir Gilleasbuig bochd tagradh a-steach airson Rannsachadh na Gàidhlig, co-labhairt àrd-urramach cho cliùiteach 's a th' ann an saoghal na Gàidhlig high-register.

Thursday, 22 May 2014

Cho soilleir ri gathan na grèine, vol I

A new series in which Scotland's acclaimed satirical Gaelic blog takes a look at shining examples of corporate Gaelic at its most outstanding.


An t-seachdain-sa:

Plana Gàidhlig Siorrachd Lannraig a Deas!


"Tha Goireasan Ionmhais is Corporra an urra ri raon sheirbheisean, nam measg an t-seirbheis-phearsanra [sic] chorporra a threòraicheas obair-leasachaidh

Saturday, 17 May 2014

Fèisism - 25 glorious years

"A success story to be told and celebrated"  


An seachdain-sa bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an aithisg iongantach 25 bliadhna de na Fèisean, agus bu thoil leis mòran taing a channail ri Bòrd na Gàidhlig airson fios a sgaoileadh ann an twitter mun aithisg (ged is ann an 2006 a chaidh a foillseachadh).


Na broinn: "The astonishing effects of fèis participation" (td 56)

Nise, seo agaibh feadhainn dhe na h-àrd-mholaidhean a nochd san aithisg-sa: