Tuesday, 26 May 2020

Tòraidhean Albannach a' dol bho neart gu neartToiseach a' Ghiblein ...
Deireadh a' Chèitein ...Nach neònach an t-sàmhchair

(Làithean a' dol seachad)


Mu dheireadh thall...

Beachd 'Illeasbuig:
(Air a bheò-ghlacadh le implosion nan Tòraidhean is gun chomas bruidhinn)


@GilleAotrom

Wednesday, 15 April 2020

Buidheachas do @ScotGovGaidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

Or: Thank you Riaghaltas na h-Alba, from the heart of my bottom


A chàirdean

Tha leisgeul 'Illeasbuig ri ghabhail oir is fhada bho nach do chuir e corrag ri meur-chlàir. Tha fhios gu bheil e gu math doirbh 'sna h'amannan dùbhlanach [osna] seo a bhith an dà chuid nad iuchair-obraiche AGUS nad ghoireas earbsach a thaobh a h-uile càil as doilleir ann an saoghal na Gàidhlig!

Cò-dhiù, [adopts sanctimonious corporate twitter-like tone] 'Hugely welcome announcement from @ScotGovGaidhlig air twitter this morning'. Nise sin agad tobar-fiosrachaidh aibhiseach anns a bheil ciall neo-chumanta, a thug taic is spionnadh dhuinn uile 'san uair dorch 'sa bheil sinn beo:

Hugely welcome tweet from @ScotGovGaidhlig this morningBu thoil le Gilleasbuig àrd-mholadh a thoirt do na meadhanan sòisealta a tha toirt thugainn a h-uile car a chuir sgeulachd CoViD19 gu ruige seo, agus tweetichean Gàidhlig le Riaghaltas na h-Alba os cionn chàich m.e. am fear-sa bho 24/3/20, latha mòr an lockdown:


A chàirdean, tha e na thlachd do 'Illeasbuig, anns na tìmeannan seo, gu bheil sàr làimh Riaghaltas na h-Alba air an stiùir, ga cur an cèill dhuinn anns a' Ghàidhlig chaomh le sàr-obair @ScotGovGaidhlig -

Bu thoil leis an amadan ghlic seo a channail ri muinntir @ScotGovGaidhlig, a tha cumail nan tweetichean ri gach fear againn gun abhsadh, gun leth-bhreith:
"Ceud mìle taing, le'm uile chridhe thòn"@GilleAotrom

Saturday, 15 February 2020

Cò tha a' moladh Bòrd na Gàidhlig? Thà, aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig

It's not all bad for Bòrd na Gàidhlig ... Bòrd's own annual report lavishes praise on the BòrdA chàirdean, tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a' sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba, tha sinn a' leughadh an seo ann am bràth-naidheachd ga thoirt seachad le Bòrd na Gàidhlig.

Snippet bho chlàr-innse na h-aithisgTha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu dlùth, tha sinn a' leantainn oirnn a' leughadh, le 70 ùghdarras poblach, agus tha planaichean Gàidhlig aontaichte aig 54 dhiubh sin. Anns an t-suirbhidh do luchd-ùidh, fhuair Bòrd na Gàidhlig 100% den luchd-freagairt a bha gu tur riaraichte no riaraichte gu ìre, agus cha robh gin aca a’ sealltainn mì-thoileachas sam bith.Gilleasbuig:

Beul na fìrinne an sin, eh a chàirdean! Chan eil againn ach sùil aotrom a thoirt m' ar timcheall:"There is substantial development required in the leadership of BnaG, particularly in relation to clarity, consistency and capacity of leadership. While training has been provided to the SMT [senior management team], a formal review to identify training needs of the SMT needs to be carried out. The SMT needs to improve their skills and competencies in relation to change management and organisational change, in order to respond to the issues facing the organisation. 
"There needs to be considerable changes in BnaG’s attitude in relation to openness and a clear focus on transparency. There is general consensus that the existing Committee structure and governance arrangements are not fit for purpose. In order to address these issues and ensure they do not recur, the Board needs to establish a programme for reflecting on its own performance and of the performance of the Committees in the organisation, in addition to assessing the performance of management.
"Board members and officers in general observe high standards of conduct and behaviour. The CEO is to be commended for her dedication to the organisation. However, there are several instances where standards of behaviour have fallen below acceptable levels with insufficient action to address these taken by the SMT or the Board itself. Such issues need to be dealt with appropriately to ensure that they do not recur".
- Report to the Audit & Risk Management Committee, the Board and the Auditor General for Scotland on the 2018/19 audit (Lùnasdal 2019)

"The issues identified by the auditor included: 
  • "Concerns over the structure, capacity, skills and effectiveness of the leadership team. Poor relationships between members of the leadership team meant a lack of cohesiveness in strategic decision-making. The auditors believed that these issues led to a lack of confidence and a culture of mistrust throughout the organisation.
  • "There was a lack of openness and transparency in decision-making within the organisation. All board and committee meetings are held in private. It can take several months for agendas and minutes of board meetings to be made available on the Bòrd's website. At the time of the audit (May 2019), the last agenda and minutes published were from June 2018". 

- The 2018/19 Audit of Bord na Gàidhlig, Auditor General's Report (Dùbhlachd 2019)

"What we're primarily interested in is value for money so if you've got a chief executive on about ninety [thousand] and the senior management team averaging about sixty-five thousand pounds, eh, for an organisation with a turnover of five million pounds, and reading the auditor's report - I mean, quite frankly an organization like this, a second-tier manager could run this in their tea break! You know, it's a small organisation, and yet it seems to be a total disaster!"
- Alex Neil, BPA (SNP), ball de Chomataidh Sgrùdaidh Pàrlamaid na h-Alba, a' bruidhinn air 16mh Faoilleach 'sa Phàrlaidh.
Tha e coltach Colin Beattie BPA air a dhòigh nas mò, oir 'san aon choinneamh dh' fhaighnich e mun Bhòrd an robh iad nan
"... enthusiastic amateurs who were way out of their depth, or just incompetent?"


Gilleasbuig:
Cha chan mi càil, oir thuirt mi tuilleadh 'sa chòir mar-thà! 
(Leithid seo ann an 2013)@GilleAotrom 

Tuesday, 7 January 2020

Bliadhna mhath eile 'son na Gàidhlig. Well done everybody!

Well a chàirdean, b' e bliadhna mhath a bh' ann an 2019 airson na Gàidhlig, cha ghabh sin a bhreugnachadh air dòigh sam bith.

Bidh an roghainn agaibh fhèin, tha Gilleasbuig deimhinne às, ach seo feadhainn dhe na fìor lowlights a bu mhò chòrd ri Gilleasbuig chòir 'sa bhliadhna a chaidh seachad ...Latha Chànain Eòrpach Sona Dhuibh!
Tha Riaghaltas na h-Alba a chur fàilte

Thursday, 26 December 2019

Boris MacIain agus Bòrd na Gàidhlig - saoil a bheil iad sin càirdeach?Hey a chàirdean, is fhada bhon uair sin!

Bithidh fios agaibh uile, tha Gilleasbuig deimhinne às, gu bheil prìomh mhinistear ùr againn a tha cosnadh cliù nach beag is àrd-mholadh às leth na Rìoghachd Aonaichte.

Fear a tha uabhasach comasach air na meadhanan sòisealta a chur gu feum, tha e coltach. Ach bhuail e Gilleasbuig gu bheil an teachdaireachd aige a' coimhead caran familiar na làithean-sa:
Boris "Beul na Fìrinne" MacIainMonday, 28 October 2019

Ceum mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a' dol bho neart gu neart

Bòrd soar to new depths


A chàirdean, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a thog planaichean-cànain a' Bhùird ceann anns na naidheachdan Gàidhlig an seachdain seo chaidh. Oir is math a tha iad sin àraidh air àrd-mholadh, mar a tha fios againn uile.


'S iad na planaichean a dh' fhàg ath-bheòthachadh na Gàidhlig cho soirbheachail agus a tha e. Cha leig sinn a leas ach coimhead timcheall oirnn ...
@GilleAotrom

Sunday, 7 July 2019

"I demand improvements to BBC Alba" says the Gaelic language

Mar a chuala Gilleasbuig, tha a' Ghàidhlig a' cumail a-mach gu bheil i air a cuingealachadh le seirbhis TBh a tha feumach air leasachadh.

Tha e coltach gun do bhruidhinn an cànan an-àrd às dèidh don artagail seo a' nochdadh ann an duilleagan na Hootsmon bho chionn ghoirid.

Thuirt an cànan gu bheil i ag èirigh is a' gearain mu BhBC Alba.

Mar a bhiodh dùil, 's e na tha de shusbaint Beurla ga craoladh leis an t-seanail as mò a tha cur air a' chànan mhilis mhàthaireil; coma leat na h-ath-chraolaidhean.

Thuirt i cuideachd gu bheil i fada feitheamh ri crìoch nam fo-thiotalan grànta a chaidh a ghealtainn le MG Alba ann an 2016 (td. 9).

Tha MG Alba, a tha a' ruith BBC Alba, a' faighinn moladh mòr bho MG Alba anns an aithisg bhliadhnail aca, air a sgrìobhadh le MG Alba; predictably chaidh seo aithris air BBC Naidheachdan gun cheasnachadh sam bith.

Thuirt neach-labhairt an-dè: "Chomharraich BBC Alba deich bliadhnaichean de shoirbheachas an-uiridh; tha an seanail a' leantainn air a' gabhail cheumannan mòra a-staigh do linn ùr agus chan eil neach sam bith a' gearain idir, a-mach air an fheadhainn a tha".

Gilleasbuig:
BBC Alba, eh a chàirdean!
  • ma tha thu an dùil ri susbaint buidseat-mòr, bidh briseadh-dùil agad;
  • ma tha thu an dùil ri naidheachdan ròlaigidh bho mhoch gu dubh, bidh briseadh-dùil agad;
  • ach ma tha thu an dùil ri feallsanachd a chuireas Gàidhlig aig cridhe gach gnothaich, bidh briseadh-dùil agad!
@GilleAotrom