Sunday, 7 August 2016

Predictably ... am facal-V a' togail ceann a-rithist

Well a chàirdean, 's fhada bho nach do nochd "craobh-sgaoileadh Gàidhlig" agus "a' v-word" còmhla san aon brath-naidheachd ... cus ro fhada ann am beachd 'Illeasbuig, a bhios a' cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid nuair a cheadaicheas an tìde dha.

Bha e na thogail mòr dhan fhear aotrom ma tha nuair a thog am facal-v as fhèarr leis ceann a-rithist an t-seachdainsa -

"In the autumn of 2015 we took evidence from MG Alba, the remit of which under the Communications Act is to ensure that a wide and diverse range of high quality Gaelic programming is made available".

[Gilleasbuig: Hmmmm .... ]


"... We therefore support the MG Alba objective of parity with S4C in Wales; namely, that the BBC should make or commission 10 hours of Gaelic programming per week, and that BBC Alba should broadcast no less than three hours of previously un-broadcast programming per day, including news. This, we believe would maintain and enhance the vibrancy of the Gaelic broadcasting sector".
- Westminster Government Culture, Media and Sport Committee, aithisg air choireigineachGilleasbuig:
Nise, sin agad bhàighbransaidh! Nice to see that the esteemed committee did their homework! Ach dè tha seo mu dhèidhinn news air BBC Alba? What an utterly brilliant idea, cuin' a tha iad a' dol a thòiseachadh??


@GilleAotrom

Sunday, 31 July 2016

Bàrdachd 'Illeasbuig - and now for something completely vibrant

Not at all an unashamed plug for Poblachd nam Bàrd issue 3


A chàirdean chòire, an do cheannaich sibh a' chopaidh agaibhse dheth fhathast??Seo agaibh Poblachd nam Bàrd, agus gheibh sibh na bhroinn sàr-obair bàrdail 'Illeasbuig, ga dhèanamh fhèin aig an taigh am measg rionnagan eile. B' fhiach e grèim fhaighinn air copaidh.


Oir mar a tha Marcas Deasaiche ag ràdh, ann an ròimh-ràdh nan duilleagan Gàidhlig, mun a' bhàrdachd ùr post-millennial:


"The work of native speakers sits comfortably beside that of new speakers alike ... My personal experience is of a vibrant and exciting place"


Gilleasbuig:
Nach math dhuinn a' V-word fhaicinn far a bheil e iomchaidh, just for a change!

Sunday, 19 June 2016

MG Alba annual report: It's all good, especially if you're the chair of Bòrd na Gàidhlig

Leis an Ògmhios, thig na h-aithisgean bliadhnail - àm traing 'son 'Illeasbuig


Bha Gilleasbuig fada feitheamh ri Aithisg Bhliadhnail MG Alba 2015-16, ach b'fhiach e oir tha e air a dhòigh is air a bheò-ghlacadh leatha.

Chan eil aig muinntir MG Alba ach facal molaidh ri ràdh mu MG Alba is BBC Alba, oir tha an "luchd-cleachdaidh" uile riaraichte (tha e ag ràdh an-seo).

Bha am fear aotrom air a dhòigh buileach glan leis an naidheachd gu bheil MNE TV air thoiseach air chàich fhathast! Ar n-airgead air a dhèagh chosg, bidh sibh ag aontachadh -

Thursday, 2 June 2016

Misleading, self-serving obfuscations about the state of Gaelic vol. XXIV

'S e tìotal na duilleige seo as fhèarr a dh' innseas cò mu dhèidhinn a tha i.

Gheibhear na broinn a h-uile breug, làn fèin-molaidh, a thogas ceann mu chor na Gàidhlig, mar a thogas iad ceann.7mh Ògmhìos: tha e coltach gum bi Bòrd na Gàidhlig ag obair nas dlùithe air a' choimhearsnachd a chionn's ... gu bheil na buill is an luchd-obrach aca tighinn, erm, bho choimhearsnachdan:

Thursday, 12 May 2016

Gabhaibh ceum mòr a-steach do linn ùr còmhla ri Gilleasbuig!

Studies have shown that cliché-filled Gaelic press releases are making great strides  A chàirdean chòire


Nach iomadach ceum mòr chun na h-ath ìre seachad air clach-mhìle (agus/neo comharra-tìre) agus a-steach do linn ùr a bhios a' Ghàidhlig a' gabhail na làithean-sa, a-rèir nam brathan-naidheachd as quangotastic co-dhiù.

Shaoil Gilleasbuig gum b'fhiach e cruinneachadh dhen fheadhainn as fhèarr dhiubh sin a chur ri chèile mar a thogas iad ceann, agus an toirt fa 'r comhair le 'r cead, a luchd-leughaidh chòir.

Saturday, 30 April 2016

Moladh mòr do BhBC Alba a choisinn 0 duais aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

A magnificent zero prizes for Scotland's acclaimed BBC Alba  


Hiya chàirdean

'S fhad' on uair sin, ach 's e àm breith nan uan a th'ann - àm traing 'son 'Illeasbuig chòir, tuigidh sibh.

Dh'fhaodadh sibh a bhith cinnteach ged-tà gun robh Gilleasbuig a' cumail sùil gheur-chùiseach air gnothaichean Gàidhlig, agus tha e fada an comain a h-uile ball-cuango, eadar-theangaiche agus neach-poileataigs airson na h-obrach iongantaich a bha iad a' dèanamh a-riamh 'son a' chànain.

"Without them, the Gaelic Revival wouldn't be what it is today" mar a thuirt am fear eile (Gilleasbuig, roimhe seo).

Monday, 14 March 2016

Yes, Gaelic died out. But MNE TV made lots of money

MNE TV - in a league of their ownGreat to see MNE TV, owned and run by the chair of Bòrd na Gàidhlig, doing so well out of MG Alba's programming budget.That's 21.6% of a programming budget of £11.6 million.
(Source: MG Alba Annual Report 2014-15, p74)