Thursday, 5 March 2015

Mar a chaidh sàr-bhàrdachd 'Illeasbuig a leughadh air beulaibh Joshua Fishman

Soraidh slàn le Joshua Fishman, an duine mòr. Chan fhaic sinn a leithid tuilleadh, saoilidh Gilleasbuig. Nach e Reversing Language Shift a tha coimhead nas cumhachdaiche, nas subversive, a h-uile bliadhna a thèid seachad agus tha copaidh dheth taisgte ann an cridhe 'Illeasbuig.

A chàirdean, thachair Gilleasbuig ris an duine chòir aon uair agus, creid gus nach creid e, fhuair e cothrom a chuid bàrdachd a leughadh dhan àrd-ollamh, agus dha bhean a bha cuide ris.

Thachair seo ann an, ma's math cuimhn' 'Illeasbuig, 2003-2004 ann an Leabharlann shìos, Sabhal Mòr Ostaig. Mar a b' àbhaist, cha robh sgeul air amadan sam bith eile san leabharlann ach Gilleasbuig fhèin, nuair a nochd na Fishmans, a bha tadhal air Alba san àm, agus iad gan toirt timcheall a' cholaiste air turas. Chaidh iad sin agus G. gu bruidhinn a-null is a-nall agus air dòigh air choireigin, chaidh iarraidh air a chuid bàrdachd a leughadh, agus gu dearbh cha ghabhadh iad ri "no"!

Seo a' bhàrdachd a chaidh a leughadh an latha iomraiteach sin, "Moladh an t-Sabhail Mhòir":


Chan eil mo shùil air Torabhaig, no seòmar pool an àigh;
Cha tàinig mi seachd ceud mìl’ a dh’Eilean Mòr nam Buadh
A chluinntinn Beurla sa h-uile àite a’ dol bho mhoch gu dubh;
Bhithinn na b’ fheàrr sa bhaile mhòr an Sasainn, nan Taobh Tuath!

’S math tha fios gur mise nach eil ealanta sa chànan
Le car nam bheul is na mo chainnt seach facail ceòlmhor àlainn;
Ach is mise nach eil deònach mo dhualchas a dhìmheas,
A h-uile facal Beurla bhuainn, ’s e Gàidhlig dol à fianais.

Cha bhi a’ Ghàidhlig beò gu bràth an ceòl no seinn na mallachd,
Na fritheil air na cèilidhean far am bruidhnear cainnt na Galltachd;
’S dòch’ gun cluinnear Gàidhlig san taigh-òsta ann an Lunnainn
Nas tric’ na cluinnear i gu bràth an taobh seo dh' Eilean Donnan.

Ach a h-uile facal Gàidhlig bhuainn, ’s e buille dhan an dorchadas,
Mo chreach ’s a thàinig, tha e doirbh; bha fios agad mus tàinig thu;
Mura seas a' chainnt an-seo, oidhche mhath is beannachd leatha,
A bheil thu dol ga cleachdadh, no chur tarrag na ciste-laighe? Tha fhios gu bheil e làn uireasbhaidhean, ach cha robh Gilleasbuig ach na amadan òg gòrach san àm.
Bha h-uile coltas gun do chòrd e ri na Fishmans buileach glan. Mas breug bhuam, is breug thugam e.Joshua Fishman 1926-2015

A chuid de Phàrras dha

Saturday, 28 February 2015

Làrach-lìn BBC Alba - no languages other than Gaelic were harmed

Gilleasbuig: This one wrote itself, reallyTha seachdain fada, riaslach, air a bhith aig Gilleasbuig bochd, agus 's ann aig amannan mar seo as toil leis beagan fois a ghabhail, agus roghainn dhe na howlers as mò air làrach-lìn BBC Alba a thoirt thugaibh.
Lauren Smith is ... what?!
Gheibh am prògram-sa breab na broige [sic] mòir bho 'Illeasbuig


"Lisdoonvarna - when love comes to town"
Derek 'Pluto' Moireach visits "Eirinn", sic, accompanied by an impressive
range of typos but unfortunately forgets to pack any spare grave accents

Who is this "I" of whom you speak? Eilean Ì? Rastafarian I & I??
Ach seo, is dòcha, a' howler as mò ...

Gilleasbuig:
Did you spot it? "BBC Alba" and "news" in the same sentence??

Tuesday, 24 February 2015

Clach-mhìle eile ann an "leasachadh" na Gàidhlig - £1.1M air chall an turas-sa

Nach math an obair a tha am Bòrd a' dèanamh, improbably says Gilleasbuig agus e a-mach air Ulpan a-rithist


Aidh a chàirdean, nach math an obair a tha Bòrd na Gàidhlig a’ dèanamh na làithean-sa, a’ tionndachadh chòrnairean agus a’ comharrachadh chlachan-mìle.

Tha Gilleasbuig dhen a’ bheachd gu bheil am Bòrd gu seachd àraid àraidh air urram airson an dòigh ’san do bhrosnaich iad sgeama Ùlpain. Mar a tha cuimhn’ againn uile chaidh an cùrsa iomraiteach seo chur air bonn leis a’ Bhòrd mu 2005/6 am measg brathan-naidheachd nach robh gann, agus ged a bha feadhainn nar measg caran teagmhach an toiseach, bha am meadhan-ionnsachaidh cànain soirbheachail seo a-riamh “a’ stèidheachadh slighe shoilleir adhartais” mar a thuirt Aithisg Bhliadhnail a’ Bhùird ann an 2007, agus mòran ga mholadh:

Friday, 30 January 2015

Ceist na Beurla air BBC Alba - even MG Alba sit up and take notice

bho Phàipear Beag an Eilein Sgitheanaich an-diugh (Dihaoine 30mh) ...


Chaidh seo sgrìobhadh le'r seann eòlach, "Neach gun urra"

Thagh Gilleasbuig na highlights a leanas a-mach às dhuibh:

Tuesday, 20 January 2015

Carson a thug am Bòrd a’ Bhròg Mhòr do Dheiseal is Ùlpan?

Bòrd na Gàidhlig must continue with astonishingly successful and self-sustaining teaching method, says Gilleasbuig


Ùlpan le Deiseal - we love it!
(Air a tharraing bho làrach-lìn Ùlpain)


A chàirdean, nach buidhe dhan a’ Ghàidhlig gun tug am Bòrd cothrom na fèinne do Dheiseal Earranta agus dhan dòigh-teagaisg cànain a bhios iad a' reic, Ùlpan, a th’ air a bhith cheart cho soirbheachail an Alba 's a tha e air a bhith le mion-chànan sam bith eile far an deach a chur an gnìomh, air feadh an t-saoghail,  agus a thug na mìltean mòra dh’ionnsaigh fileantachd ann an ùine nach robh fada, mar a tha fios againn uile.

Wednesday, 31 December 2014

How the Gaelic Revival works vol V - breugan MG Alba


An t-seachdain-sa tha Gilleasbuig còir air bhioran mun televisual feast seo “Tartan Pride” a thèid a-mach air oidhche Diardaoin, air a dhèanamh le Purple TV.

Tha e coltach nach e prògram mu dhèidhinn còirichean LGBT a th’ann idir, mar a shaoil Gilleasbuig an toiseach, ach mun iomadh buaidh a thug na seòid air sgioba ball-coise Shasainn, or something [Gilleasbuig: surely some mistake?]

Tuesday, 16 December 2014

TurasG - exploring and enjoying the culture of Scotland’s “Gàidhealtacdh” (it says here)


How Gaelic churnalism works


Thug Gilleasbuig an aire an t-seachdain sa chaidh gun deach an làrach-lìn ùr TurasG a chur air bhòg le othail mòr, "your essential guide to cultural tourism in the greater Gàidhealtacht". It seems that:

  • TurasG will encourage real and virtual visits to our rich and varied cultural landscape through the Gaelic language and culture (but only through the medium of English).