Friday, 29 January 2016

A' fàgail soraidh slàn le 2015 vol. II

Anyway, a chàirdean, càit' an robh sinn?


'San Iuchar ...


Joe "strong & vibrant" Moore,
interim CEO a' Bhùird

Bha am Bòrd a' sìor dhol bho neart gu neart agus a' faighinn mholaidhean mòra 'son cheumanan mòra. Erm ... bha.

Tuigidh sibh, ged-tà, gur h-iad Gaelic tweets as mò a bh' air aire 'Illeasbuig; nach buidhe dhuinn gu bheil conaltradh cho beòthail, fiù's - seadh - vibrant mar a leanas againn? 'S toil le Gilleasbuig a bhith leantainn feadhainn dhe na seòid Gàidhlig:Mar a thuirt am fear eile (actually Dòmhnall Caimbeul, MG Alba):
"... tha farsaingeachd bheachd, còmhradh agus deasbad mar chomharra fallaineachd, agus ged nach biodh daoine ag aontachadh ‘s e an rud as cudromaiche gu bheil sinn a’ gabhail ùidh".


'San Lùnasdal ...

Ann an triumph eile 'son BBC Alba ... enter Stan Collymore!


Cha do thachair dad eile 'san lunasdal.'San t-sultain ... 

Fhuair Alan Esslemont mòran chairdean ùra nuair a rinn e rèiteachadh air ceist na Beurla air BBC Alba ann an agallamh cumhachdach, deas-bhriathrach air Rèidio nan Gàidheal. 


Agus anns a' Phàrlamaid ...

Whoah! Really?
Ceum mòr air adhart airson meaningless photo-oportunities!


'San Dàmhair:

Bhuinnig BBC Scotland Head of Talent and Change bonn òir a' Chomainn


Cuideachd ... bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis a' bhlog seo le fear a tha na bhall air bòrd MG Alba. Cho math ri càineadh a' Mhòid, tha e cur an cèill dhuinn feallsanachd an triùir a tha air chùlaibh Iomairtean Gàidhlig, làrach facebook airson poileataigs, connspaid agus strì. Abair fhèin radaigeach!

Tha e coltach, a rèir nan daoine ionnsaichte seo ... When faced with an intransigent establishment you simply ... become the establishment! (agus rudeigineach mu dheidhinn iasgach cruthachail). Tha Gilleasbuig ga moladh.That's all a chàirdean! Cha do thachair 
càil eile as t-fhiach ann an 2015.

@GilleAotrom


Sunday, 20 December 2015

Sùil aotrom air 2015 vol. I

Halò a-rithist a chàirdean!

Le'r cead, nì sinn turas còmhla 'son sùil a thoirt air ath-leasachadh na Gàidhlig ann an 2015 agus feadhainn dhe na lowlights a bu mhò ghlaic aire 'Illeasbuig. Bidh ur roghainn fhèin agaibhse ...'San Fhaoilleach ...

Ann an ringing endorsement (abair fhèin e) airson roimh-innleachd Bòrd na Gàidhlig, nochd muinntir Dhùn Dè am meas mòr a th' aca do phlana cànain a' bhaile, nuair a thionndaich na h-uibhir dhiubh a-mach 'son coinneamh phoblach ... erm ...

Friday, 4 December 2015

Gilleasbuig salutes the return of the V-word

Thoiribh an aire agus bithibh air ur dòigh: coltach ri sàr-obair 'Illeasbuig a thaobh corporate tweets, 's e saothair sìor-leantainneach a th' anns a' bhlog seo agus mar as mò a nochdas am facal-V, 's ann as mò thèid e a-steach ... an fheadhainn as ùire shìos mun a' bhonn.Cor math, a chàirdean?

Nach math gu bheil a' V-word sin a' dèanamh comeback nach beag! Tha Gilleasbuig, a bhios a' cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid, air a dhòigh buileach ghlan leis. 
"Calum MacDonald, Runrig founder and drummer said: “The Blas Festival is without doubt one of the most iconic events in the traditional music success story of recent times.  Exciting, varied, vibrant, international, yet completely rooted in the Highland, Gaelic psyche.  It is therefore a huge honour for the band to have our music performed at the finale of the 2015 Festival, and particularly gratifying for us to see some of our songs slip back into that tradition - a tradition to which we owe so much.”
- "Blas 2015 flying high over milestones", air a phòstadh air facebook

Thursday, 29 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig - fhathast a' dol bho neart gu neart

The Mòd: so many press releases, so little time!


Tha Gilleasbuig an dòchas gun còrd an naidheachd iongantach seo ribh cho math agus a chòrd e ris-san!


Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich, 23mh an Dàmhair;
air ais "aig am Mòd" far a bheil ùghdarran a' aighinn urram

"Bu mhath leum" - manaidsear Acair. Ach saoil dè cho àrd?

Friday, 23 October 2015

SMO agus a' Chill Bheag a' leasachadh na cànain agus na sgìre, a rèir SMO

A great stride for self-congratulatory press releases


Tha e coltach gun do thadhail chiad mhinistear air choireigin a-staigh air Ionad Nàiseanta na Gàidhlig an t-seachdain-sa. 


Predictably …

Friday, 16 October 2015

Sàr Ghàidhlig a' Phàipeir Bhig agus "Mòd an t-Òbain"

Gilleasbuig, never one to miss cynical cheap shots at easy targets, is back!


Tha Gilleasbuig air a bhith traing ag obair air magnum opus glè subtle & nuanced, tuigidh sibh. Ach coma leibh sin, seo highlights bho dhuilleagan a' Mhòid ann am Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich!

Sunday, 6 September 2015

"Highest-ever satisfaction levels" with BBC Alba, tha ceannard prògraman BBC Alba ag ràdh

Esslemont: I've only had about twenty complaints, all from extremist ghetto-dwellers  


Hi a chàirdean chòire, 's fhad' on uair sin!

An t-seachdain-sa, tuigidh sibh, bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis an agallamh seo a rinneadh cò' ri Alan Esslemont còir, ceannard prògraman BBC Alba, air Aithris na Maidne 2 Sultain (a' tòiseachadh aig 39.50). Chaidh a bheò-ghlacadh chun na h-ìre 's gun d' rinn e tràs-sgrìobhadh dheth, tràs-sgrìobhadh a tha e nis a' toirt seachad thugaibh, le'r cead.