Sunday, 19 June 2016

MG Alba annual report: It's all good, especially if you're the chair of Bòrd na Gàidhlig

Leis an Ògmhios, thig na h-aithisgean bliadhnail - àm traing 'son 'Illeasbuig


Bha Gilleasbuig fada feitheamh ri Aithisg Bhliadhnail MG Alba 2015-16, ach b'fhiach e oir tha e air a dhòigh is air a bheò-ghlacadh leatha.

Chan eil aig muinntir MG Alba ach facal molaidh ri ràdh mu MG Alba is BBC Alba, oir tha an "luchd-cleachdaidh" uile riaraichte (tha e ag ràdh an-seo).

Bha am fear aotrom air a dhòigh buileach glan leis an naidheachd gu bheil MNE TV air thoiseach air chàich fhathast! Ar n-airgead air a dhèagh chosg, bidh sibh ag aontachadh -


Paighidhean gu prògraman TV a-mach à £10M:
good showing by MNE TV.
Suas bho 21.6% an-uiridh
Nach math rinn cathraiche Bòrd na Gàidhlig agus a' chompanaidh TV aige. MG Alba agus MNE TV: a' toirt Gàidhlig thugainn.


Gilleasbuig:
Thighearna, cuin' a tha iad a' dol a thòiseachadh?

@GilleAotrom

Thursday, 2 June 2016

Misleading, self-serving obfuscations about the state of Gaelic vol. XXIV

'S e tìotal na duilleige seo as fhèarr a dh' innseas cò mu dhèidhinn a tha i.

Gheibhear na broinn a h-uile breug, làn fèin-molaidh, a thogas ceann mu chor na Gàidhlig, mar a thogas iad ceann.7mh Ògmhìos: tha e coltach gum bi Bòrd na Gàidhlig ag obair nas dlùithe air a' choimhearsnachd a chionn's ... gu bheil na buill is an luchd-obrach aca tighinn, erm, bho choimhearsnachdan:

(agallamh air BBC Naidheachdan)

Nic Dhòmhnaill Ciamar a thèid agaibh air sin [co-obrachadh le buidhnean is coimhearsnachd] a dhèanamh ged-tà, agus chanadh gu leòr de dhaoine gu bheil astar mòr eadar, car, na buidhnean Gàidhlig a-seo, car a th’ air spiris air choireigineach, agus cuideachd dòcha a’ choimhearsnachd, aig ìre choimhearsnachd, nach eil – car - an ceangal a tha sin ann agus a bheil sibh fhèin a’ faireachdainn mar sin gur e laigse a tha sin taobh Bòrd na Gàidhlig ?

Ceannard Ùr “Tha mi smaoineachadh – tha buill ùra againn agus ’s ann à coimhearsnachdan a tha iadsan a’ tighinn, tha mi smaoineachadh gu bheil an luchd-obrach againne a’ tighinn à coimhearsnachdan”.

Nic Dhòmhnaill Ach tha sin air a bhith dol fad iomadach bliadhna, fhios ’ad, gu bheil daoine tighinn bho choimhearsnachdan.

Ceannard Ùr Ach, tha mi smaoineachadh, ’s e an rud eile tha sinn a’ dèanamh, gu bheil sinn a’ faicinn cho cudromach ’s a tha co-obrachadh agus tha mi smaoineachadh gu h-àraidh … ('s ann mun àm seo a sguir Gilleasbuig a dh' èisteachd)

Gilleasbuig:
Bha ceist orm a-riamh càit' an robh am Bòrd gan lorg! Ach bidh m' inntinn aig fois bho seo air adhart.

2na Ògmhios 2016: tha e coltach gun robh co-labhairt air choireigin air a chumail:
Gilleasbuig: 
Just about says it all, really!


@GilleAotrom 

Thursday, 12 May 2016

Gabhaibh ceum mòr a-steach do linn ùr còmhla ri Gilleasbuig!

Studies have shown that cliché-filled Gaelic press releases are making great strides  A chàirdean chòire


Nach iomadach ceum mòr chun na h-ath ìre seachad air clach-mhìle (agus/neo comharra-tìre) agus a-steach do linn ùr a bhios a' Ghàidhlig a' gabhail na làithean-sa, a-rèir nam brathan-naidheachd as quangotastic co-dhiù.

Shaoil Gilleasbuig gum b'fhiach e cruinneachadh dhen fheadhainn as fhèarr dhiubh sin a chur ri chèile mar a thogas iad ceann, agus an toirt fa 'r comhair le 'r cead, a luchd-leughaidh chòir.

Tha Gilleasbuig Aotrom fada an comain a h-uile cuango, ministear riaghaltais agus neach-naidheachd a chuireas ris a' bhlog seo 'sna seachdainean tha romhainn.  • An t-seachdain-sa! And all too predictably:
Tha e coltach gu bheil linn ùr aig Bòrd na Gàidhlig,
mar a bhios aca a h-uile sia mìosan neo mar sin.


Previously in "Gabhaibh ceum mòr a-steach do linn ùr ...  • An t-seachdain-sa: Eaglais na h-Alba! Chaidh an comharra-tìre seo seachad air Gilleasbuig nuair a nochd e an toiseach an-uiridh. Ach is math as t-fhiach a thoirt a-staigh an seo:
Gilleasbuig:
Mìorbhailt, an e? Nach ann aig na daoine seo as fhèarr fios!

  • MG Alba take up the baton!

"Tha BBC Alba air sàr shoirbheas fhaicinn ach tha an luchd-amhairc airidh air seirbheis nas coileanta agus tha sin a' ciallachadh nas lugha de ath-chraolaidhean agus barrachd bun-phrògraman.
"'Sna mìosan agus sna seachdainean air thoiseach bidh sinn a' strì airson taic a thogail gus an tèid dealas soilleir a dhèanamh airson ìos-mheud [Gilleasbuig: whit?] de dh'uairean a thìde de phrògraman airson BBC ALBA a stèidheachadh agus tha sinn ag iarraidh air luchd-ùidhe taic a chuir ris a' mhiann seo. 
"Tha sinn gu daingeann air leth taingeil airson an taic a fhuair sinn bho BhBC, Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na RA agus tha sinn airson soirbheas BBC ALBA a thoirt chun na h-ath ìre". 
- Magaidh Choineagan, Cathraiche MG ALBA, 12 Cèitean 2016Gilleasbuig:
Mo thogair BBC ALBA dol chun na h-ath ìre, tha dealas soilleir ormsa gun robh fios aca mun diofar eadar chur is chuir.


  • Air 6mh Cèitean:

Gabh ceum air adhart, VisitScotland! Ghlaic sibh sùil 'Illeasbuig!

"We have already made great strides to develop and promote Gaelic, but we recognise that much still needs to be done to fully embed the language into all parts of the organisation in a way that it becomes an integral part of our strategic thinking, decision-making and delivery plans".
- Riddell Graham of VisitScotland, in "Gaelic the subject of tourism drive launched by VisitScotland" 'sa Phàipear Bheag, 6 an Cèitean 2016.


Gilleasbuig:
[Stunned silence]

@GilleAotromSaturday, 30 April 2016

Moladh mòr do BhBC Alba a choisinn 0 duais aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

A magnificent zero prizes for Scotland's acclaimed BBC Alba  


Hiya chàirdean

'S fhad' on uair sin, ach 's e àm breith nan uan a th'ann - àm traing 'son 'Illeasbuig chòir, tuigidh sibh.

Dh'fhaodadh sibh a bhith cinnteach ged-tà gun robh Gilleasbuig a' cumail sùil gheur-chùiseach air gnothaichean Gàidhlig, agus tha e fada an comain a h-uile ball-cuango, eadar-theangaiche agus neach-poileataigs airson na h-obrach iongantaich a bha iad a' dèanamh a-riamh 'son a' chànain.

"Without them, the Gaelic Revival wouldn't be what it is today" mar a thuirt am fear eile (Gilleasbuig, roimhe seo).


Co-dhiùbh no co-dheth, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gun deach cho math le BBC Alba aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach bho chionn ghoirid, far an do choisinn an sianal, gu h-iomlan, àireamh dhuaisean a bha truly magnificent.

Ann a bhith a' cosnadh nan 0 duaisean sin, fhuair an sianal cliùiteach BBC Alba moladh mòr bho na britheamhan, gu seachd àraid am prògram nach do choisinn an duais entertainment:

"There was a programme from Scotland which recorded a concert by a number of various artists, which was excellent – it looked lovely, it sounded great, you know, but it was quite traditional – I don’t think that cuts it any more you know, I think you need something with an edge".   Richard Rees, Britheamh

"Seirm" le Bees Knees Media - looking lovely, sounding great,
coming home empty-handed


Bha Gilleasbuig air a dhòigh cuideachd nuair a nochd Ailean "Let's clean up the ghetto" Esslemont air an sgrìon againn a-rithist, fear a tha àrd am meas am measg nan Gàidheal, gus cur an cèill gum faodadh cliù BBC Alba bhith fiù 's na b' àirde na tha e mar-tha:

"Tha mi smaointinn gur e just an dòigh anns a bheil sinn a’ craoladh ann an Alba, nach eil sinn a’ gabhail an aon risk agus a tha na h-Èirinnich, erm, agus nam biomaid a’ gabhail an risk a tha iadsan a’ gabhail, agus nas eadar-nàiseanta, agus chanainn nam biodh an dà chraoladair – BBC Alba agus BBC Scotland – beagan nas treasa, chanainn gum biodh sinne a’ ruighe an aon ìre ‘sa tha na h-Èirinnich'.

Bhiodh dha-rìribh! Tha Gilleasbuig a' moladh gum bruidhinn e ris an neach a tha na cheannard phrògraman do BhBC Alba, fear Ailean Esslemont.

A' coimhead gu math mòiteil às na bha siud de dhuaisean a choisinn
BBC Alba, agus ciamar a bhiodh e air a chaochladh?


Cha d'fhuair am prògram-sa duais sam bith?
Surely some mistake!


Gilleasbuig:
An tug mi tarraing gur h-e cathraiche Bòrd na Gàidhlig as mò bhuannaicheas bho phoileasaidh phrògraman BBC Alba?? Cha chreid mi nach tug! What a scam! Na biodh dùil agaibh ri exposé air BBC Naidheachdain Gàidhlig, ged-tà!@GilleAotrom


Monday, 14 March 2016

Yes, Gaelic died out. But MNE TV made lots of money

MNE TV - in a league of their ownGreat to see MNE TV, owned and run by the chair of Bòrd na Gàidhlig, doing so well out of MG Alba's programming budget.That's 21.6% of a programming budget of £11.6 million.
(Source: MG Alba Annual Report 2014-15, p74)
Gilleasbuig:
Guess the Bòrd won't be pushing for a change to programming any time soon!Gu math thèid leis an fheadhainn a sheasas coirichean na Gàidhlig aig a' cho-labhairt an-diugh (15mh), cha bhi e idir furasda dhaibh bruidhinn an-àrd. Tha na fiosan-naidheachd sgrìobhte mar-thà - "Fhuair prògraman BBC Alba moladh mòr ..." - tha fhios agaibh air an t-seòrsa rud. @GilleAotrom

Saturday, 12 March 2016

Bòrd na Gàidhlig - làimh-cuideachaidh 'Illeasbuig do na buill ùra

An t-seachdain-sa, le 'r cead, tha Gilleasbuig còir a' comharrachadh nam ball ùra air a' Bhòrd. Seo feadhainn dhe na h-abairtean a bhios, ann am beachd 'Illeasbuig, glè fheumail dhaibh ann am brathan-naidheachd is agallamhan fhad 's a tha iad a' fosgladh dhorsan, a' gabhail cheumanan mòra a-steach do linntean ùra etc etc:

Sunday, 14 February 2016

Obair Bòrd na Gàidhlig: culaidh-mhagaidh dhèanamh dhe ar cànan


An t-seachdain-sa, bheachdaich Bòrd na Gàidhlig air seirbhisean a' BhBC, mar nach robh eas-aont' ann a-riamh mu phrògraman Beurla-làimh-an-uachdair:

"Tha am BBC ann an Alba agus na prògraman a bhios iad a’ dèanamh fìor chudromach do Bhòrd na Gàidhlig, do choimhearsnachd na Gàidhlig agus tha iad a’ cuideachadh gus làthaireachd is cleachdadh na Gàidhlig a dhèanamh na nì àbhaisteach air feadh Alba ..."

Predictably: