Wednesday, 8 February 2017

Aithisg bhliadhnail a' Bhùird: ceum mòr airson aithisgean bliadhnail "às dèidh fìrinne"

Report highlights remarkable growth of GME despite falling numbers  Tha cuango air choireigineach co-cheangailte mas fhìor le leasachadh na Gàidhlig air aithisg bhliadhnail 2015-16 a thoirt seachad (mu dheireadh thall), strapline: a' Fàs na Gàidhlig [sic].


Gilleasbuig: Hmmmm ....Na broinn, mar gun robh e rò-ordaichte:
"We are seeing increased interest in Gaelic-medium education across the country as well as increased numbers of Gaelic learners".  

"We have continued to directly support early years groups across the country and saw continued high numbers of children entering Gaelic-medium education at Primary 1."
- td10, Brus Robasdan OBE, na dhà dhiubh Well a chàirdean, tha e coltach gun robh 95% dhe na prìomh comharraidhean coileanaidh air an coileanadh etc etc ... fhathast nur dùisg?


"... chùm [sic] am Bòrd Stiùiridh agus an luchd-obrach orra a' toirt amasan is targaidean a' Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig gu buil gu soirbheachail".
Completely unaccountably, chan eil guth air a' chrìonadh ann an àireamh P1 GME a rèir figearan a' chuango fhèin, air am faotainn le cuideachadh Achd Saorsa an Fhiosrachaidh. Iongantach!
Gilleasbuig:
Cha nochd càil sam bith mun seo ann am BBC Naidheachdan Gàidhlig, ged a tha naidheachdan fuadain gu leòr acasan!

'San dealachadh, chaidh suil aotrom 'Illeasbuig a ghlacadh le td 66:
Linn ùr airson làithean dheth tinn!


@GilleAotromSunday, 18 December 2016

Foghnaidh na dh' fhòghnas: cur/cuir mi-chinnt

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil na corporate tweeters air an achd aca a sgioblachadh suas, agus an duslach a chrathadh dheth an cuid Gàidhlig.

(Lachan a' ghàire, air an làr a' rolaigeadh).

"Chur" air neo "chuir"? Chan e saidheans rocaid air a bheil sinn a' bruidhinn an seo!


Monday, 12 December 2016

Sùil air ... dùblachadh na h-àireimh a tha dol a-steach do FTG

Isn't the National Gaelic Language Plan wonderful?Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gun do shoirbhich cho math le Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig, "Fàs is Feabhas".

Taobh-duilleig 8 a' phlana:

  1. "Coileanaidh am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig na prìomh bhuilean a leanas:
  1. "Foghlam: sgoiltean agus tidsearan
    Àrdachadh gach bliadhna san àireamh a’ dol gu foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FTG), a’ dùblachadh na h-àireimh a tha a’ tòiseachadh gach bliadhna an-dràsta gu 800 ann an 2017". 

Thursday, 1 December 2016

Gilleasbuig: B' àbhaist do Là Naoimh Anndra bhith còrdadh rium

Another St Andrew's Day is graced by corporate Gaelic tweets  
Well a chàirdean chòire, an robh Latha Naoimh Anndra sona agaibh?

Bha agus aig Gilleasbuig cuideachd, agus abair fhèin gun do chuir na tweets chorparra Gàidhlig ris an latha aige!

Tha sibh làn dì-beathte, a mhuinntir na Pàrlaidh!
Is sibhse a dh'fhàg Gilleasbuig ann an sunnd!
Sunday, 20 November 2016

Ceud soraidh slàn le ... Clì Gàidhlig

Chuir e iongnadh air Gilleasbuig nach robh dol-fodha Clì Gàidhlig ach àiridh air deich diogan air naidheachdan BBC Alba "An Là" an t-seachdain seo chaidh.


Thighearna, arsa Gilleasbuig ris fhèin, am faodadh e bhith gun robh comh-chagair a' dol eadar madaidhean-naidheachd An Là agus luchd Bòrd na Gàidhlig, gus an naidheachd a sguabadh fon bhrat-ùrlair? Saoil a bheil aon smid fianais aig neach sam bith a thaobh càirdeas tuilleadh is dlùth eadarra?

Wednesday, 9 November 2016

Tha sin dìreach cuangotastaig vol. XVIX

Nice to see the Bòrd cosying up to BBC Alba newshounds


Nochd seo ann an twitterfeed 'Illeasbuig an-diugh:
Gilleasbuig:
Seo agaibh an seirbhis-naidheachd air a bheil na Gàidheil airidh! Abair fhèin gu bheil na briosgaidean a' coimhead math!