Tuesday, 16 September 2014

Cho soilleir ri gathan na grèine Vol. II: broadcast le Nas Fhèarr Còmhla

Another wonderful Better Together broadcast wins hearts & minds … er …


Bha Gilleasbuig air a dhol na thosd airson a' referendum, ach an uair sin - nochd seo air BBC Alba an-raoir, le fò-thiotalan sàr-mhath air an cur ris a' Bheurla.

OK, so far so good


Hmmm ...


Tha Gilleasbuig "a cuir" [sic] luach ann an speiligeadh!
(John Smith nach maireann - dè shaoileadh esan?)


Mar as mò a studaigeas Gilleasbuig seo, 's ann
as mò mhearachdan a tha e faicinn


Saoil a bheil na fo-thiotalan seo agus a' Ghàidhlig càirdeach?!!!!


Gilleasbuig:

Broon + fo-thiotalan Gàidhlig = Oh, all right, I'll vote no then.


@GilleAotrom
Sunday, 14 September 2014

Am bu chòir Alba bhith na dùthaich neo-eisimeileach?

Dhomhsa is do mòran eile, chan ann mu dhèidhinn nàiseantachas a tha freagairt na cèist. ’S ann mu dhèidhinn dè seòrsa comann-sòisealta bu mhiann leinn a tha e, agus ciamar a ruigeas sinn ann?

Coimhead an Alba sa bheil sinn beò, dùthaich a tha cur thairis le iomadachd is misneachd. Am measg nan iomadach sgeulachd a tha rin cluinntinn tha an sgeul bheag agam fhìn, gall chun na smior ach fear a ghràdhaicheas Gàidhlig is a’ Ghàidhealtachd. Nuair a rugadh is thogadh mise ann an Ceann a Deas Alba, bha e soilleir gu leòr gun robh an Rìoghachd Aonaichte a’ riochdachadh adhartas agus an àm ri teachd, fhad’s a bha neo-eisimeileachd airson Alba a’ coimhead sean-fhasanta agus na cheum air ais.

Thursday, 11 September 2014

BBC Alba - a' toirt Gàidhlig thugainn tro mheadhan na Beurla

Channel continues to impose English on Gaelic speakers

Well a chàirdean, bha moladh mòr aig a h-uile duine air BBC Alba an t-seachdain-sa.

Chaidh an làrach-lìn math sa chur air dòigh gus na th'ann dhen a' Bheurla air Banalba a shònrachadh, agus am milleadh a tha sin a' dèanamh.

An uair sin chaidh na leanas fhoillseachadh ann an colbh Aonghas Phàdraig Chaimbeul sa Phàipear Bheag.

Sunday, 7 September 2014

Packed programme in store for Gilleasbuig's autumn season

(Gilleasbuig has been reading too many Gaelic establishment press releases again)  

The programme for award-winning satirical Gaelic blogger Gilleasbuig Aotrom's autumn programme is soon to be announced.

As well as what is being described as a packed programme of traditional music and cèilidhs, the autumn season will build on previous successes while making great strides … blah … inspired by the wealth of creative talent in the Gaelic Arts … (continues in same vein)

Sunday, 31 August 2014

Dear Clì Gàidhlig, "21st century voice of adult Gaelic learners"

"Dear Clì Member" replies to that circular 


Dear Clì Gàidhlig Person

Gilleasbuig thanks you for your recent letter addressing him as Dear Clì Member. Since your letter is solely in English he assumes this is your preferred means of communication.

Monday, 25 August 2014

Cò shaoileadh e - tha deò ann an litreachas Gàidhlig fhathast


Bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a fhuair e copaidh dhen a’ leabhar bhàrdachd “Deò”, le Marcas Mac an Tuairneir. ’S fhada bho sguir Gilleasbuig a leughadh bàrdachd ùr Gàidhlig, oir cha robh e faighinn tlachd sam bith aiste. Ach ’s e ceòl de sheòrs’ ùr a tha seo.Sunday, 10 August 2014

Isn't the University of Edinburgh's Gaelic language plan wonderful?

Impertinent Gaelic blogger firmly put in place by august institution  


As is well known, Gaelic language plans can claim so much of the credit for the great strides recently made by our ancient Celtic tongue.

This is especially true of those prepared by our great seats of learning.

It was with some puzzlement, therefore, that the University of Edinburgh recently was the recipient of the following criticism of its language plan:


Dear Professor O'Shea
The Gaelic version of the Language Plan contains a very large number of incongruous and unidiomatic words and phrases, many of them calqued straight from English, 
and some apparently completely made up. This includes the foreword ascribed to yourself! I would be pleased to try and detail some of these for you if that would be helpful.