Sunday, 18 December 2016

Foghnaidh na dh' fhòghnas: cur/cuir mi-chinnt

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil na corporate tweeters air an achd aca a sgioblachadh suas, agus an duslach a chrathadh dheth an cuid Gàidhlig.

(Lachan a' ghàire, air an làr a' rolaigeadh).

"Chur" air neo "chuir"? Chan e saidheans rocaid air a bheil sinn a' bruidhinn an seo!

Gilleasbuig, all too predictably:
Tha iad seo ga mo "chuir" trulainn!

@GilleAotrom

Wednesday, 9 November 2016

Tha sin dìreach cuangotasdaig vol. XVIX

Nice to see the Bòrd and BBC Alba newshounds cosying up over biscuits


Nochd seo ann an twitterfeed 'Illeasbuig an-diugh:


Gilleasbuig:
Seo agaibh an seirbhis-naidheachd air a bheil na Gàidheil airidh! Abair fhèin gu bheil na briosgaidean a' coimhead math!@GilleAotrom 

Thursday, 20 October 2016

Am mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

Làrach-lìn a' Hootsmon, dìreach an-dè:


(Fear B. Wilson a sgrìobh seo)

Gilleasbuig:
Youthful & vibrant eh? Hmmm ...
Gilleasbuig:
I'm convinced!@GilleAotrom 

Sunday, 9 October 2016

Conflict of interests? Na biodh eagal sam bith ort, 'Illeasbuig!

Puist-dealain 'Illeasbuig gu na cumhachdan a th'ann15.8.16

To: Bòrd na Gàidhlig

Subject: Ceist orm mu chonflict of interests
A chàirdean 
’S e MnE TV as mò a tha a’ faighinn dhen airgead a th’ aig BBC Alba airson coimiseanadh phrògraman ùra (còrr is £2M not ann an 2015-16).

’S ann le Ailean Dòmhnallach, cathraiche a’ Bhùird, a tha MnE TV.

A bheil am bòrd ga mheas ceart is iomchaidh gur h-e ur cathraiche as mò nì prothaid a-mach às coimiseanadh prògraman BBC Alba?

Dh’ fhaodar a ràdh gu bheil a’ cheist seo gu seachd àraid iomchaidh, bhon a tha an sianal ga fhaotainn ann an teas-mheadhain connspaid a thaobh prìomhachas ga thoirt do phrògraman Beurla - agus mòran dhiubh sin air an dèanamh le MnE TV!

Dè an dòigh anns a bheil am Bòrd a’ seasamh coirichean na Gàidhlig anns a’ ghnothach seo?
Le meas
Gilleasbuig AotromCha robh ann ach beagan còrr is mìos mus tàinig freagairt: 19 Sultain 2016
A Mhgr MhicRath chòir,
Tapadh leibh airson a’ phuist-d a chuir sibh thugainn air 15 Lùnastal, agus gabhaibh ar leisgeul gun robh dàil ann a bhith a’ cur freagairt thugaibh. 
Mar Bhuidhinn Phoblaich, feumaidh Bòrd na Gàidhlig cumail ri riaghailtean Riaghaltas na h-Alba a thaobh a bhith clàradh nan com-pàirtean a th’ aig a’ Chathraiche, Buill a’ Bhùird agus luchd-obrach na buidhne, gu h-àraidh an luchd-obrach a tha san Sgioba Stiùiridh. Feumaidh Buill a’ Bhùird agus luchd-obrach foirm, A’ Nochdadh Chom-pàirtean, a lìonadh a-steach co-dhiù uair sa bhliadhna le liosta de gach ‘com-pàirt’ a dh’fhaodadh buaidh a thoirt air na co-dhùnaidhean is beachdan aca co- cheangailte ris an dreuchd aca aig a’ Bhòrd. 
A thuilleadh air an fhiosrachadh a thèid fhoillseachadh gach bliadhna air strì sam bith a dh’fhaodadh a bhith ann eadar com-pàirtean (nì a tha na dhleastanas corporra), bidh an Cathraiche, Buill a’ Bhùird agus Luchd-stiùiridh a’ clàradh a h-uile com-pàirt iomchaidh aig gach coinneamh den Bhòrd, de na Comataidhean agus den Sgioba Stiùiridh gus dèanamh cinnteach gu bheil cùisean cho soilleir ’s a ghabhas nuair a nithear co-dhùnaidhean. 
Thèid com-pàirtean a chaidh a chlàradh le Buill a’ Bhùird fhoillseachadh air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig. Cuideachd, bi luchd in-sgrùdaidh agus luchd-sgrùdaidh bhon taobh a-muigh a’ dèanamh sgrùdadh air na dòighean sa bheil Bòrd na Gàidhlig a’ clàradh chom-pàirtean. 
’S ann an urra ri Bòrd Stiùiridh MG ALBA a tha e co-dhùnaidhean a dhèanamh a thaobh dè na prògraman telebhisein a tha iad a’ maoineachadh agus chan eil gnothach aig Bòrd na Gàidhlig no Buill a’ Bhùird againn ris na co-dhùnaidhean sin.Leis gach deagh dhùrachd,
Shona NicIllinnein Ceannard Gilleasbuig
An dòchas gu bheil ur n-inntinn aig fois a-nise, a chàirdean!

@GilleAotrom 

Thursday, 29 September 2016

FilmG - siud na fiolmaichean beaga nach fhaicear air BBC Alba gu bràth


MG Alba: tha fiolmaichean beaga FilmG air na h-ùrlaran ceart, am falach far a bheil iad

A chàirdean, an robh ceist oirbh a-riamh mu ghainnead fiolmaichean goirid FilmG air BBC Alba? Bha agus air Gilleasbuig cuideachd, so chuir e am post-dealain a leanas a dh' ionnsaigh MG Alba:


16mh Lùnasdal  

A chàirdean chòire 
 Tha sibh a’ dèanamh mòran, anns an aithisg bhliadhnail agaibh, dhen a’ cho-fharpais FilmG, agus a’ cumail a-mach gur h-i a’ cho-fharpais seo “na phrìomh phàirt dhe ar n-obair” agus gur h-e “FilmG ar prìomh iomairt airson daoine òga a bhrosnachadh com-pàirt a ghabhail sna meadhanan Gàidhlig gus stuthan UGC [user generated content] a bhrosnachadh”.

Cuin a thèid, ma tha, feadhainn dhe na fiolmaichean goirid sin a chraobh-sgaoileadh air BBC Alba?Ann an 2013, ann an “Impact Assessment Report” a rinneadh mu FilmG leis an neach a tha a-nise na ceannard do Bhòrd na Gàidhlig, mhol i: “More mainstream screening of films – using the channel as a platform for films and competition”. Ged-tà, cha do thachair sin. Mas math mo chuimhne, cha deach gin de na fiolmaichean a chraobh-sgaoileadh a-riamh leis an t-sianal. ’S iongantach ma chunnaic còrr is fìor chorra dhaoine gach fiolm. 
Tha sin caran neònach, gu h-àraidh leis na tha siud de ghearanan a’ dol mu na tha de ath-chraolaidhean agus de phrògraman Beurla air BBC Alba. Carson nach eil “a’ phrìomh iomairt” seo ga cur gu feum, fiù ’s airson fillers bheaga?An e nàdar de phoileasaidh a th’ agaibh aig MG Alba gun a bhith toirt platform idir do na fiolmaichean beaga seo? Ma ’s e, carson?


Cha robh ach mìos ri feitheamh, gus an grad-thàinig am freagairt:A Nèill chòir  
Ceud taing airson ur teachdaireachd mu FilmG.  Gabh ar leisgeul nach deach a’ chiad teachdaireachd agaibh fhaicinn, is gun robh dàil ann gar freagart.  
Gun teagamh, tha FilmG na phrìomhachas dhuinn. ’S e iomairt a th’ ann airson a bhith ag àrach thàlant, ach cuideachd, agus ’s dòcha nas cudromaiche buileach, airson a bhith a’ misneachadh òigridh gu bhith a’ cleachdadh Gàidhlig anns na meadhanan didseatach. Tha sinn air mòran a ràdh mun seo nar Lèirsinn, agus stiùirinn sibh gu t.d. 35, agus am Pàipear-taic co-cheangailte ris, air t.d 52-54.  A bharrachd air na puingean an sin, tha e cudromach cuideachd gu bheil saorsa aig daoine a bhith a’ cruthachadh stuth nach eil air a chuingealachadh a thaobh uallaichean telebhisein.  ’S e iomairt leasachaidh a th’ ann an FilmG, seach iomairt airson prògraman a dhèanamh airson BBC ALBA.  
Tha e cuideachd feumail sùil a thoirt air cleachdaidhean luchd-amhairc, gu seach àraid luchd-amhairc òga. Chi thu barrachd mun sin air t.d. 45-47 den Lèirsinn. Tha na cleachdaidhean sin ag atharrachadh agus tha òigridh a’ coimhead nas lugha de thelebhisean. ’S e òigridh targaid FilmG agus tha e iomchaidh gu bheil àitean eile ann airson stuth lèir-chlaistinneach na Gàidhlig, a bharrachd air an t-seanail fhèin.  
Mar sin, ged a mi a’ tuigsinn do cheist a bheil gu leòr a’ faicinn stuth FilmG leis gu bheil e air-loidhne a-mhàin, tha sinn den bheachd gu bheil na diofar ùrlaran a thathas a’ cleachdadh airson stuth FilmG a sgaoileadh iomchaidh airson targaid FilmG. Tha na filmichean rim faighinn air Vimeo, Youtube agus làrach FilmG fhèin. Bidh iad air an taisbeanadh gach bliadhna aig tachartasan Blas, Fèisean ionadail, m.e. Fèis an Eilein Dhuirche, Screen Machine nuair a tha e freagarrach, agus oidhche dhuaisean FilmG fhèin (a bha air a sruthadh beò am-bliadhna airson a’ chiad uair). Chan eil sin ag ràdh nach gabh sin a mheudachadh no a dhèanamh nas fheàrr – tha sinn air a dhèanamh soilleir nar Lèirsinn gur e fear de phrìomh amasan na buidhne a bhith a’ brosnachadh barrachd chom-pàirteachas sna meadhanan didseatach - ach aig an ìre-sa tha sinn riaraichte gu bheil stuthan FilmG air na h-ùrlaran ceart airson amasan na farpais a choileanadh.  
Leig fios ma tha ceistean sam bith eile agaibh.  Gach deagh dhùrachd.  
Iseabail  
Iseabail Nic an t-Sagairt/Iseabail MactaggartStiùiriche Leasachaidh is Co-bhanntachdan/Director of Development and PartnershipMG ALBAZone 2.11BBC Scotland40 Pacific QuayGlasgowG51 1D


Gilleasbuig:
!!!

@GilleAotrom


Wednesday, 21 September 2016

The genitive case - jewel in the crown of our ancient celtic tongue

An tuiseil ginideach - uaill is moit ar cànainA chàirdean, dh' fhaodamaid a bhith moiteil às ar cànan agus an tuiseal ginideach aice, rud a tha ga sònrachadh agus ga comharrachadh air leth bho chàich!Gilleasbuig:
Nach math an obair a nì na daoine seo, a' taisbeanadh ar cànain ann am facebook, twitter is eile!
@GilleAotrom

Monday, 19 September 2016

Clach-mhìle, comharra-tìre, ceum mòr etc. etc. vol. XVII

An t-seachdain seo chaidh, ann an Times Education Supplement:
Agus a' leantainn air adhart san aon artagail:


"Most parents also associate with the very vibrant and growing Gaelic cultural scene in Scotland ..."

"... through a combination of support from the government and Bòrd na Gàidhlig, innovative pathways into Gaelic teaching ... are proving successful". 


"It is my great pleasure, in this milestone year, to take the great stride of announcing that the landmark target of doubling the annual intake into P1 GME is being met ..." NOTE:
Chan eil Gilleasbuig ach ag innse nam breugan a thaobh fear dhe na h-extracts seo roimhe. A bheil fios is faireachdainn agaibh cò am fear, a luchd-leughaidh chòire?
@GilleAotrom

Saturday, 3 September 2016

Nach ann air na corporate Gaelic tweets a thàinig an dà latha!

Good to see that corporate Gaelic tweets have cleaned up their act ... erm!Bidh cuimhn' agaibh, a chàirdean chòire, gun robh Gilleasbuig rud beag diombach dhe na tweetscorporra Gàidhlig bho chionn bliadhna neo timcheall, agus gun deach am meas ann an dòigh reusanta, glè constructive leis an amadan as fhèarr leis an Eilean Sgitheanach.

Tha Gilleasbuig air a dhòigh, ma thà, gu bheil na buidhnean corporra air an duslach a chrathadh dheth an cuid Gàidhlig, agus air sùim as ùr a chur anns a' chànan. Ged as e fear umhail a th' ann an Gilleasbuig, am faodadh e beagan dhen a' chreideas a mhealtainn?? Cho math ri sgioblachadh uighean Fabergé an aon-adharcaich aige, tha fhios!Oilthigh Dhùn Èideann a' seatadh
ìrean àrda, mar a bha riamh!

Bha aig Gilleasbuig bochd ri seo a sgrùdadh
'son ùineachan mus do thog e a bhrìgh!That old chur v. chuir dilemma - major fail for MG Alba!
Gilleasbuig:
Tha mi dèanamh dheth nach fhaigh mi duais Gàidhlig am-bliadhna! ** Agus gu dearbh fhèin cha d' fhuair!
@GilleAotrom

Sunday, 7 August 2016

Predictably - am facal-V a' togail ceann a-rithist

Well a chàirdean, 's fhada bho nach do nochd "craobh-sgaoileadh Gàidhlig" agus "a' v-word" còmhla san aon brath-naidheachd ... cus ro fhada ann am beachd 'Illeasbuig, a bhios a' cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid nuair a cheadaicheas an tìde dha.

Bha e na thogail mòr dhan fhear aotrom ma tha nuair a thog am facal-v as fhèarr leis ceann a-rithist an t-seachdainsa -


"In the autumn of 2015 we took evidence from MG Alba, the remit of which under the Communications Act is to ensure that a wide and diverse range of high quality Gaelic programming is made available".

Gilleasbuig: Hmmmm .... ]


"... We therefore support the MG Alba objective of parity with S4C in Wales; namely, that the BBC should make or commission 10 hours of Gaelic programming per week, and that BBC Alba should broadcast no less than three hours of previously un-broadcast programming per day, including news. This, we believe would maintain and enhance thevibrancy of the Gaelic broadcasting sector".

- Westminster Government Culture, Media and Sport Committee, aithisg air choireigineachGilleasbuig:
Nise, sin agad bhàighbransaidh! Nice to see that the esteemed committee did their homework! Ach dè tha seo mu dhèidhinn news air BBC Alba? What an utterly brilliant idea, cuin' a tha iad a' dol a thòiseachadh??


@GilleAotrom

 

Sunday, 19 June 2016

MG Alba annual report: It's all good, especially if you're the chair of Bòrd na Gàidhlig

Leis an Ògmhios, thig na h-aithisgean bliadhnail - àm traing 'son 'Illeasbuig


Bha Gilleasbuig fada feitheamh ri Aithisg Bhliadhnail MG Alba 2015-16, ach b'fhiach e oir tha e air a dhòigh is air a bheò-ghlacadh leatha.

Chan eil aig muinntir MG Alba ach facal molaidh ri ràdh mu MG Alba is BBC Alba, oir tha an "luchd-cleachdaidh" uile riaraichte (tha e ag ràdh an-seo).

Bha am fear aotrom air a dhòigh buileach glan leis an naidheachd gu bheil MNE TV air thoiseach air chàich fhathast! Ar n-airgead air a dhèagh chosg, bidh sibh ag aontachadh -

Paighidhean gu prògraman TV a-mach à £10M:
good showing by MNE TV.
Suas bho 21.6% an-uiridhNach math rinn cathraiche Bòrd na Gàidhlig agus a' chompanaidh TV aige. MG Alba agus MNE TV: a' toirt Gàidhlig thugainn.


Gilleasbuig:
Thighearna, cuin' a tha iad a' dol a thòiseachadh?
@GilleAotrom