Showing posts with label BBC Alba. Show all posts
Showing posts with label BBC Alba. Show all posts

Sunday, 7 July 2019

"I demand improvements to BBC Alba" says the Gaelic language

Mar a chuala Gilleasbuig, tha a' Ghàidhlig a' cumail a-mach gu bheil i air a cuingealachadh le seirbhis TBh a tha feumach air leasachadh.

Tha e coltach gun do bhruidhinn an cànan an-àrd às dèidh don artagail seo a' nochdadh ann an duilleagan na Hootsmon bho chionn ghoirid.

Thuirt an cànan gu bheil i ag èirigh is a' gearain mu BhBC Alba.

Mar a bhiodh dùil, 's e na tha de shusbaint Beurla ga craoladh leis an t-seanail as mò a tha cur air a' chànan mhilis mhàthaireil; coma leat na h-ath-chraolaidhean.

Thuirt i cuideachd gu bheil i fada feitheamh ri crìoch nam fo-thiotalan grànta a chaidh a ghealtainn le MG Alba ann an 2016 (td. 9).

Tha MG Alba, a tha a' ruith BBC Alba, a' faighinn moladh mòr bho MG Alba anns an aithisg bhliadhnail aca, air a sgrìobhadh le MG Alba; predictably chaidh seo aithris air BBC Naidheachdan gun cheasnachadh sam bith.

Thuirt neach-labhairt an-dè: "Chomharraich BBC Alba deich bliadhnaichean de shoirbheachas an-uiridh; tha an seanail a' leantainn air a' gabhail cheumannan mòra a-staigh do linn ùr agus chan eil neach sam bith a' gearain idir, a-mach air an fheadhainn a tha".

Gilleasbuig:
BBC Alba, eh a chàirdean!
  • ma tha thu an dùil ri susbaint buidseat-mòr, bidh briseadh-dùil agad;
  • ma tha thu an dùil ri naidheachdan ròlaigidh bho mhoch gu dubh, bidh briseadh-dùil agad;
  • ach ma tha thu an dùil ri feallsanachd a chuireas Gàidhlig aig cridhe gach gnothaich, bidh briseadh-dùil agad!
@GilleAotrom

Sunday, 7 August 2016

Predictably - am facal-V a' togail ceann a-rithist

Well a chàirdean, 's fhada bho nach do nochd "craobh-sgaoileadh Gàidhlig" agus "a' v-word" còmhla san aon brath-naidheachd ... cus ro fhada ann am beachd 'Illeasbuig, a bhios a' cumail sùil gheur air gnothaichean dha leithid nuair a cheadaicheas an tìde dha.

Bha e na thogail mòr dhan fhear aotrom ma tha nuair a thog am facal-v as fhèarr leis ceann a-rithist an t-seachdainsa -


"In the autumn of 2015 we took evidence from MG Alba, the remit of which under the Communications Act is to ensure that a wide and diverse range of high quality Gaelic programming is made available".

Gilleasbuig: Hmmmm .... ]


"... We therefore support the MG Alba objective of parity with S4C in Wales; namely, that the BBC should make or commission 10 hours of Gaelic programming per week, and that BBC Alba should broadcast no less than three hours of previously un-broadcast programming per day, including news. This, we believe would maintain and enhance thevibrancy of the Gaelic broadcasting sector".

- Westminster Government Culture, Media and Sport Committee, aithisg air choireigineachGilleasbuig:
Nise, sin agad bhàighbransaidh! Nice to see that the esteemed committee did their homework! Ach dè tha seo mu dhèidhinn news air BBC Alba? What an utterly brilliant idea, cuin' a tha iad a' dol a thòiseachadh??


@GilleAotrom

 

Saturday, 30 April 2016

Moladh mòr do BhBC Alba a choisinn 0 duais aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach

A magnificent zero prizes for Scotland's acclaimed BBC Alba  Hiya chàirdean

'S fhad' on uair sin, ach 's e àm breith nan uan a th'ann - àm traing 'son 'Illeasbuig chòir, tuigidh sibh.

Dh'fhaodadh sibh a bhith cinnteach ged-tà gun robh Gilleasbuig a' cumail sùil gheur-chùiseach air gnothaichean Gàidhlig, agus tha e fada an comain a h-uile ball-cuango, eadar-theangaiche agus neach-poileataigs airson na h-obrach iongantaich a bha iad a' dèanamh a-riamh 'son a' chànain.

"Without them, the Gaelic Revival wouldn't be what it is today" mar a thuirt am fear eile (Gilleasbuig, roimhe seo).


Co-dhiùbh no co-dheth, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gun deach cho math le BBC Alba aig Fèis nam Meadhanan Ceilteach bho chionn ghoirid, far an do choisinn an sianal, gu h-iomlan, àireamh dhuaisean a bha truly magnificent.

Ann a bhith a' cosnadh nan 0 duaisean sin, fhuair an sianal cliùiteach BBC Alba moladh mòr bho na britheamhan, gu seachd àraid am prògram nach do choisinn an duais entertainment:

"There was a programme from Scotland which recorded a concert by a number of various artists, which was excellent – it looked lovely, it sounded great, you know, but it was quite traditional – I don’t think that cuts it any more you know, I think you need something with an edge".   Richard Rees, Britheamh

"Seirm" le Bees Knees Media - looking lovely, sounding great,
coming home empty-handedBha Gilleasbuig air a dhòigh cuideachd nuair a nochd Ailean "Let's clean up the ghetto" Esslemont air an sgrìon againn a-rithist, fear a tha àrd am meas am measg nan Gàidheal, gus cur an cèill gum faodadh cliù BBC Alba bhith fiù 's na b' àirde na tha e mar-tha:

"Tha mi smaointinn gur e just an dòigh anns a bheil sinn a’ craoladh ann an Alba, nach eil sinn a’ gabhail an aon risk agus a tha na h-Èirinnich, erm, agus nam biomaid a’ gabhail an risk a tha iadsan a’ gabhail, agus nas eadar-nàiseanta, agus chanainn nam biodh an dà chraoladair – BBC Alba agus BBC Scotland – beagan nas treasa, chanainn gum biodh sinne a’ ruighe an aon ìre ‘sa tha na h-Èirinnich'.

Bhiodh dha-rìribh! Tha Gilleasbuig a' moladh gum bruidhinn e ris an neach a tha na cheannard phrògraman do BhBC Alba, fear Ailean Esslemont.


A' coimhead gu math mòiteil às na bha siud de dhuaisean a choisinn
BBC Alba, agus ciamar a bhiodh e air a chaochladh?

Cha d'fhuair am prògram-sa duais sam bith?
Surely some mistake!Gilleasbuig:
An tug mi tarraing gur h-e cathraiche Bòrd na Gàidhlig as mò bhuannaicheas bho phoileasaidh phrògraman BBC Alba?? Cha chreid mi nach tug! What a scam! Na biodh dùil agaibh ri exposé air BBC Naidheachdain Gàidhlig, ged-tà!


@GilleAotrom 

Sunday, 14 February 2016

Obair Bòrd na Gàidhlig: culaidh-mhagaidh dhèanamh dhe ar cànan

An t-seachdain-sa, bheachdaich Bòrd na Gàidhlig air seirbhisean a' BhBC, mar nach robh eas-aont' ann a-riamh mu phrògraman Beurla-làimh-an-uachdair:

"Tha am BBC ann an Alba agus na prògraman a bhios iad a’ dèanamh fìor chudromach do Bhòrd na Gàidhlig, do choimhearsnachd na Gàidhlig agus tha iad a’ cuideachadh gus làthaireachd is cleachdadh na Gàidhlig a dhèanamh na nì àbhaisteach air feadh Alba ..."

Predictably:
"Tha BBC ALBA air fàs gu bhith na sheirbheis luachmhor dha-rìribh a tha air spèis iomadh neach ann an Alba a chosnadh ..."

Gilleasbuig: Zzzzzzzz!


Ach an uair sin -


"Fòghnaidh na dh' fhònas", thuirt saoghal na Gàidhlig a' dol an guaillibh a chèile, seachd searbh sgìth dhen a' conflict of interests aig crìdhe a' Bhùird. "Tha sibh air a dhol ro fhada an turas-sa".

Bha twitterati na Gàidhlig air bhoil gu bheil am Bòrd an eisimeil mneTV (CEO: cathraiche Bòrd na Gàidhlig) agus purpleTV (stiùiriche: cathraiche Bòrd na Gàidhlig), seach freumhan coimhearsnachd a' chànain. Thog fiù 's muinntir Iomairtean Gàidhlig air facebook an guth, ged as fhèarr leotha poileataigs, connspaid agus strì a sheachnadh.

A h-uile oidhche air An Là, cha robh leisg air muinntir BBC Naidheachdan mion-sgrùdadh a dhèanamh air an amaladh eadar am Bòrd, MG Alba agus na companaidhean TV as mò nì prògraman "Gàidhlig" làn Beurla, ann an sreath de dh'aithrisean cruaidh-bheumach.

Bha deasbad air a thogail 'sa' Phàrlamaid, "This Parliament believes that vested interests and phoney normalisation are destroying Gaelic..."


Naidheachdan eile a-nise ...


  • sìth an t-saoghail air a gairm
  • Anti-Gaelic bigot declares: Yes, I am an ant-Gaelic bigot. The power and subtlety of your social media campaign has shown me the error of my ways.
  • aon-adharcach 'Illeasbuig a' cur uighean Fabergé a-rithist!


@GilleAotrom
Friday, 29 January 2016

A' fàgail soraidh slàn le 2015 vol. II

Anyway, a chàirdean, càit' an robh sinn?


'San Iuchar ...Joe "strong & vibrant" Moore,
interim CEO a' Bhùird

Bha am Bòrd a' sìor dhol bho neart gu neart agus a' faighinn molaidhean mòra 'son cheumanan mòra. Erm ... bha.

Tuigidh sibh, ged-tà, gur h-iad Gaelic tweets as mò a bh' air aire 'Illeasbuig; nach buidhe dhuinn gu bheil conaltradh cho beòthail, fiù's - seadh - vibrant mar a leanas againn? 'S toil le Gilleasbuig a bhith leantainn feadhainn dhe na seòid Gàidhlig:


Mar a thuirt am fear eile (actually Dòmhnall Caimbeul, MG Alba):
"... tha farsaingeachd bheachd, còmhradh agus deasbad mar chomharra fallaineachd, agus ged nach biodh daoine ag aontachadh ‘s e an rud as cudromaiche gu bheil sinn a’ gabhail ùidh".


'San Lùnasdal ...

Ann an triumph eile 'son BBC Alba ... enter Stan Collymore!

Cha do thachair dad eile 'san lunasdal.'San t-sultain ... 

Fhuair Alan Esslemont mòran chairdean ùra nuair a rinn e rèiteachadh air ceist na Beurla air BBC Alba ann an agallamh cumhachdach, deas-briathrach air Rèidio nan Gàidheal. 


Agus anns a' Phàrlamaid ...


Really?
Ceum mòr air adhart 'son meaningless photo-opportunities!!
'San Dàmhair:

Bhuinnig Dòmhnall Iain MacIlleDhuinn (deas), BBC Scotland
Head of Talent and Change, bonn òir a' Chomainn


Cuideachd ... bha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis a' bhlog seo le fear a tha na bhall air bòrd MG Alba. Cho math ri càineadh a' Mhòid, tha e cur an cèill dhuinn feallsanachd an triùir a tha air chùlaibh Iomairtean Gàidhlig, làrach facebook airson poileataigs, connspaid agus strì. Abair fhèin radaigeach!

Tha e coltach, a rèir nan daoine ionnsaichte seo ... When faced with an intransigent establishment you simply ... become the establishment! (agus rudeigineach mu dheidhinn iasgach cruthachail). Tha Gilleasbuig ga moladh.That's all a chàirdean! Cha do thachair 
càil eile as t-fhiach ann an 2015.

@GilleAotromThursday, 4 December 2014

Fàidheadaireachd 'Illeasbuig - beul na fìrinne!

Gilleasbuig and his uncannily accurate predictions  


A luchd-leughaidh chòir, saoil a bheil cuimhn' aig feadhainn nur measg air an fhàisneachd iomraiteach seo a rinneadh le Gilleasbuig tràth sa bhliadhn' ùr?

Tha leisg air Gilleasbuig inneal-ciùil fhèin a shèideadh, mar gum biodh, ach thoireamaid sùil a-rithist air na manaidhean aige:

"A man in a smart suit will present an award to another man in a smart suit, saying 'This has been a landmark year for Gaelic' " - Gilleasbuig 2.1.2014

Tuesday, 16 September 2014

Cho soilleir ri gathan na grèine Vol. II: broadcast le Nas Fhèarr Còmhla

Another wonderful Better Together broadcast wins hearts & minds … er …


Bha Gilleasbuig air a dhol na thosd airson a' referendum, ach an uair sin - nochd seo air BBC Alba an-raoir, le fò-thiotalan sàr-mhath air an cur ris a' Bheurla.

OK, so far so good


Thursday, 11 September 2014

BBC Alba - a' toirt Gàidhlig thugainn tro mheadhan na Beurla

Channel continues to impose English on Gaelic speakers

Well a chàirdean, bha moladh mòr aig a h-uile duine air BBC Alba an t-seachdain-sa.

Chaidh an làrach-lìn math sa chur air dòigh gus na th'ann dhen a' Bheurla air Banalba a shònrachadh, agus am milleadh a tha sin a' dèanamh.

An uair sin chaidh na leanas fhoillseachadh ann an colbh Aonghas Phàdraig Chaimbeul sa Phàipear Bheag.