Showing posts with label aithisgean bliadhnail. Show all posts
Showing posts with label aithisgean bliadhnail. Show all posts

Saturday, 15 February 2020

Cò tha a' moladh Bòrd na Gàidhlig? Thà, aithisg bhliadhnail Bòrd na Gàidhlig

It's not all bad for Bòrd na Gàidhlig ... Bòrd's own annual report lavishes praise on the BòrdA chàirdean, tha aithisg bhliadhnail Bhòrd na Gàidhlig a' sealltainn nan ceumannan mòra a rinneadh gus taic is brosnachadh a thoirt dhan Ghàidhlig agus a cultar ann an Alba, tha sinn a' leughadh an seo ann am bràth-naidheachd ga thoirt seachad le Bòrd na Gàidhlig.

Snippet bho chlàr-innse na h-aithisgTha Bòrd na Gàidhlig ag obair gu dlùth, tha sinn a' leantainn oirnn a' leughadh, le 70 ùghdarras poblach, agus tha planaichean Gàidhlig aontaichte aig 54 dhiubh sin. Anns an t-suirbhidh do luchd-ùidh, fhuair Bòrd na Gàidhlig 100% den luchd-freagairt a bha gu tur riaraichte no riaraichte gu ìre, agus cha robh gin aca a’ sealltainn mì-thoileachas sam bith.Gilleasbuig:

Beul na fìrinne an sin, eh a chàirdean! Chan eil againn ach sùil aotrom a thoirt m' ar timcheall:"There is substantial development required in the leadership of BnaG, particularly in relation to clarity, consistency and capacity of leadership. While training has been provided to the SMT [senior management team], a formal review to identify training needs of the SMT needs to be carried out. The SMT needs to improve their skills and competencies in relation to change management and organisational change, in order to respond to the issues facing the organisation. 
"There needs to be considerable changes in BnaG’s attitude in relation to openness and a clear focus on transparency. There is general consensus that the existing Committee structure and governance arrangements are not fit for purpose. In order to address these issues and ensure they do not recur, the Board needs to establish a programme for reflecting on its own performance and of the performance of the Committees in the organisation, in addition to assessing the performance of management.
"Board members and officers in general observe high standards of conduct and behaviour. The CEO is to be commended for her dedication to the organisation. However, there are several instances where standards of behaviour have fallen below acceptable levels with insufficient action to address these taken by the SMT or the Board itself. Such issues need to be dealt with appropriately to ensure that they do not recur".
- Report to the Audit & Risk Management Committee, the Board and the Auditor General for Scotland on the 2018/19 audit (Lùnasdal 2019)

"The issues identified by the auditor included: 
  • "Concerns over the structure, capacity, skills and effectiveness of the leadership team. Poor relationships between members of the leadership team meant a lack of cohesiveness in strategic decision-making. The auditors believed that these issues led to a lack of confidence and a culture of mistrust throughout the organisation.
  • "There was a lack of openness and transparency in decision-making within the organisation. All board and committee meetings are held in private. It can take several months for agendas and minutes of board meetings to be made available on the Bòrd's website. At the time of the audit (May 2019), the last agenda and minutes published were from June 2018". 

- The 2018/19 Audit of Bord na Gàidhlig, Auditor General's Report (Dùbhlachd 2019)

"What we're primarily interested in is value for money so if you've got a chief executive on about ninety [thousand] and the senior management team averaging about sixty-five thousand pounds, eh, for an organisation with a turnover of five million pounds, and reading the auditor's report - I mean, quite frankly an organization like this, a second-tier manager could run this in their tea break! You know, it's a small organisation, and yet it seems to be a total disaster!"
- Alex Neil, BPA (SNP), ball de Chomataidh Sgrùdaidh Pàrlamaid na h-Alba, a' bruidhinn air 16mh Faoilleach 'sa Phàrlaidh.
Tha e coltach Colin Beattie BPA air a dhòigh nas mò, oir 'san aon choinneamh dh' fhaighnich e mun Bhòrd an robh iad nan
"... enthusiastic amateurs who were way out of their depth, or just incompetent?"


Gilleasbuig:
Cha chan mi càil, oir thuirt mi tuilleadh 'sa chòir mar-thà! 
(Leithid seo ann an 2013)@GilleAotrom 

Sunday, 7 July 2019

"I demand improvements to BBC Alba" says the Gaelic language

Mar a chuala Gilleasbuig, tha a' Ghàidhlig a' cumail a-mach gu bheil i air a cuingealachadh le seirbhis TBh a tha feumach air leasachadh.

Tha e coltach gun do bhruidhinn an cànan an-àrd às dèidh don artagail seo a' nochdadh ann an duilleagan na Hootsmon bho chionn ghoirid.

Thuirt an cànan gu bheil i ag èirigh is a' gearain mu BhBC Alba.

Mar a bhiodh dùil, 's e na tha de shusbaint Beurla ga craoladh leis an t-seanail as mò a tha cur air a' chànan mhilis mhàthaireil; coma leat na h-ath-chraolaidhean.

Thuirt i cuideachd gu bheil i fada feitheamh ri crìoch nam fo-thiotalan grànta a chaidh a ghealtainn le MG Alba ann an 2016 (td. 9).

Tha MG Alba, a tha a' ruith BBC Alba, a' faighinn moladh mòr bho MG Alba anns an aithisg bhliadhnail aca, air a sgrìobhadh le MG Alba; predictably chaidh seo aithris air BBC Naidheachdan gun cheasnachadh sam bith.

Thuirt neach-labhairt an-dè: "Chomharraich BBC Alba deich bliadhnaichean de shoirbheachas an-uiridh; tha an seanail a' leantainn air a' gabhail cheumannan mòra a-staigh do linn ùr agus chan eil neach sam bith a' gearain idir, a-mach air an fheadhainn a tha".

Gilleasbuig:
BBC Alba, eh a chàirdean!
  • ma tha thu an dùil ri susbaint buidseat-mòr, bidh briseadh-dùil agad;
  • ma tha thu an dùil ri naidheachdan ròlaigidh bho mhoch gu dubh, bidh briseadh-dùil agad;
  • ach ma tha thu an dùil ri feallsanachd a chuireas Gàidhlig aig cridhe gach gnothaich, bidh briseadh-dùil agad!
@GilleAotrom

Wednesday, 29 May 2019

Aithisgean a' Bhùird - are they really causing language death?

A chàirdean,

Tha Gilleasbuig air a bhith a' rannsachadh aithisgean a bh' ann aig a' Bhòrd a-rithist, oir feumaidh cuideigin. Agus an turas-sa chaidh a bheò-ghlacadh leis na toraidhean-rannsachaidh aige, oir cò shaoileadh e, a' bhuaidh nach beag a bh' aig aithisgean yesteryear?

Sunday, 28 April 2019

Am Bòrd: "àm dùbhlanach" - airson ciall?


Am Bòrd a' coinneachadh ann an Inbhir Nis.
Bha e 'na dhùbhlan dhan a' Bhòrd, bho riamh, gu bheil adan pith a' fàs gann


Hiya, chàirdean chòire, 's fhada bhon uair sin! Ach tuigidh sibh gur àm traing agus [osna] "dùbhlanach" dhen a' bhliadhna a th' ann do 'Illeasbuig.

Nise bha an t-amadan glic as fhèarr leibh air a dhòigh ghlan a' cluinntinn gu bheil Bòrd na Gàidhlig air aithisg bhliadhnail eile thoirt a-mach, aithisg a tha moladh BnaG chun na smior.

Air bhioran, agus le anail ’na uchd, chaidh e a-steach na broinn airson beagan bhàighbreansaidh agus gu dearbh fhèin cha robh briseadh-dùil aige.