Sunday, 27 January 2013

Gàidhlig an Earra-Ghàidheal: vibrant and forward-looking?

Bha Gilleasbuig shìos an Earra-Ghàidheal airson treiseag, air ceann a chosnaidh.


Bha e air a bheò-ghlacadh leis na chunnaic e dh' ainmean Gàidhlig sa h-uile sgìre dhan rachadh e:

Thursday, 17 January 2013

High praise heaped on Gilleasbuig

Tha moladh mòr aig a h-uile duine air blog 'illeasbuig :


 s e duine searbh gun smuain bhrosnachail na cheann a tha seo.  
- Eoghan Stewart  @eoghanofficial


  clamhan loch treig more like

Monday, 14 January 2013

Celtic Connections - "Sreath Òraidean Poblach UHI Ar n-Aoigh" (no, I don't know what it means either)

UHI guest lectures at Celtic Connections: another great leap for personkind Nithean bho phrògram Celtic Connections, le taing don chorrespondent againn Màiri Seimpleir:

"Is e fòcas òraidean Ar n-Aoigh na bliadhna-sa àite na Gàidhlig ann am beatha an latha an-diugh. Tha an t-Oilthigh ag aithneachadh gur e nì deatamach a th' anns a' Ghàidhlig agus anns a' chultar a tha co-cheangailte rithe ann an saoghal cultarail, dualchas is fèin-aithne nàiseanta na h-Alba".
Aidh, nae doot, nae doot; joost da wye o't (Gilleasbuig a' dèanamh Shetlandic).

Sunday, 6 January 2013

Kilbeg Highland Village: Gaelic never part of their remit

 

3 millean not airson - dè?

Iconic? Wonderful news for Skye?

"Sabhal Mòr Ostaig makes an important contribution to the area beyond its obvious tuition and promotion of Gaelic. This funding will help create new opportunities for the college and secure its future and to extend its education, cultural and economic role ..."
- Alasdair Allan


"This is wonderful news for Sabhal Mòr Ostaig, and indeed for Skye, and we are