Monday, 25 February 2013

The wit and wisdom of the Gaelic Excellence GroupThe Gaelic Excellence Group - "a’ tabhann fiosrachaidh mu eisimpleirean dhen deagh chleachdadh agus a' cruthachadh faireachdainn de dhealas" ... it's what they do

An t-seachdain-sa bha Gilleasbuig a' leughadh aithisg le:

Buidheann Sàr-mhathais Ghàidhlig a' Churraicealaim airson Sàr-mhathais
agus chòrd e ris glan. Seo cuid dhe na 'highlights' a bu mhò chòrd ris:


Ro-ràdh 
Chaidh dleastanas a chur air a’ Bhuidheann Sàr-mhathais Ghàidhlig mothachadh a thogail air cudromachd cànain thar gach raon cuspaireil / curraicealach

Wednesday, 20 February 2013

Historic praise for Gilleasbuig

Amadan glic an Eilein Sgitheanaich 

'S e eilean briagh th'anns an Eilean Sgitheanach. Tha aig gnàth-mhuinntir an eilein mothachadh geur air son fearas-chuideachd. Bha an t-eilean iomraiteach air son daoine ainmeil. Bha fear diubh - Gilleasbuig Aotrom - aig nach robh àite còmhnaidh suidhichte, ach a bha dol bho àite gu àite, anns an eilean. Ged nach robh a chiall uile aige, bha e glè thapaidh, 's fhuair e biadh, 's airgead le thapachd.

- Iain Tormod Domhnallach, "Sgeulachdan mu Ghilleasbuig Aotrom"


Cha robh cearn no baile de'n dùthaich anns nach robh

Sunday, 17 February 2013

Gilleasbuig agus na cuspairean ro-innleachdail

Whatever happened to ... the first National Plan for Gaelic?


Tha e gu bhith bliadhna an amas bho chaidh an darna Plàna Gàidhlig Nàiseanta chur air bhog le moladh mòr:

Tha am Plana ùr seo a' moladh cheumannan bunasach ach comasach an coileanadh gus cuideachadh leis a' Ghàidhlig a chumail suas sna bliadhnaichean a tha romhainn ...
Tha amasan Bòrd na Gàidhlig  a-nis soilleir airson na bliadhnaichean romhainn  agus tha mi misneachail tron phlana seo gun urrainn dhaibh gluasad gu seasmhachd don chànan an Alba.
- Dr Alasdair Allan,  Ministear airson Ionnsachadh, Saidheans agus Cànanan AlbaTha Bòrd na Gàidhlig dealasach a thaobh làn-aire a thoirt do thrusadh, gleidheadh,

Friday, 8 February 2013

Baker Prize: Coma leat 'illeasbuig, better luck next year

Am-bliadhna cha robh sàr-bhàrdachd 'illeasbuig àraidh air urram

Ochan ochan, cha robh bàrdachd 'illeasbuig ga meas àraidh air Baker Prize an Eilein Sgitheanaich am-bliadhna.

Às dèidh sin is na dhèidh, b'fhèarr leis na britheamhan gun duais Gàidhlig a thoirt seachad idir. Tha e coltach nach robh na farpaisich air am meas math gu leòr.

'Sann le Rody Gorman is Meg Bateman, na britheamhan, as fhèarr fhios.

Co-dhiù seo agaibh cothrom eile air fear dhe na h-oidhirpean neo-soirbhicheil aig Gilleasbuig fhaicinn:

Sunday, 3 February 2013

Gàidhlig 'high register' - just can't get enough? Leugh annas-làimhe 'illeasbuig ma tha!Hiya chàirdean, cha chreid mi nach eil an saoghal gu lèir a-nise deiseil airson ...Dìlseachd, Lughad agus Saor-thoileachas: moladh airson iomairt Gàidhlig a dh’fhaodadh obrachadh

(An clò an toiseach ann an "Cleachdadh na Gàidhlig", deas. Cox & Armstrong, 2011. 
Le cead Clò Ostaig)

Ro-ràdh

Tha còig bliadhna fichead bho rinneadh prìomh bhuidheann co-òrdachadh leasachadh na Gàidhlig de Chomunn na Gàidhlig.
A dh’aindeoin a h-uile iomairt a bha ann bhon uair sin gus an cànan a leasachadh, tha a’ Ghàidhlig a’ dol a dholaidh, mar a dhearbh an cunntas-sluaigh mu dheireadh ...
faic an còrr (aon dusan duilleag, tha eagal orm)

Gilleasbuig Aotrom is proud to be banned from Iomairtean Gàidhlig, "open" facebook group for "naidheachdan agus beachdan mu iomairt na Gàidhlig" (as long as the beachdan are not critical of the Gaelic establishment)


@GilleAotrom