Sunday, 29 September 2013

Gilleasbuig modestly admits responsibility for census results

Historic moment for Gaelic as further 2.2% fall in number of speakers confirms remarkable growth of language
A rèir brath bho Chunntas-sluaigh Alba (faic td 26), tha poileasaidhean 'Illeasbuig a thaobh blogadaireachd Gàidhlig air tighinn gu buil mu dheireadh thall.


Thuirt Mgr Aotrom an-dè, air a dhòigh:

Sunday, 22 September 2013

Gilleasbuig còir a' sìneadh a-mach làimh-cuideachaidh do mhuinntir Shoillse


  • Rannsaich seo! Soillse/UHI advertise for something-or-other, but don't bother to proofread their ad


    Bha e na thlachd do 'Illeasbuig an sanas-obrach seo fhaicinn air-loidhne, agus shaoil leis gum biodh e cho math beagan cuideachadh a thoirt dhaibh a thaobh na Gàidhlig, nuair a cheadaicheadh an tìde dha:

    "Tha pròiseact Shoillse a’ cur air adhart goireas susbainteach rannsachaidh gus poileasaidh poblach fhiosrachadh a thaobh Gàidhlig na h-Alba. Tha an iomairt