Sunday, 20 October 2013

Bonn òir airson 'Illeasbuig!

One of our finest bards blogs on the "Mòd for the Twitter generation"


Most preposterous "Gaelic" press release at this year's Mòd: step forward Alasdair Allan!

“Tha àireamhan luchd-labhairt ann an coimhearsnachdan Gàidhealach agus Gallda air a bhith fàs gu cunbhallach agus tha seo na dheagh chomharra air an ùidh a th’aig daoine anns a’ chànan ..."
Beul na Fìrinne - Allan's Ministry of TruthFriday, 11 October 2013

"an saoghal a rannsachadh gus am blàthaich ..." lèirsinn agus amasan Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Flagship Gaelic school's thought-provoking mission statement


Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan mu na tha de lèirsinn a' nochdadh sa document seo, a fhuaradh an seo air 11 an Dàmhair:


"Ann an co-chomhairle le pàrantan, sgoilearan agus luchd-obrach, tha sinn air Leirsinn agus Amasan a chruthachadh airson an sgoil againn. Faodaidh sibh sùil a thoirt orra ..."

Saturday, 5 October 2013

LearnGaelic.net? Learn some punctuation, 's e bu chòir!LearnGaelic, SMO and their innovative new approach to  punctuation in press releases


'S fhìor thoil le Gilleasbuig na dòighean ùr-nòsach seo, oir tha beàrnan eadar facail a' coimhead cho sean-fhasanta, nach eil? Air a thogail bhon duilleag LearnGaelic aig FacebookIs math an obair a rinn Sabhal Mòr (neo "ant-Sabhail" mar a th' aig a' bhrath-naidheachd) agus LearnGaelic an seo.

Gilleasbuig:
"Thae na thoileachas dhomh meal anaidheachd achur air an tsàr-obaira rinn LearnGaelic agus Ant-Sabhail, a chuireas cho mòrriar storas fhacal agus athogas ar mothachaidheana thaobh etc etc"

@GilleAotrom