Wednesday, 27 November 2013

It's criminal! Police Scotland's Annual Plan now available in baffling "Gaelic"

Police promise to "unleash drug provision in communities"


An t-seachdain-sa fhuair Gilleasbuig lorg air "Poileas na h-Alba: Plana Bliadhnail a' Phoileis", faicibh an seo agus 's e chòrd ris, buileach glan; bu thoil leis tarraing a thoirt air le'r cead, a luchd-leughaidh chòir.

Feuch dè tha sibh a' dèanamh dheth and no peeking at the Beurla!

Not a good start

Tuesday, 12 November 2013

'Sann mar seo tha sinn a' brosnachadh na Gàidhlig

On-line Gaels: we believe in free speech, except when we don't  

Bha Gilleasbuig mòiteil às twitterati na Gàidhlig an t-seachdain sa chaidh, agus na freagairtean measarra aca a thaobh dithis cholbhaiche Beurla san Albannach a thuirt (nach ann orra-san a bha an aghaidh!) nach eil Cànan nan Gàidheal cho buileach vibrant & thriving sin.


"… as we have seen with the Scotsman's reaction to a column by John Gibson, racism such as this is laughed off as "light-hearted" and "tongue-in-cheek"!
"Mr Reilly and his colleagues at the Scotsman might not like the fact that Gaelic is on its way back [Gilleasbuig: Eh?!] and will, I am certain, continue with their vitriol in an attempt to inform public opinion against the language".  Arthur Cormack, air facebook