Friday, 28 February 2014

Gilleasbuig finds decent Gaelic translation shock! Quangoteers, it can be done!

(Ach an uair sin, laigh a shùil air Plana Chorparra Hysterical Scotland …)

Mar a bhios fios ro-mhath agaibh, a luchd-leughaidh chòir, tha e mar fhasan do 'illeasbuig tadhail a-staigh air na làraich quango-tastic Gàidhlig as ùire a tha ri'm faotainn air an interweb thingy, agus is iomadach lachan gàire a thug iad air (agus oirbh-se) thairis air na

Thursday, 13 February 2014

Làraichean-lìn Gàidhlig - bheireadh iad gàire air gamhainn!

An t-seachdain-sa: Gabh an cothrom … agus cleachd spellchecker!    


Tha Gilleasbuig a' moladh dhuibh an làraich ùir aig a' Bhòrd, Gabh an Cothrom, a bha buileach os cionn chàich:


Mar a bha amharas againn uile ...


Thursday, 6 February 2014

Skills Development Scotland - their Gaelic skills need developing

'S e na their a' bhuidheann SDS as fhèarr a dh' innseas cò iad:
"Is sinne buidheann sgilean na h-Alba, a’ dìreadh air cur ri fàs seasmhach eaconamaidh na h-Alba tro bhith a’ cur ri lìbhrigeadh Ro-innleachdan Eaconamach is Sgilean na h-Alba".

Agus, nan robh an còrr fiosrachaidh a dhìth:
"Bidh sinn ag obair le com-pàirtichean air feadh na h-Alba gus na seirbheisean a leanas a lìbhrigeadh: