Thursday, 24 April 2014

Làrach-lìn na seachdaineach: CeangalG

CeangalG - all about improving the effectiveness of public agency support of Gaelic, or something  


A luchd-leughaidh chòire, saoil am faca neach sam bith nur measg an làrach-lìn seo? Tha Gilleasbuig air a bheò-ghlacadh leis.Friday, 18 April 2014

Gaelic signage: when will this nightmare end?

Just when you thought it was safe to go back to Armadal …

Tha Gilleasbuig còir air a dhòigh gu bheil an soidhne seo a-nise nas ciallaiche … (faisg air Sàr-ionad na Gàidhlig)


An Samhainn 2012